Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Pedagogika na Wydziale Nauk o Człowieku (etat dydaktyczny).

I. Wymagania na stanowisko Profesora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Pedagogika:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, (dyscyplina naukowa: pedagogika),
 2. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z pedagogiki,
 3. dorobek naukowy, w tym aktywność badawczo – dydaktyczna m.in. publikowanie artykułów, wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych, doświadczenie zawodowe w zakresie pedagogiki,
 4. predyspozycje, wiedza i kompetencje umożliwiające prowadzenie badań naukowych i projektowych w zakresie pedagogiki,
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 6. Kompetencje w zakresie tworzenia kursów e-learningowych i pracy
  na platformie Moodle,
 7. Dorobek naukowy i doświadczenie w zakresie pedagogiki przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej lub pedagogiki specjalnej będą dodatkowym atutem.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
  w Lublinie,
 2. CV z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego wraz z opisem doświadczenia zawodowego zdobytego poza Uczelnią,
 3. kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego,
 4. wykaz najważniejszych publikacji naukowych i osiągnięć zawodowych,
 5. zgodę na wskazanie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jako podstawowego miejsca pracy, w przypadku zatrudnienia kandydata,
 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 października 2021 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
w terminie do dnia 15 lipca 2021 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego konkursu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Przetwarzanie danych:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22¹KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez WSEI w Lublinie w okresie rekrutacji, zaś w przypadku przetwarzania na podstawie zgodnie z procedurami WSEI w Lublinie, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyznaczyła osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: iodo@wsei.lublin.pl.