Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” dla kierunku „Logistyka”.

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w ramach 8. edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2023 otrzymał kierunek „Logistyka” studia I stopnia realizowane w Lubelskiej Akademii WSEI.

W ocenie Komisji kierunek “logistyka” (studia I stopnia) zapewnia studentom nowoczesną wiedzę, pozwala nabyć odpowiednio zdefiniowane wartościowe umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne, a osiągane przez absolwentów efekty uczenia się są zgodne z koncepcją oraz celami kształcenia, jak również odpowiadają profilowi studiów i zdefiniowanej przez Uczelnię sylwetce absolwenta. Należy podkreślić, że ocenione w toku Konkursu studia są zorientowane na potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego, z którym Uczelnia jest trwale związana, jak również na oczekiwania rynku pracy, stanowiącego istotny punkt odniesienia dla polityki jakości Jednostki. Program studiów zawiera elementy innowacyjne, nowatorskie, oparte na autorskich konceptach dydaktycznych. Dobór treści programowych jest zgodny z zaplanowanymi dla kierunku efektami uczenia się i uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej oraz praktyki społecznej. 

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na polskich uczelniach. Jak czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody: „W ocenie komisji kierunki zapewniają absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowane są w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się”.

Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany jest najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. Uczestników Konkursu ocenia  Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.