Lubelska Akademia WSEI oferuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracyjnym możliwość udziału w międzynarodowej współpracy w ramach programu ERASMUS+.

  • Nauczyciele akademiccy Lubelskiej Akademii WSEI mogą ubiegać się o stypendium programu ERASMUS+ na wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celach szkoleniowych lub dydaktycznych.
  • Pracownicy administracyjni Lubelskiej Akademii WSEI mogą ubiegać się o stypendium programu ERASMUS+ na wyjazdy do zagranicznych uczelni/instytucji partnerskich w celach szkoleniowych.

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego ważną w danym roku akademickim. Warunkiem wymiany jest podpisanie umowy bilateralnej dotyczącej wymiany nauczycieli akademickich, między Lubelską Akademią WSEI a uczelnią partnerską.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej. Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest ocena uzgodnionego pomiędzy stronami „Porozumienia o programie nauczania” („Staff Mobility Agreement”). Najważniejszymi elementami przedstawionego programu są:

  • zakładane cele nauczania,
  • program zajęć dydaktycznych,
  • oczekiwane rezultaty.

Tematyka zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ powinna korespondować z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną przez Akademię WSEI oraz powinna być powiązania z posiadaną przez Akademię WSEI bazą naukowo-dydaktyczną, zwłaszcza z nowo utworzonymi laboratoriami. Tematyka zajęć musi być także spójna ze Strategią Rozwoju Uczelni.

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH W CELACH SZKOLENIOWYCH

Wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych mogą być realizowane do uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego ważną w danym roku akademickim oraz do współpracujących instytucji, organizacji, placówek badawczych itp.

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest doskonalenie umiejętności, kwalifikacji, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie poprzez udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, konferencjach z elementami szkolenia itp.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celach szkoleniowych w ramach programu ERASMUS+ jest ocena „Porozumienia o programie szkolenia”. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu wyjazdu są: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć formularz zgłoszeniowy oraz ,,Porozumienie o programie nauczania” lub „Porozumienie o programie szkolenia” w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI w Lublinie (I piętro, pokój 103) w terminie do:

  • 30.06 – w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym
  • 31.10 – w przypadku wyjazdu w semestrze letnim

Więcej informacji dotyczących wyjazdów można uzyskać w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (I piętro, pokój 103)

tel.: +48 81 749 32 27

e-mail: erasmus@wsei.lublin.pl