INFORMACJE OGÓLNE

ECTS – (European Credit Transfer and Accumulation System) – europejski system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych, służących do oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz do potwierdzania realizacji kolejnych etapów uczenia się.

Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się.

Efekty uczenia się – wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się.

Nakład pracy określa czas, jakiego przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte w planie i programie studiów (takie jak np. wykłady, seminaria, projekty, zajęcia praktyczne, samodzielna nauka i egzaminy) i uzyskać założone dla tego programu efekty uczenia się.

60 punktów ECTS odpowiada rocznemu nakładowi pracy przeciętnego studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz osiągniętym (w roku akademickim) efektom uczenia się. Jeden punkt odpowiada 25-30 godzinom pracy.

Stosowanie punktów ECTS – punkty są przypisywane do pełnego programu studiów, a także do poszczególnych jego komponentów (takich jak moduł, przedmiot, praca dyplomowa, praktyka zawodowa). Liczba punktów przypisywana jest każdemu komponentowi w zależności od jego wagi wyrażonej w kategoriach nakładu pracy potrzebnego do osiągnięcia w warunkach kształcenia formalnego założonych dla tego komponentu efektów uczenia się.

Punkty są przyznawane poszczególnym studentom (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych) po zaliczeniu pojedynczego modułu/przedmiotu oraz po egzaminie dyplomowym pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny osiągniętych efektów uczenia się.

Punkty ECTS uzyskane w wyniku kształcenia mogą być gromadzone (akumulowane) w celu uzyskania danej kwalifikacji lub dyplomu.

Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym  się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu.

Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.

Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów przygotowujących do zawodów nauczyciela i pielęgniarki.

Punkty przyznane w jednym programie mogą zostać przeniesione do innego programu (transferowane) studiów realizowanego w Uczelni jeżeli zakłada on uzyskanie takich samych, zbieżnych efektów uczenia się.  

System ECTS obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest zorientowanym na studenta, ponieważ podczas projektowania i realizacji programu studiów Uczelnia umożliwia studentom uwzględnienie ich potrzeby i oczekiwań. Kształcenie ukierunkowane na studenta w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie sprawia, że uczenie się staje się kluczowe przy opracowywaniu i realizacji programów studiów, co daje studentom większą swobodę w wyborze treści, trybu, tempa i miejsca uczenia się.

Przedstawiciele studentów i słuchaczy uczestniczą w procesie tworzenia, opiniowania, analizowania i oceniania realizowanych programów studiów, biorą czynny udział w posiedzeniach Senatu oraz Wydziałowych Komisji ds. Programów Kształcenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przy podejściu zorientowanym na studentów poszczególne wydziały Uczelni wspierają ich w tworzeniu własnych ścieżek kształcenia oraz pomagają im w rozwoju indywidualnego stylu uczenia się i zdobywania doświadczeń związanych z kształceniem. Przydzielenie punktów poszczególnym modułom/przedmiotom ułatwia tworzenie elastycznych ścieżek kształcenia.

Ponadto ECTS w połączeniu z ramami kwalifikacji opartymi na efektach uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

 • zbliża programy studiów do wymogów rynku pracy dzięki zastosowaniu efektów uczenia się i pozwala na podejmowanie świadomych wyborów przez studentów,
 • zapewnia większy dostęp do uczenia się przez całe życie dzięki elastyczniejszej ofercie programowej i umożliwieniu uznawania wcześniejszych osiągnięć,
 • ułatwia mobilność w obrębie naszej uczelni lub w kraju pomiędzy różnymi uczelniami.

Przy szacowaniu nakładu pracy studentów Uczelnia uwzględnia całkowity czas potrzebny do tego, aby studenci osiągnęli zakładane efekty uczenia się. Szacowany nakład pracy studenta wynika z sumy:

 • godzin kontaktowych dla danego modułu/przedmiotu (liczba godzin kontaktowych na tydzień x liczba tygodni),
 • czasu poświęconego na pracę własną, w tym grupową prace projektową, potrzebnego do pomyślnego zaliczenia modułu/przedmiotu,
 • całkowitego czasu wymaganego do przygotowania się do i uczestniczenia w procesie oceniania – udział w zaliczeniach i egzaminach,
 • czasu wymaganego do odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej.

WEWNĘTRZNE PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OBECNIE FUNKCJONUJĄCEGO SYSTEMU ECTS W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI REGULUJE

 • Zarządzenie nr 9/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECST) oraz aktualizacji Regulaminu ECST Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zarządzenie nr 51/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 30 września 2019 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 50/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 30 września 2019 roku w sprawie: ustalenia składu osób Wydziałowych Komisji ds. Uznawania Efektów Uczenia się, a także Koordynatorów praktyk zawodowych.
 • Zarządzenie nr 48/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 12 września 2019 roku w sprawie: wzoru sylabusa i ogólnych zasad przyporządkowania punktów ECTS do grup oraz przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo.
 •  Zarządzenie nr 41/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie: wzoru sylabusa i ogólnych zasad przyporządkowania godzin oraz punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć w programach studiów.
 • Uchwała Nr 24/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Potwierdzenia Efektów Uczenia Się.
 • Uchwała Nr 23/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: dostosowania programów studiów I stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Uchwała Nr 22/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 16 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji i rozliczenia praktyk zawodowych w świetle Ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w programach studiów na profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Nr 21/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 16 maja 2019 roku w sprawie: zasad tworzenia i prowadzenia studiów niestacjonarnych.
 • Uchwała Nr 11/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: dostosowania programów studiów do wymagań Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na mocy w/w zarządzeń między innymi:

 • zobowiązano Koordynatorów kierunków, przewodniczących i członków Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i zapewnienia Jakości Kształcenia do bezpośredniej weryfikacji i kontroli nad przyporządkowaniem godzin  oraz punktów ECTS poszczególnym modułom/przedmiotom kształcenia;
 • wprowadzono ogólne zasady przyporządkowania i nadania punktów ECTS do poszczególnych grup oraz przedmiotów na kierunku studiów Pielęgniarstwo I i II stopnia;
 • ustalono skład osób Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia  oraz Wydziałowych Komisji ds. Uznawania Efektów Uczenia Się;
 • wprowadzono zasady prowadzenia rozliczania programów studiów w zakresie praktyk zawodowych realizowanych na studiach o profilu praktycznym;
 • dostosowano programy studiów I stopnia o profilu praktycznym do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • został uchwalony Regulamin Potwierdzenia Efektów Uczenia się mający na  celu dostosowanie  organizacji potwierdzenia efektów uczenia się do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • wprowadzono wzór sylabusa i ogólnych zasad przyporządkowania godzin oraz punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć w programach studiów;
 • wprowadzono kody oznakowania sylabusów modułu/przedmiotu.

KONTAKT MAILOWY DO WYDZIAŁOWYCH KOORDYNATORÓW ECTS

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ECTS

 1. System ECTS stosowany jest na wszystkich kierunkach i formach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiach uzupełniających oraz na studiach podyplomowych;
 2. Wszystkim elementom programu studiów prowadzonych na WSEI w Lublinie przypisuje się punkty ECTS z wyłączeniem wychowania fizycznego;
 3. Liczba punktów zaliczeniowych jest atrybutem modułu/przedmiotu (charakteryzuje jego specyfikę);
 4. Punkty zaliczeniowe odzwierciedlają łączny czas pracy własnej studenta (udział w zajęciach, przygotowywanie zadanych prac, przygotowanie do egzaminu itd.) niezbędny do opanowania wiedzy, nabycia umiejętności i kompetencji wymaganych do zaliczenia przedmiotu oraz osiągnięcia dla danego przedmiotu efektów uczenia się;
 5. Punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez Uczelnię oraz jego indywidualna prace związana z tymi zajęciami;
 6. Liczba punktów ECTS przypisywana do każdego modułu/przedmiotu w zależności od nakładu pracy studenta potrzebnego do osiągnięcia efektów uczenia się.
 7. Przy obliczaniu nakładu pracy studenta bierze się pod uwagę m.in. takie kryteria jak:
  • liczbę godzin zajęć dydaktycznych i związaną z nią specyfikę;
  • charakter zajęć (waga przedmiotu, przedmiot kierunkowy czy uzupełniający itp.);
  • formę zaliczenia przedmiotu (zaliczenie  na ocenę lub egzamin);
  • rodzaj zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty itp.);
  • sposoby oceniania,..itd.
 8. Program studiów o profilu praktycznym – obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby  punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie;Program studiów o profilu ogólnoakademickim – obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukowa w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie i przy uwzględnieniu udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności.
 9. Liczba punktów ECTS przypisana modułom/przedmiotom przewidzianym programem i planem studiów wynosi, co najmniej 60 ECTS w roku akademickim.
 10. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej:
  • 270-300 ECTS – dla jednolitych studiów magisterskich trwających 9-10  semestrów;
  • 210 ECTS – dla studiów pierwszego stopnia, na kierunkach inżynierskich trwających 7 semestrów;
  • 180 ECTS – dla studiów pierwszego stopnia trwających 6 semestrów;
  • 120 ECTS – dla studiów drugiego stopnia trwających 4 semestry;
  • 90 ECTS – dla studiów drugiego stopnia trwających 3 semestry.Dla studiów podyplomowych nie mniej niż 30 ECTS.
 11. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując seminarium dyplomowe i broniąc pracę dyplomową lub składając egzamin dyplomowy wynosi w sumie:
   • na studiach pierwszego stopnia 10 punktów ECTS, z tym że na kierunku Pielęgniarstwo  – 5 punktów ECTS;
   • na studiach na kierunkach technicznych 15 punktów ECTS;
   • na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich 20 punktów ECTS.
 12. Program studiów zapewnia studentom możliwość wyboru modułów/przedmiotów kształcenia, do których przypisuje się punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS wymaganej do ukończenia.
 13. Każdy przedmiot/moduł znajdujący się w programie studiów posiada zestaw atrybutów określonych w sylabusie.

Regulamin ECTS obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie określa:

 • Zasady przypisywania punktów ECTS;
 • Zasady zaliczania semestru oraz całego okresu studiów;
 • Ogólne zasady ECTS;
 • Zaliczenia;
 • Egzaminy;
 • Powtarzanie przedmiotów;
 • Wznowienie studiów – dotyczy studentów skreślonych z listy studentów;
 • Przyjmowanie studentów z innych uczelni;

a także przedstawia schemat przygotowania i wdrażania systemu ECTS w programach studiów.