INFORMACJA OGÓLNA O PROCESIE BOLOŃSKIM

W dniu 19 czerwca 1999r. ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Jest to dokument zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich.

Głównym celem Deklaracji Bolońskiej było stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a jego realizacja odbywała się i jest nadal kontynuowana poprzez:

 • wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu;
 • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
 • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
 • promocję mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
 • promocję współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
 • promocję europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań;

a w okresie późniejszym dołączono nowe cele i podstawy do kształtowania krajowych systemów szkolnictwa wyższego tj.:

 • promocja kształcenia przez całe życie;
 • wzajemna współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz studentami;
 • promocja atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w świecie;
 • standardy i wskazówki dot. zapewnienia jakości kształcenia (Standards and quidlines for Quality Assurance) – dokument opracowany przez ENQA;
 • ramowa struktura kwalifikacji i umiejętności absolwentów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Qualification Framework for EHEA);
 • rozwój studiów doktoranckich oraz powiązanie szkolnictwa wyższego ze sferą badań;
 • zapewnienie dostępności do studiów szczególnie studentom z grup o niższym statusie społecznym- wymiar społeczny Procesu Bolońskiego;
 • usuwanie barier w mobilności studentów oraz pracowników uczelni;
 • uczenie się przez całe życie, w tym wdrożenie krajowych ram kwalifikacji;
 • zatrudnialność i współpraca uczelni z rynkiem pracy;
 • umiędzynarodowienie studiów;
 • wzrost mobilności, tak by w 2020 roku 20% absolwentów szkół wyższych Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa wyższego uczestniczyło w pobycie zagranicznym w ramach studiów-wspólne kształcenie winno stać się bardziej powszechną praktyką;
 • monitorowanie narzędzi służących do klasyfikowania i porównywania instytucji szkolnictwa wyższego w Europie (klasyfikacje i rankingi szkół wyższych w Europie);
 • zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla wszystkich;
 • zwiększenie zatrudnialności absolwentów;
 • poprawę skali oraz jakości w zakresie mobilności;
 • innowacje w kształceniu i pozycji nauczycieli akademickich;
 • wdrażaniu kluczowych założeń EOSW dotyczących trójstopniowego systemu kształcenia i ram kwalifikacji, uznawalności wykształcenia oraz zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym;
 • znowelizowane ramy kwalifikacji dla EOSW, uwzględniające tzw. krótkie cykle jako odrębny poziom kształcenia poprzedzający studia pierwszego stopnia;
 • rekomendacja dotycząca nowelizacji wzoru suplementu do dyplomu.

STAN REALIZACJI ZALECEŃ DEKLARACJI BOLOŃSKIEJ

PODSTAWOWE POJĘCIA – SYSTEM BOLOŃSKI