Szanowni Państwo!

Z wielką radością i ogromną dumą chcemy poinformować Pracowników i całą społeczność Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, że w procedurze ewaluacji dyscyplin naukowych otrzymaliśmy decyzje nr 342/203/2022 oraz nr 342/501/2022 o przyznaniu bardzo wysokich kategorii.

Jednocześnie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie dołączyła do grona uczelni akademickich.

Wyniki oceny jakości działalności jednostek naukowych mają kluczowe znaczenie dla ich rozwoju, a także prestiżu i oddziaływania w środowisku akademickim. Opublikowane wyniki parametryzacji przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki odzwierciedlają pozycję naukową Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie  i są dużym sukcesem wszystkich pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową Uczelni.

Ocenie zostały poddane osiągnięcia naukowców z pięcioletniego okresu (2017–2021).

  • Kategorię A otrzymała: informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Kategorię B+ otrzymały: ekonomia i finanse
  • Kategorię B otrzymała: psychologia

Ewaluacja to ocena działalności naukowej przeprowadzana wśród dyscyplin uprawianych w Uczelni. Po raz pierwszy przedmiotem ewaluacji nie były wydziały, lecz właśnie dyscypliny naukowe. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Uczelnia jest uprawniona do poddania się ewaluacji w określonej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, jeżeli liczba pracowników dyscypliny wynosi minimum 12. Chociaż formalnie proces dotyczy dyscyplin, to przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników.

Ewaluacja została przeprowadzona z uwzględnieniem trzech kryteriów, których waga jest różna w zależności od dziedziny:

  • kryterium poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności (publikacje);
  • kryterium efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (granty, usługi badawcze, komercjalizacja);
  • kryterium wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Zadaniem ewaluacji jest określenie pozycji nauki polskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych. Od nadanej kategorii zależy pozycja danej jednostki w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, wysokość środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa, możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułów naukowych (uprawnienia do doktoryzowania i nadawania habilitacji uzyskują dyscypliny mające kategorie B+ i wyższą).

Proces ewaluacji realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 392 z późn. zm).