Praktyki zawodowe dotyczą bloku nauczycielskiego dla specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Wymiar praktyk wynosi w specjalności głównej 160 godzin. Absolwent studiów magisterskich w ramach specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna jest przygotowany do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Może podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach kulturalno-oświatowych.

SPOSOBY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

  1. Praktyka zaaranżowana samodzielnie przez Studenta. Student, który zaaranżuje sobie praktykę we własnym zakresie, jest zobowiązany dostarczyć podanie informujące o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie jest zawierana umowa o organizację praktyki pomiędzy Uczelnią a daną Instytucją.
  2. Praktyka organizowana przez Uczelnię. Student zwraca się do Uczelni z prośbą o pomoc w zorganizowaniu miejsca odbywania praktyki. W tym przypadku uczelnia dostarcza studentowi listę placówek, w których może odbywać praktyki
  3. Zaliczenie praktyki studenckiej w ramach wykonywanej pracy zawodowej pod warunkiem, że wykonywane obowiązki na danym stanowisku pracy są pokrewne z obranym kierunkiem kształcenia. W tym celu do wniosku o zaliczenie praktyk należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z zakresem obowiązków oraz kartę oceny efektów kształcenia

WARUNKI ZALICZENIA

Po zakończonej praktyce do pokoju 206 należy złożyć:

  1. Podpisaną przez placówkę umowę
  2. Wypełniony dzienniczek praktyk wraz z opinia opiekuna
  3. Wypracowane w trakcie praktyki zawodowe scenariusze 6 szt.
  4. Kartę oceny efektów kształcenia

DOKUMENTACJA PRZYJMOWANA JEST TYLKO W KOMPLECIE I POWINNA BYĆ ZŁOŻONA W CIĄGU DWÓCH TYGODNI OD ZAKOŃCZENIA PRAKTYK.