POLITYKA JAKOŚCI

Główne założenia oraz aktualna deklaracja polityki jakości kształcenia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie została zaakceptowana przez Kierownictwo Uczelni oraz zatwierdzona przez Senat Uczelni – Uchwała nr 5/2019/2020 Senatu Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 06 lutego 2020r.  Podstawę opracowania stanowiły następujące dokumenty:

 • Uchwała Konwentu Nr 40/2019 WSEI w Lublinie z dnia 30.09.2019r. w sprawie uchwalenia  Statutu WSEI w Lublinie;
 • Zarządzenie nr 51 /2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z 30 września 2019  roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania  Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W oparciu o misję i strategię Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przy współudziale Władz Uczelni opracowano Politykę Zapewnienia Jakości, podlegającą ciągłej ewolucji, w zależności od zmieniających się potrzeb rynku i zewnętrznych interesariuszy.

Główne założenia Polityki Jakości w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, to:

W oparciu o misję i strategię Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przy współudziale Władź Uczelni zaktualizowano Politykę zapewnienia jakości, podlegającą ciągłej ewaluacji, w zależności od zmieniających się potrzeb rynku i zewnętrznych interesariuszy.

Polityka zapewniania jakości odzwierciedla powiązanie badań z uczeniem się i nauczaniem oraz uwzględnia zarówno kontekst krajowy, w którym funkcjonuje Uczelnia, jak i kontekst instytucjonalny oraz podejście strategiczne.

Główne założenia Polityki Zapewnienia Jakości w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, to:

 • uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia Studentów i Słuchaczy wynikającego z jakości realizowanych usług kształcenia;
 • zaufanie Studenta/Słuchacza, osiągnięte poprzez ocenę świadczonych usług i sprawne funkcjonowanie Uczelni;
 • promowanie uczciwości i wolności akademickiej oraz gotowość do chronienia wszelkiego rodzaju nietolerancji lub dyskryminacji studentów i pracowników;
 • podstawą osiągnięcia zakładanej jakości świadczonych usług jest systematyczne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Studentów oraz stała i przyjazna współpraca z nimi, jak też eliminowanie przyczyn ewentualnych błędów;
 • integralną składową jakości świadczonych usług przez Uczelnię, stanowią jakość i warunki pracy każdego z pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko;
 • wszyscy pracownicy angażują się w swoje obowiązki tak, aby swoją pracą podnieść jakość świadczonych usług;
 • Uczelnia przykłada dużą wagę do rozwoju pracowników poprzez ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych;
 • kooperacja i współpraca z interesariuszami zewnętrznymi;
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • nadzór nad przestrzeganiem Polityki Jakości spoczywa na kadrze kierowniczej, która powinna być w tym względzie wzorcem dla podległych pracowników;
 • Władze Uczelni zobowiązują siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń zawartych w powyższej Polityce Jakości.

Uczelnia stawia sobie za cel wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje, mające potwierdzenie w kraju i za zagranicą, znajdujących zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki, edukacji, administracji, itd.

Realizacja powyższego będzie możliwa jeżeli:

 • ukształtujemy w studencie/słuchaczu świadomość potrzeby kształcenia się przez całe życie;
 • ukierunkujemy studentów pod kątem zdobywania nowych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy;
 • dobremu przygotowaniu do wykonywania konkretnego zawodu;
 • umiejętności świadomego wykorzystania nabytej wiedzy oraz kreowania swojej pozycji i kariery zawodowej.

Polityka Jakości w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w swoich założeniach zmierza do tego, aby student/słuchacz nabył wiedzę adekwatną do zachodzących zmian w otoczeniu.

Powyższa Polityka Jakości jest znana oraz zrozumiała dla wszystkich pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz poddawana przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności.

Pełną odpowiedzialność za realizację niniejszej Polityki Jakości ponosi Rektor Uczelni, który ustala  zadania, uprawnienia i odpowiedzialności za jakość dla wszystkich pracowników oraz zapewnia niezbędne zasoby. Polityka Zapewnienia Jakości jest opublikowana i stanowi element zarządzania strategicznego Uczelni.

Odpowiedzialność za realizację i nadzór nad Polityką Jakości ponosi Rektor Uczelni, który ustala  zadania, uprawnienia i odpowiedzialności za jakość dla wszystkich pracowników oraz Kanclerz, który zapewnia niezbędne zasoby.

Poniżej zaprezentowano obowiązujący schemat Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie stanowi zbiór wzajemnie powiązanych elementów związanych z całym procesem kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość.

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, słuchaczy wszelkiego rodzaju form kształcenia ustawicznego oraz pracowników Uczelni.

Podstawowym celem Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez Uczelnianą Komisję ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia powołaną Zarządzeniem nr 51 /2018/2019  Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 30 września 2019 roku.

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie uwzględnia specyfikę wydziałów oraz innych jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną, a w szczególności studiów podyplomowych. Wydziały i jednostki ogólnouczelniane samodzielnie opracowują szczegółowe procedury, dopasowując je do specyfiki swego działania, jednakże z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Do podstawowych zadań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jako całości należą:

 1. Opracowanie głównych założeń i deklaracji polityki jakości oraz systematycznego doskonalenia jakości kształcenia w uczelni
 2. Wprowadzanie zmian w zakresie ewaluacji Wewnętrznych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonujących na poszczególnych wydziałach, m.in. wprowadzanie nowych i zmiana istniejących ankiet
 3. Monitorowanie różnych aspektów działalności dydaktycznej uczelni, w tym:
  • inicjowanie zmian w organizacji procesu dydaktycznego
  • wprowadzenie modułowego systemu organizacji zajęć
  • inicjowanie wprowadzania nowych rozwiązań w zakresu prowadzenia praktyk zawodowych
  • wprowadzania nowych metod weryfikacji efektów kształcenia na poziomie modułów i całego programu kształceni (kierunkowych efektów kształcenia)
  • inicjowanie badań i ocen nauczycieli akademickich
  • określanie potrzeb szkoleniowych z zakresu zapewnienia jakości kształcenia
 4. Inicjowanie wszelkich innych działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia
 5. Stworzenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur projakościowych w zakresie:
  • zatwierdzania, monitoringu oraz okresowego przeglądu programów kształcenia i ich efektów
  • oceniania studentów
  • doskonalenia jakości kadry dydaktycznej
  • monitorowania zasobów wspierających kształcenie oraz środków wsparcia dla studentów
  • gromadzenia, opracowania, analizy, interpretacji oraz wykorzystania danych dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów
  • form i sposobów publikowania informacji o działalności dydaktycznej

Oprócz wyżej wymienionych, każdy Wydział wchodzący w obręb struktury realizuje zadania szczególne, wynikające ze specyfiki jej działalności:

 1. Realizowanie procesu kształcenia zgodnego z Polskimi i Europejskimi Ramami Kwalifikacji
 2. Przekazywanie studiującym wiedzy opartej o aktualny stan nauki oraz najnowsze kierunki jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Uczelnię
 3. Stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy
 4. Stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu poprawy efektów kształcenia
 5. Kształcenie i promowanie kadr naukowych
 6. Angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia i obsługi administracyjnej
 7. Budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników uczelni
 8. Budowanie systemu analizowania informacji od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
 9. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni zagranicznych

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w WSEI w Lublinie:

 1. Rektor WSEI;
 2. Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;
 3. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia;
 4. Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Jakości kształcenia;
 5. Dziekani poszczególnych wydziałów;
 6. Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 7. Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds.Uznawania Efektów uczenia się;
 8. Koordynatorzy poszczególnych kierunków studiów.

Zadaniem Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, a także poszczególnych jednostek wchodzących w skład struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest m.in.:

 • doskonalenie kształcenia oferowanego studentom
 • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości
 • motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się
 • wspomaganie polityki kadrowej
 • informowanie o działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz osiąganych efektach kształcenia
 • podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uczelni

Oprócz wyżej wymienionych, każda jednostka wchodząca w obręb struktury realizuje zadania szczególne, wynikające ze specyfiki jej działalności.

Zarządzeniem nr 51/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 30 września 2019  roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, m.in. określono skład Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia oraz zadania Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Z dniem 1 października 2019r powołano następujący skład Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia:

 1. Przewodniczący komisji – Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich,
 2. Z-ca Przewodniczącego komisji – Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia,
 3. Członkowie komisji – Przewodniczący  Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia z poszczególnych Wydziałów Uczelni,
 4. Członek komisji – przedstawiciel Administracji Uczelni,
 5. Członek komisji – przedstawiciel Pracodawców,
 6. Członek komisji – przedstawiciel Studentów,
 7. Dwóch członków komisji wskazanych przez Przewodniczącego komisji wybranych z pośród nauczycieli akademickich.

Do zadań Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia w szczególności należy

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uczelni,
 2. Ocena wytycznych dotyczących przyporządkowania punktów ECTS modułom/przedmiotom i elementom programów studiów,
 3. Inicjowanie opracowania narzędzi monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia,
 4. Projektowanie planu działań projakościowych na Uczelni,
 5. Określenie sposobu wykorzystania wniosków z analizą ocen jakości zajęć dydaktycznych i ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów,
 6. Analiza ocen procesu nauczania na Uczelni,
 7. Ocena warunków i organizacji zajęć, w tym: infrastruktury dydaktycznej, zbiorów bibliotecznych, ocena obsługi administracyjnej, dostęp do informacji,
 8. Ocena warunków socjalnych studentów, w tym szeroko pojęta pomoc materialna,
 9. Prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjno-doradczym z zakresu jakości kształcenia,
 10. Obsługa strony internetowej – zakładka jakość kształcenia,
 11. Organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących jakości kształcenia,
 12. Ocena programów studiów pod kątem: koncepcji  i celów  kształcenia oraz ich zgodności ze strategią uczelni, przyporządkowania do  dyscyplin/-y, oraz ukierunkowania na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności  na potrzeby zawodowego rynku pracy,
 13. Kontrola efektywności uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem stopnia inżyniera lub magistra inżyniera zawierające pełny zakres efektów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, 2245, z 2019 r. poz. 534),
 14. Analiza formalnych, spójnych i przejrzystych warunków przyjęcia kandydatów na studia, umożliwiająca właściwy dobór kandydatów, zasad progresji studentów i zaliczania poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i okresów uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów,
 15. Ocena procesu monitorowania postępów efektów uczenia się, w tym stosowanie metod weryfikacji i ocen ukierunkowanych na studenta, sposoby uzyskania informacji zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywacji studentów do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się, w tym w szczególności  przygotowania  do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności,
 16. Ocena polityki kadrowej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, oparta o zasady i możliwości prawidłowej realizacji zajęć, z uwzględnieniem okresowej oceny kadry prowadzącej kształcenie, przy udziale studentów, której wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu oraz tworzeniu warunków stymulujących nauczycieli akademickich do ustawicznego rozwoju,
 17. Ocena i przegląd infrastruktury dydaktycznej, bibliotecznej i informatycznej, wyposażenia technicznego pomieszczeń, środków i pomocy dydaktycznych, zasobów bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych w których odbywają się zajęcia, co daje możliwość realizacji zajęć i osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
 18. Analiza procesu wsparcia studentów w uczeniu się , rozwoju społecznego, naukowego lub zawodowego i wejścia na rynek pracy oraz procesu doskonalenia form wsparcia,
 19. Okresowa ocena publicznego dostępu do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na kierunku studiów oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na studia i możliwości dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu absolwentów,
 20. Cykliczna ocena zakresu przedmiotowego jakości informacji o studiach, w których uczestniczą studenci i inni odbiorcy informacji, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach udoskonalających,
 1. Ocena współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, w tym z pracodawcami, w konstruowaniu programów studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu:
 2. Opracowanie listy interesariuszy zewnętrznych dla przygotowania i kształtowania programów studiów na poszczególnych kierunkach studiów (pracodawcy, urzędy pracy, instytucje publiczne, samorządy zawodowe etc.);
 3. Opracowanie zasad współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi w odniesieniu do programu studiów i wpływ otoczenia na program i jego realizacje;
 4. Ocena udziału praktyków, w tym także przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych, w realizacji procesu dydaktycznego na wydziale (udział praktyków w dydaktyce)

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia w szczególności należy

 1. Analiza efektywności uczenia się zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną/-ami, do których jest przyporządkowany kierunek, systemu weryfikacji, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez studentów, a także odpowiadająca właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi studiów.
 2. Badanie efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668), zawierające pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się .
 3. Analiza realizowanych programów studiów w szczególności: treści programowych, harmonogramu doskonalenia programów studiów oraz form i organizacji zajęć, metod kształcenia, praktyk zawodowych, organizacji procesu nauczania i uczenia się.
 4. Ocena treści programowych zgodnych z efektami uczenia się oraz aktualnego stanu wiedzy i metodyki badań w dyscyplinie/-ach, do których jest przyporządkowany kierunek, jak również wyniki działalności naukowej uczelni w tej dyscyplinie/-ach.
 5. Weryfikacja realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczby semestrów, liczby godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia
 6. Kompleksowa analiza metod kształcenia studentów, motywujących do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz możliwości osiągnięcia efektów uczenia się, w tym w szczególności przygotowania do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności.
 7. Analiza zalecanej w sylabusach literatury obowiązkowej i uzupełniającej (objętość, aktualność, dostępność);
 8. Organizacja i nadzór nad realizacją praktyk zawodowych , dobór miejsc odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów;
 9. Weryfikacja procesu nauczania zapewniająca efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na nauczanie i uczenia się oraz ocenę efektów uczenia się;
 10. Ocena sposobów weryfikowania efektów uczenia się motywujących studentów do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz możliwości osiągnięcia efektów uczenia się, w tym w szczególności przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwego dla kierunku studiów;
 11. Analiza osiągniętych przez studentów efektów uczenia się, określanie zasad przyjęcia na studia, zaliczania semestrów, lat oraz procesu dyplomowania;
 12. Analiza procesu prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów studenckich, dzienników praktyk, prac dyplomowych, osiągnięć naukowych/artystycznych lub innych związanych z kierunkiem studiów, jak również dokumentacji pozycji zawodowej absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja potwierdzają osiągnięć efektów uczenia się;
 13. Ocena organizacji i realizacji form zaliczenia modułów/przedmiotów w postaci oceny formującej i egzaminów semestralnych (oceny cząstkowe i wystawianie ocen na koniec semestru);
 14. Analiza kompetencji, doświadczenia i kwalifikacji oraz liczby nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniającą prawidłową realizację zajęć oraz osiągniecie przez studentów efektów uczenia się;
 15. Monitorowanie oraz ocena infrastruktury dydaktycznej i naukowej uczelni, a także kontrola infrastruktury innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach;
 16. Ocena warunków sprzyjających umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, pod kątem koncepcji kształcenia, przygotowania nauczycieli  akademickich  do nauczania, oraz studentów do uczenia się w językach obcych, wsparcia międzynarodowej  mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzenia ofert kształcenia w językach obcych, czego efektem jest podniesienie  stopnia umiędzynarodowienia i wymiany studentów i nauczycieli akademickich;
 17. Ocena wsparcia studentów w procesie uczenia się biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyjające rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomocy w procesie uczenia się i osiągania efektów uczenia się oraz przygotowania do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności, motywacji studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnienia kompetentnej pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich;
 18. Dokumentowanie przeprowadzonych analiz oraz podejmowanych działań  wpływających na jakość kształcenia na danym kierunku studiów:  
  1. przygotowywanie sprawozdań z działalności komisji w danym roku akademickim dla dziekana oraz Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia;
  2. sporządzanie raportów i analiz tematycznych z prowadzonej działalności oraz na zlecenie dziekana lub Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia;
  3. udział w opracowywaniu raportów samooceny na potrzeby PKA.