Zapraszamy studentów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad oraz turniejów do składania wniosków o stypendia.
W ramach programu można otrzymać miejskie stypendium w łącznej rocznej wysokości 6 150,00 zł.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie poniższe kryteria:

  • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę,
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
  • jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin,
  • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć do 31 marca  za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając wniosek na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub pozostawić w jednym z udostępnionych przez Urząd pojemników na dokumenty w następujących lokalizacjach: ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Leszczyńskiego 20, ul. Wolska 11.

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie Urzędu Miasta Lublin w zakładce Mieszkańcy/Edukacja/Dla studenta pod linkiem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 466 39 82 lub e-mail oswiata@lublin.eu.