Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oferuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracyjnym możliwość udziału w międzynarodowej współpracy w ramach programu ERASMUS+.

  1. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium programu ERASMUS+ na wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celach dydaktycznych.
  2. Pracownicy administracyjni Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium programu ERASMUS+ na wyjazdy do zagranicznych uczelni/instytucji partnerskich w celach szkoleniowych.

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego ważną w danym roku akademickim, z którą Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie podpisała umowę bilateralną dotyczącą wymiany nauczycieli akademickich.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej. Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w programie ERASMUS+ jest ocena uzgodnionego pomiędzy stronami „Porozumienia o programie nauczania” (dawniej: ,,Indywidualnego Programu Nauczania”). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu są zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć dydaktycznych oraz oczekiwane rezultaty. Wyjazdy powinny korespondować z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną przez WSEI, zgodnie z decyzją Władz WSEI, oraz być powiązanie z posiadaną przez WSEI bazą naukowo-dydaktyczną, zwłaszcza z nowo utworzonymi laboratoriami, a także być spójne ze Strategią Rozwoju Uczelni

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH

Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego ważną w danym roku akademickim oraz do współpracujących instytucji, organizacji, placówek badawczych itp.
Celem wyjazdu pracownika uczelni jest doskonalenie umiejętności, kwalifikacji, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie poprzez udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, konferencjach z elementami szkolenia itp.
Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celach szkoleniowych w ramach programu ERASMUS+ jest ocena „Porozumienia o programie szkolenia” (dawniej: ,,Indywidualnego Programu Szkolenia”. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu są: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego oraz ,,Porozumienia o programie nauczania” lub „Porozumienia o programie szkolenia” Akademickim Centrum Współpracy i Studiów Anglojęzycznych WSEI (III piętro, pokoje 309, 310) w terminie do:

  • 30.06 – w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym
  • 31.10 – w przypadku wyjazdu w semestrze letnim

Więcej informacji dotyczących wyjazdów można uzyskać w Akademickim Centrum Współpracy i Studiów Anglojęzycznych WSEI, (III piętro, pokoje 309, 310)

tel. (81) 749 32 68, (81) 749 32 39

e-mail: erasmus@wsei.lublin.pl