Informujemy, że zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie zapomogi, w tym związane z trudną sytuacją Studentów wynikającą z zagrożenia epidemicznego, złożone do 31 października 2020 r.

Zapomogi zostaną wypłacone do 10 listopada 2020 roku.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, „zapomoga przyznawana jest na wniosek Studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności opisane we wniosku”.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, zalecamy składanie wniosków o stypendia socjalne i zapomogi oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że stypendium socjalne i zapomoga nie przysługują studentowi:

  • posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wzory wniosków oraz pozostałe informacje na stronie https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/

Telefonicznych informacji dotyczących przyznanej zapomogi udzielamy telefonicznie wyłącznie studentom, którzy złożyli wniosek.

Biuro Karier i Spraw Studenckich 81 749 32 71