Celem nadrzędnym Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
ich ciągłe doskonalenie, a także zapewnienie realizacji ustawowych zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych.

Celami szczegółowymi systemu są:

 • zapewnienie profesjonalizmu i obiektywizmu w zakresie realizowanych procesów
 • zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesów na wysokim poziomie
 • ciągłe doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością
 • doskonalenie kanałów komunikacji i współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
 • kształtowanie postaw projakościowych

Skuteczna realizacja celów jest możliwa dzięki wdrożeniu i utrzymaniu podejścia procesowego do zarządzania jakością na Uczelni oraz poprzez następujące działania:

 • identyfikowanie i rejestrowanie problemów jakościowych związanych z realizowanymi zadaniami i funkcjonowaniem systemu
 • prawidłowe planowanie oraz nadzór nad realizowanymi zadaniami
 • podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji przez osoby pracujące na rzecz Uczelni
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz WSEI
 • zapoznawanie wszystkich osób pracujących na rzecz Uczelni z polityką jakości i jej celami
 • kształtowanie kultury jakości na Uczelni poprzez egzekwowanie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych z wymaganiami procedur, a także budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za jakość i ułatwianie inicjowania zmian projakościowych
 • organizowanie audytów i przeglądów systemu oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących

Do głównych wymagań Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji usług, dokonywanie systematycznych pomiarów zadowolenia studentów/ słuchaczy, usług, procesów.

Celem działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSEI w Lublinie jest w szczególności:

 • stymulowanie, stałe monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia;
 • inicjowanie tworzenia innowacyjnych dostosowanych do rynku pracy programów studiów określających m.in. koncepcje, cele kształcenia i efekty uczenia się;
 • kreatywne planowanie, organizowanie oraz realizowanie programów studiów w tym procesu dydaktycznego;
 • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej, określenie transparentnych zasad doboru pracowników dydaktycznych umożliwiających prawidłową realizacje zajęć;
 • ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji programów studiów oraz ich doskonalenia;
 • analiza współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonalenia programów studiów;
 • ocena warunków i sposobu podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;
 • analiza warunków i możliwości wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwoju i doskonaleniu form wsparcia;
 • weryfikacja publicznego dostępu do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach;
 • prowadzenie oceny polityki jakości, projektowania, zatwierdzania, monitorowania, przeglądu i doskonalenia programów studiów;
 • podejmowanie wszelkich działań doskonalących proces kształcenia;
 • spełnienie standardów jakości kształcenia.

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W UCZELNI OPARTA JEST O NASTĘPUJĄCE KLUCZOWE ZASADY:

 • Orientacja na studenta. Uczelnia jest zależna od swoich klientów (studentów, słuchaczy, organizacji),  dlatego powinna spełniać ich wymagania i oczekiwania. Tworzenie wartości dla uczących się powoduje, że odczuwają oni satysfakcję z tytułu wzrostu własnych kompetencji.
 • Podejście procesowe. Pożądany w Uczelni wynik można osiągać z większą efektywnością, jeśli działania i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces. W uczelni powinno się identyfikować stopień, w jakim wszystkie procesy operacyjne tworzą wartość dla uczących się i innych klientów. Z kolei zrozumienie interakcji zachodzących pomiędzy procesami jest istotne w celu ich holistycznego doskonalenia w ramach systemu zarządzania jakością.
 • Kompleksowość, czyli systemowe podejście do zarządzania. Zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczyni się do zwiększenia skuteczności oraz efektywności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w osiąganiu celów.
 • Wizjonerskie przywództwo. Jest związane z ustanawianiem wizji, kreowaniem polityki oraz prowadzeniem Uczelni w sposób odpowiadający wyzwaniom współczesnego otoczenia. Strategia rozwoju Uczelni na lata akademickie 2012/2013 do 2016/2017 jest dowodem na perspektywiczne budowanie trwałych podwalin funkcjonowania organizacji w przyszłości przez Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zaangażowanie personelu. Pracownicy są najcenniejszym zasobem uczelni.
 • Działania władz uczelni na wszystkich poziomach zarządzania zmierzają w kierunku ułatwiania i umożliwiania zaangażowania oraz maksymalizacji użyteczności ludzkich kompetencji, umiejętności i kreatywności.
 • Identyfikacja i wykorzystanie kluczowych kompetencji. Ma na celu wykorzystanie różnych zasobów w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej uczelni. Zasoby te zawierają systemy i metody zarządzania, umiejętności, kulturę organizacyjną. Mocne strony, specyficzne dla uczelni partycypują w tworzeniu wartości dla uczących się. Kluczowe kompetencje wspierają innowacje w celu adaptacji uczelni do zmian w otoczeniu, o czy świadczy m.in. 11 nowoczesnych laboratoriów stanowiących Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu. Dzięki nim Uczelnia zwiększyła swój potencjał naukowo – badawczy i rangę w ramach działalności na rzecz gospodarki opartej na wiedzy.
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji. W związku z tym uczelnia w ramach własnych systemów informacyjnych, gromadzi, analizuje i wykorzystuje informacje potrzebne do skutecznego zarządzania przez Rektora, Kanclerza oraz inne władze Uczelni.
 • Współpraca z partnerami. Partnerzy uczelni istotnie podwyższają zdolność do tworzenia wartości dla klientów, poprzez współudział w tworzeniu programów kształcenia i realizację praktyk studenckich.
 • Publikowanie informacji. Uczelnia w regularnych odstępach czasu – publikuje aktualne, bezstronne i obiektywne informacje, w tym dotyczące oferowanych przez siebie studiów i programów oraz ich efektów.
 • Ciągłe doskonalenie. Umożliwia utrzymywanie trwałego rozwoju Uczelni w otoczeniu. Procesy ciągłego doskonalenia wzmagają rozwój ludzi i organizacji Uczelni w formule innowacji i konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 • Elastyczność. Cecha elastyczności jest kluczowa dla trwałego rozwoju Uczelni w sytuacji dramatycznie burzliwego otoczenia edukacyjnego i pozwala wykorzystywać pojawiające się szanse w działalności.
 • Autonomia. Jest oparta na analizie uwarunkowań i istotnym znaczeniu samooceny. Uczelnia kieruje się własnymi kryteriami decyzyjnymi i podejmuje działania wolne od stereotypów.

MODEL WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie funkcjonuje w cyklu PDCA związanym z planowaniem, wdrażaniem, nadzorowaniem i ciągłym doskonaleniem zidentyfikowanych procesów.

 • Planowanie (ang. Plan) – ustanowienie polityki, określanie celów, procesów, odpowiedzialności, procedur i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań Uczelni zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, a także oczekiwaniami interesariuszy i polityką organizacji,
 • Realizacja (ang. Do) – wdrożenie i stosowanie polityki, środków nadzoru, procesów i procedur, metod realizacji celów i stosownych narzędzi.
 • Sprawdzenie (ang. Check) – monitorowanie i pomiar procesów oraz ich wyników w odniesieniu do polityki, celów i stawianych im wymagań,
 • Doskonalenie (ang. Act) – podejmowanie działań zmierzających do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest nowoczesną i innowacyjną Uczelnią, której najważniejszym celem jest utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych studentów i słuchaczy poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług kształcenia w oparciu o sprawne zarządzanie Uczelnią, zgodne z wymaganiami formalno-prawnymi.
Środkiem realizacji powyższych celów jest m.in.:

 • utrzymanie i doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością
 • badanie rynku pracy oraz preferencji studentów i słuchaczy w celu dostarczenia optymalnej oferty kształcenia
 • ustawiczne doskonalenie kompetencji pracowników, podnoszenie ich świadomości i zaangażowania w działania na rzecz jakości
 • przygotowanie studentów i słuchaczy do podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kształcenia
 • dostosowanie szkoleń i jej tematyki do potrzeb Systemu Zarządzania Jakością oraz przepisów prawa dotyczących obszarów funkcjonowania Uczelni

Dokumentacja Wewnętrznego  Systemu Zarządzania Jakością w  Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie obejmuje:

 • deklarację polityki jakości
 • udokumentowanie procedur, które stanowią odrębne dokumenty zatwierdzone przez poszczególne Rady Wydziałów w ramach Wewnętrznych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • inne dokumenty zapewniające planowanie, realizację i nadzór nad procesami Wewnętrznymi Systemu Zarządzania Jakością

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości opracowano i wdrożono:

 • procedury zapewnienia jakości
 • system zatwierdzania, monitoringu i okresowego przeglądu programów kształcenia oraz ich efektów
 • system oceniania organizacji i realizacji procesu dydaktycznego
 • zapewnienie jakości kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach
 • zabezpieczenie zasobów do nauki i środków wsparcia dla studentów oraz utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na Uczelni
 • aktualizowanie systemów informacyjnych, które powinny gromadzić, analizować i wykorzystywać dane dotyczące skutecznego zarządzania oferowanymi programami studiów oraz innymi działaniami
 • sporządzanie, aktualizowanie i analizowanie bieżących informacji oraz danych dotyczących Uczelni (sprawozdawczość)