Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie poszukuje kandydata na stanowisko Wykładowcy na kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Człowieku (etat dydaktyczny lub umowa cywilno-prawna).

Do postępowania mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85).

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 2. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu pielęgniarstwa;
 3. dorobek naukowy, w tym aktywność badawczo – dydaktyczna m.in. publikowanie artykułów w renomowanych czasopismach, wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych lub doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgniarstwa;
 4. predyspozycje, wiedza i kompetencje umożliwiające prowadzenie badań naukowych i projektowych w zakresie pielęgniarstwa;
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie;
 6. Kompetencje w zakresie tworzenia kursów e-learningowych i pracy na platformie Moodle;
 7. Umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
 9. podanie o zatrudnienie do Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
 10. CV z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego wraz z opisem doświadczenia zawodowego zdobytego poza Uczelnią,
 11. kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 12. kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 13. kopia dyplomu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, w razie ukończenia specjalizacji,
 14. kopia certyfikatów poświadczających znajomość języka angielskiego
 15. wykaz najważniejszych publikacji naukowych i osiągnięć zawodowych,
 16. zgodę na wskazanie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jako podstawowego miejsca pracy, w przypadku zatrudnienia kandydata,
 17. zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej od dnia 1 marca 2021 r.

Zgłoszenie należy przesłać na adres :

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Projektowa 4, 20-209 Lublin w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22¹KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez WSEI w Lublinie w okresie rekrutacji, zgodnie z procedurami WSEI w Lublinie, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyznaczyła osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: iod@wsei.lublin.pl