OGÓLNE ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA

Umowy międzyinstytucjonalne w Programie ERASMUS+ Studenci mogą wyjeżdżać na studia za granicę tylko w ramach podpisanych umów międzyinstytucjonalnych pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a instytucją przyjmującą. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa  w programie. Szczegółowe informacje oraz wykaz wszystkich umów międzyinstytucjonalnych obowiązujących w danym roku akademickim jest publikowany na stronie internetowej Uczelni.

Student powinien wybrać uczelnię partnerską, która oferuje program(y) studiów odpowiadające kierunkowi studiów uczelni macierzystej na określonym poziomie, czyli na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

TERMINY ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Dokumenty aplikacyjne powinny zostać złożone przez kandydatów w Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju (I piętro, pokój 103) w terminie:

 • do 30 maja w przypadku wyjazdu na studia w semestrze zimowym
 • do 31 października w przypadku wyjazdu na studia w semestrze letnim

Dokumenty złożone po tym terminie będą rozpatrywane w wypadku pozostania wolnych miejsc, z uwzględnieniem terminu złożenia i pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych.

Uwaga! Uczelnie partnerskie mogą mieć inne terminy zgłoszenia, dlatego dokładne terminy należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni, do której planowany jest wyjazd.

MINIMALNE WYMAGANIE FORMALNE (STUDIA):

 • W wyjeździe na studia w Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z wyjazdu od II roku studiów.
 • Student zakwalifikowany do wyjazdu może posiadać status obcokrajowca lub uchodźcy.
 • Studenci, którzy byli już beneficjentami Programu Erasmus+ (także studenci z grantem zerowym) mogą ubiegać się o kolejny wyjazd, pod warunkiem,  że spełniają wymagania formalne.
 • Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus+  (tzw. „kapitał mobilności”) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów lub 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich.
 • W momencie wyjazdu do uczelni partnerskiej student musi posiadać status studenta.
 • Wyjeżdżając za granicę (studia/praktyki) w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim, musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty z semestru poprzedzającego wyjazd oraz musi mieć uregulowane kwestie finansowe i prawne.

Rekrutacja studentów WSEI zwanych dalej w skrócie “Kandydatami”, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA JEDNOETAPOWA NA STUDIA

 1. Wyjazd jest możliwy tylko do uczelni, z którą WSEI ma podpisaną umowę bilateralną dotyczącą wymiany studentów.
 2. Kwalifikacja na studia za granicą odbywa się zgodnie z „Zasadami rekrutacji studentów WSEI na studia i praktyki za granicą” na rok akademicki 2020/2021.
 3. Realizacja studiów za granicą odbywa się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów studentów WSEI na studia za granicą” na rok akademicki 2020/2021”.

REKRUTACJA DWUETAPOWA

Rekrutacja przebiega dwuetapowo: na WSEI i w uczelni przyjmującej.
Harmonogram rekrutacji na wyjazdy studentów na studia w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021:

 1. Składanie dokumentów aplikacyjnych przez studentów;
 2. Egzamin pisemny i ustny z języka obcego; (nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat (poziom B2 co najmniej) z języka angielskiego lub z innego języka, w którym będą odbywać się zajęcia na zagranicznej uczelni);
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji.

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium programu Erasmus+ na wyjazdy na studia do zagranicznych uczelni partnerskich w roku akademickim 2020/2021.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Aby wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+ wraz z dofinansowaniem wyjazdu (stypendium studenta Erasmus+)należy:

 1. mieć ukończony co najmniej 1 rok studiów (studia licencjackie lub magisterskie),
 2. wykazać się dobrą średnią ocen. Niewielkie odstępstwa od tej zasady są możliwe, gdy student wykazuje się bardzo dobrą znajomością języków obcych, posiada konkretne plany edukacyjne lub naukowe związane z wyjazdem, bardzo dobrą opinię i rekomendację promotora,
 3. złożyć dokumenty aplikacyjne:
 • wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy na rok akademicki 2020/2021 wraz z informacją o średniej ocen za  ostatnie 2 lub 4 semestry studiów (poświadczonych przez właściwy dziekanat).
 • zaświadczenie o znajomości j. angielskiego lub języka kraju, do którego student chce wyjechać (jeśli student posiada taki dokument). Więcej na temat wymagań językowych możesz znaleźć w zakładce „Wymagania językowe”.

Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

Rekrutacja kandydatów na studia, w ramach programu ERASMUS+ odbywa się według następujących kryteriów:

 • znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone studia,
 • wyniki w nauce – średnia ocen ze studiów (2 lub 4 ostatnie semestry),
 • stypendia rektora.

REZYGNACJA Z WYJAZDU

W przypadku rezygnacji studenta (któremu przyznano stypendium) będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według warunków finansowych przyjętych w danym roku akademickim.

Student, który zrezygnował z wyjazdu, jest zobowiązany złożyć pisemną rezygnację wraz z uzasadnieniem skierowaną do Koordynatora Programu. Rezygnację należy złożyć w pok. 103 (1 piętro). Zaleca się, poza przypadkami losowymi, aby złożyć rezygnację na dwa tygodnie przed zaplanowanym wyjazdem.