ROZLICZENIE WYJAZDU

 1. Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego u Koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (Akademickie Centrum Współpracy i Studiów Anglojęzycznych) zgodnie z podpisaną umową i „Zasadami rozdziału środków i finansowania wyjazdów w Wyższej Szkole Ekonomii I Innowacji w Lublinie”
 2. W Akademickim Centrum Współpracy i Studiów Anglojęzycznych WSEI student powinien:
  • złożyć kopię zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records);
  • złożyć zaświadczenie o pobycie w uczelni przyjmującej zawierające daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia studiów;
  • złożyć „Porozumienie o programie studiów” – Learning Agreement 2019/2020”;
  • złożyć zaświadczenie o zrealizowanie założeń programowych praktyki wraz z jej oceną;
  • wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line  test biegłości językowej po ukończeniu mobilności (z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym);
  • student ma również obowiązek wypełnić on-line Raport Uczestnika.
 3. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu studiów w dokumencie „Porozumienie o programie studiów/Learning Agreement” może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania programu Erasmus+.
 4. Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu stypendialnego z winy studenta powoduje konieczność zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.
 5. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji uczelnia dokona rozliczenia finansowego należnego studentowi dofinansowania według obowiązujących zasad programu Erasmus+.