ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA PRAKTYKI

Informacje ogólne  

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mają możliwość ubiegania się o stypendium Programu ERASMUS+ na wyjazd na praktyki do zagranicznych instytucji/przedsiębiorstw w roku akademickim 2020/2021. Wyjazdy studentów na praktyki odbywają się zgodnie z „Zasadami rekrutacji studentów WSEI na studia i praktyki za granicą” na rok akademicki 2020/2021. Okres trwania praktyk: od 2 do 12 miesięcy. Stypendia przeznaczone są na dofinansowanie kosztów pobytu za granicą ponoszonych przez studenta (koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia).

Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na praktykę ma zagwarantowane zaliczenie praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej.

Kraje, w których można odbyć praktykę:

 • Kraje członkowskie UE i Wielka Brytania
 • 3 kraje EOG – Islandia, Lichtenstein, Norwegia
 • Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej

Praktyka NIE może być realizowana w:

 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
 • placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,

Harmonogram rekrutacji na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus+:

 • Składanie dokumentów aplikacyjnych przez studentów;
 • Egzamin pisemny i ustny z języka obcego; (nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat (poziom B2 co najmniej) z języka angielskiego lub z innego języka, w którym będą odbywać się praktyki);
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji.

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium Programu Erasmus+ na wyjazdy na praktyki do zagranicznych instytucji w roku akademickim 2020/2021.

TERMINY ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Dokumenty aplikacyjne powinny zostać złożone przez kandydatów w Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju (I piętro, pokój 103) w terminie:

 • do 31 marca 2021 r. na wyjazd na praktyki w roku akademickim 2020/2021.

Dokumenty złożone po tym terminie będą rozpatrywane w wypadku pozostania wolnych miejsc, z uwzględnieniem terminu złożenia i pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych.

MINIMALNE WYMAGANIA FORMALNE (PRAKTYKI)

Student//absolwent, który chciałby odbywać praktykę/staż w ramach Programu Erasmus+ może wyjechać do firmy lub instytucji zagranicznej, która wyraziła chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Programu Erasmus+.

W wyjeździe na praktyki w Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tzw. „świeżo upieczeni absolwenci” (muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę/staż w okresie nieprzekraczającym 1 rok od ukończenia studiów).

Wyjeżdżając za granicę w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim, musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty z semestru poprzedzającego wyjazd oraz musi mieć uregulowane kwestie finansowe i prawne.

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZA GRANICĄ

Aby wyjechać na praktyki w ramach Programu Erasmus+ wraz z dofinansowaniem wyjazdu (stypendium studenta Erasmus+) należy:

 1. złożyć dokumenty aplikacyjne:
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy na rok akademicki 2020/2021 wraz z informacją o średniej ocen za  ostatnie 2 lub 4 semestry studiów (poświadczonych przez właściwy dziekanat).
  • zaświadczenie o znajomości j. angielskiego lub języka kraju, do którego student chce wyjechać (jeśli student posiada taki dokument). Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Wymagania językowe”.
 2. wykazać się dobrą znajomością języka obcego oraz dobrą średnią ocen. Niewielkie odstępstwa od tej zasady są możliwe, gdy student wykazuje się bardzo dobrą znajomością języków obcych, posiada konkretne plany edukacyjne lub naukowe związane z wyjazdem, bardzo dobrą opinię i rekomendację promotora.

Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna.  Podczas selekcji brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone studia lub praktyki,
 • wyniki w nauce – średnia ocen ze studiów (2 lub 4 ostatnie semestry),
 • stypendia rektora