ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK

OCENY I WYTYCZNE PKA-I

Ocena programowa PKA (wzory dokumentów obowiązujące od 30.09.2018 r.)

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW UCZELNI I JEDNOSTEK W TYM ZAKRESIE

 • Uchwała konwentu nr 10/2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSEI w Lublinie
 • Uchwała nr 5/2019/2020 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia WSEI, przyjęcia Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w WSEI oraz przyjęcia Polityki Zapewnienia Jakości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zarządzenie nr 51/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

ARCHIWUM

 • Zarządzenie nr 51/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 11a/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 50/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: ustalenia składu osób wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Uznawania Efektów Uczenia Się, a także Koordynatorów praktyk zawodowych.
 • Zarządzenie nr 26/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: aktualizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała nr 2/2017/2018 Rady wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie z 24.10.2017r w sprawie: aktualizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała nr 4/2017/2018 Rady wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie z 24.10.2017r w sprawie: powołania składu Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, po zmianie struktury organizacyjnej.
 • Uchwała nr 4/2017/2018 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 27 października 2017 r w sprawie: aktualizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonującego na Wydziale Transportu i Informatyki.
 • Uchwała nr 2/2017/2018 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z 27 października 2017 r w sprawie: powołania składu Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2017/2018.
 • Uchwała nr 02/2016/2017 Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: aktualizacji Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Nauk o zdrowiu.
 • Uchwała nr 03/2016/2017 Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 03 października 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

DOTYCZĄCE TWORZENIA PROGRAMÓW STUDIÓW NA STUDIACH I I II STOPNIA, STUDIACH PODYPLOMOWYCH I KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH

 • Zarządzenie nr 9/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECST) oraz aktualizacji Regulaminu ECST Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zarządzenie nr 16/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: ogólnych zasad przyporządkowania godzin i  punktów ECTS do grup modułów oraz zawartości opisu programu studiów, a także wzoru sylabusa
 • Zarządzenie nr 16/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 10 marca 2021 r.  w sprawie: ogólnych zasad przyporządkowania godzin i punktów ECTS do grup modułów oraz zawartości opisu programu studiów, a także wzoru sylabusa
 • Zarządzenie nr 54/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 48/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 12.09.2019 r. w sprawie wzoru sylabusa i ogólnych zasad przyporządkowania punktów ECTS do grup oraz przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo.
 • Zarządzenie nr 10/2019/2020 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Interesariuszy Zewnętrznych dla kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia.
 • Uchwała nr 21/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie: zasad tworzenia i prowadzenia studiów niestacjonarnych.
 • Uchwała nr 22/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 16 maja 2019 w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji i rozliczenia praktyk zawodowych w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w programach studiów na profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała nr 23/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów I stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Zarządzenie nr 41/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 11.07.2019 r. w sprawie: wzoru sylabusa i ogólnych zasad przyporządkowania godzin i punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć w programach studiów.
 • Zarządzenie nr 49/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 12.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia kodów oznakowania sylabusów przedmiotów/modułów.
 • ARCHIWUM
 • Uchwała nr 22a/2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie: ogólnych wytycznych dotyczących programów studiów opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji.
 • Zarządzenie nr 19/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: szczegółowego projektowania programów kształcenia.
 • Zarządzenie nr 14a /2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie: ogólnych wytycznych dla Wydziałów dotyczących zasad przydzielania godzin i punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć w programie kształcenia.
 • Zarządzenie nr 25a /2014/2015 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: zaleceń i wskazówek dla Rad wydziałów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie projektowania, zatwierdzania, doskonalenia programów kształcenia oraz weryfikacji efektów kształcenia.
 • Uchwała nr 101/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014r. w sprawie wytycznych dotyczących praktyk zawodowych realizowanych na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym.
 • Uchwała nr 126/2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała nr 99/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i prowadzenia studiów niestacjonarnych.
 • Uchwała nr 100/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do programów kształcenia w zakresie przydziału punktów ECTS do poszczególnych grup zajęć.
 • Uchwała nr 1/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 2/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2019.
 • Uchwała nr 3/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Administracja, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 4/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Administracja, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2019.
 • Uchwała nr 5/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 6/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Logistyka, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 8/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 9/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020, w wersji anglojęzycznej.
 • Uchwała nr 10/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2019, w wersji anglojęzycznej.
 • Uchwała nr 7/A/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Transport, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/B/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 rw sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Mechanika i Budowa Maszyn, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/C/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 rw sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Informatyka, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/D/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 rw sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Transport, studia magisterskie, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2019.

DOTYCZĄCE OKREŚLANIA I WERYFIKOWANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 • Zarządzenie nr 4/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: ustalenia składu osób Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Uznawania Efektów Uczenia się, a także Opiekunów praktyk zawodowych
 • Zarządzenie nr 12/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie: wydania tekstu jednolitego zarządzenia nr 50/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 września 2019 r. zmienionego Zarządzenia Nr 7/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Zarządzenie nr 7/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Wydziałowych Komisji Ds. Uznawania Efektów Się.
 • Uchwała nr 24/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Potwierdzana Efektów Uczenia Się.
 • Zarządzenie nr 50/2018/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: ustalenia składu osób wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Uznawania Efektów Uczenia Się, a także Koordynatorów praktyk zawodowych.
 • Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie nr 13/2018/2019 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ARCHIWUM

 • Uchwała Senatu nr 24/2016/2017 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 19.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych od roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała Senatu nr 38/2016/2017 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w języku angielskim od roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 74/2012/2013 w sprawie: modułowego systemu kształcenia i praktycznego profilu kształcenia z dn. 23.09.2013 r.
 • Zarządzenie nr 19a /2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uchwała Senatu WSEI nr 110/2014/2015 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin studiów podyplomowych

DOTYCZĄCE ZASAD REKRUTACJI

 • Uchwała Senatu nr 6A/2018/2019 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe do WSEI w Lublinie na rok akademicki 2019/2020.
 • Uchwała Senatu nr 14/2018/2019 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe do WSEI w Lublinie na rok akademicki 2020/2021.
 • Zarządzenie Kanclerza nr 27/2018/2019 z dn. 11.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu odpłatności za studia

ARCHIWUM

 • Uchwała Senatu nr 30/2016/2017 z dn. 19.06.2017 r. w sprawie: zasad rekrutacji do WSEI na rok akademicki 2018/2019.
 • Uchwała Senatu nr 4/2015/2016 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie: zasad rekrutacji do WSEI na rok akademicki 2017/2018.
 • Uchwała Senatu nr 108/2014/2015 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie: zasad rekrutacji do WSEI na rok akademicki 2016/2017.
 • Zarządzenie Kanclerza nr 25/2016/2017 z dn. 15.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odpłatności za studia
 • Zarządzenie Kanclerza nr 20/2016/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia w WSEI.

DOTYCZĄCE TOKU STUDIÓW

 • Zarządzenie Kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 6/2020/2021 z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie archiwizowania teczek akt osobowych studentów
 • Zarządzenie nr 55/2018/2019  Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 września  2019 r. w sprawie: liczebności grup studentów na kierunku studiów Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 59/2018/2019  Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z 30 września  2019 r. w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania po ekspozycji zawodowej Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 17/2019/2020 Kanclerza i Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów i prowadzenia akt osobowych Studenta oraz ich archiwizowania.
 • Zarządzenie nr 13/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydania tekstu jednolitego Zarządzenie Rektora WSEI nr 15/2018/2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie od roku akademickiego 2018/2019.
 • Uchwała nr 22/2018/2019 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 16 maja 2019 w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji i rozliczenia praktyk zawodowych w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w programach studiów na profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020.

ARCHIWUM

 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 15/2018/2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie od roku akademickiego 2018/2019.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 10/2017/2018 z dnia 02.03.2018 w sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora nr 09/2014/2015 z dn. 17.12.2014
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 9/2014/2015 w sprawie Regulaminu pracy dyplomowej i trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
 • Zarządzanie Rektora WSEI nr 9a/2017/2018 z dn. 28.02.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych WSEI
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 22/2015/2016 z dn. 22.02.2016 r. w sprawie warunków zaliczania studentów WSEI praktyk zawodowych.

DOTYCZĄCE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • Statut Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Załącznik nr 1 do Uchwały Konwentu Nr 40/2019 z dnia 30 września 2019 r.
 • Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie nr 51/2019/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zasad przeprowadzania badań ankietowych i wzoru ankiety: „Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów”
 • Zarządzenie Rektora nr 20/2019/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w sprawie: okresowej oceny nauczycieli akademickich

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIURA KARIER

DOTYCZĄCE POMOCY UDZIELANEJ STUDENTOM W TRAKCIE KSZTAŁCENIA