ROZLICZENIE WYJAZDU

 1. Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego u Koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju) zgodnie z podpisaną umową i „Zasadami rozdziału środków i finansowania wyjazdów w Wyższej Szkole Ekonomii I Innowacji w Lublinie”
 2. W Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju (I piętro, pokój 103)

student rozliczający STUDIA za granicą ma w obowiązku:

 • złożyć oryginał zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records);
 • złożyć zaświadczenie o pobycie w uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia studiów;
 • złożyć „Porozumienie o programie studiów” – Learning Agreement 2020/2021”;
 • złożyć dokument „After Mobility” o zrealizowaniu założeń programowych studiów wraz z oceną;
 • wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej po ukończeniu mobilności (z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym);
 • wypełnić on-line Raport Uczestnika

student rozliczających PRAKTYKI za granicą ma w obowiązku:

 • złożyć certyfikat o pobycie na praktykach zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk;
 • złożyć „Porozumienie o programie praktyk” – Learning Agreement 2020/2021”;
 • złożyć dokument „After Mobility” z informacją o zrealizowaniu założeń programowych praktyk i ewaluacją studenta;
 • wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej po ukończeniu mobilności (z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym);
 • wypełnić on-line Raport Uczestnika
 1. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu studiów w dokumencie „Porozumienie o programie studiów/Learning Agreement” może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania programu Erasmus+.
 2. Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu stypendialnego z winy studenta powoduje konieczność zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.
 3. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji uczelnia dokona rozliczenia finansowego należnego studentowi dofinansowania według obowiązujących zasad programu Erasmus+.