Celem tegorocznej – jubileuszowej X konferencji z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” – jest wymiana doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmujących się działaniami w obszarze zapobiegania zachowaniom ryzykownym i promowania zdrowego stylu życia.

Integralną częścią konferencji będzie „Sesja MISTRZÓW”, w której swoje referaty wygłoszą najwybitniejsi polscy psychologowie uhonorowani przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji tytułami MISTRZA.

CEL KONFERENCJI

Ostatnie kilkadziesiąt lat to gwałtowne przyspieszenie zmian kulturowych i obyczajowych w różnych obszarach życia społecznego. Towarzyszą im (a często wręcz je wywołują) zmiany w zakresie zachowania jednostek i grup społecznych. Z perspektywy profilaktyki szczególnego znaczenia nabierają między innymi takie zjawiska, jak:

 • zjawisko dekonstrukcji hierarchii potrzeb człowieka oraz sposobów ich zaspokajania
 • zjawisko dezorganizacji systemu obowiązujących norm i wartości
 • zjawisko redefiniowania kryteriów dojrzałości człowieka we wszystkich wymiarach zdrowia (fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego)
 • zjawisko anonimowości w relacjach interpersonalnych
 • zjawisko fragmentaryzacji życia społecznego
 • zjawisko wirtualizacji życia codziennego

W tym kontekście organizowana konferencja ma na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnego miejsca i roli profilaktyki zachowań ryzykownych w całokształcie życia człowieka, dokonanie analizy zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami w koncepcjach działań profilaktycznych, wymianę doświadczeń z prac badawczych nad skutecznością programów profilaktycznych oraz prezentację dobrych praktyk w tym zakresie.

Szczegółowej analizie chcemy więc poddać miejsce i rolę profilaktyki zachowań ryzykownych w kształtowaniu jakości życia jednostki, grupy społecznej i całego społeczeństwa (historia, teraźniejszość, perspektywy).

BLOKI TEMATYCZNE

PROGRAM KONFERENCJI

 • Sesja Mistrzów
 • Sesje plenarne z referatami
 • Sesje tematyczne z doniesieniami z badań
 • Sesja plakatowa
 • Sesja warsztatowa
 • Sesja studenckich kół naukowych
 • Panel ekspertów (teoretycy i praktycy)

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (WSEI w Lublinie) – przewodniczący
 • Ks. prof. dr Marek Dziewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (WSEI)
 • Prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
 • Prof. dr hab. Lidia Łysiuk (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
 • Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Barbara Pilecka (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • Prof. dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Józef Stachyra (UMCS w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Dorota Turska (UMCS w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Jan Tylka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr Wiesław Poleszak – przewodniczący
 • Dr Monika Baryła-Matejczuk – z-ca przewodniczącego
 • Dr Marta Pawelec – członek
 • dr Jacek Łukasiewicz – członek
 • Mgr Małgorzata Gonet – sekretarz

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wydział Nauk o Człowieku WSEI

GALERIA