CEL KONFERENCJI

W maju bieżącego roku minie 10 lat od momentu zrealizowania przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie pierwszej konferencji poświęconej rozwojowi Polski Wschodniej. Konferencja ta rozpoczęła realizację inicjatywy badawczej pod nazwą Projekt Lubelski / The Lublin Project/. Główne merytoryczne wsparcie temu przedsięwzięciu dał Profesor dr hab. Antoni Kukliński. Ważne dla realizacji tego projektu było również emocjonalne zaangażowanie Pana Profesora w jego realizację.
Efektem realizacji Lubelskiego Projektu w  latach 2009 – 2017 było opublikowanie przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie 19 monografii i zeszytów naukowych, tj. 5000 stron tekstu poświęconego tematyce określonej przez Profesora Antoniego Kuklińskiego.

Treści zawarte w opracowaniach zostały przygotowane przez naukowców z Polski, Ukrainy, Norwegii i Izraela. Swoje artykuły w języku polskim, angielskim i ukraińskim opublikowali m. in.  pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego  Ukrainy im. Łesi Ukrainki. Znaczny udział w tym przedsięwzięciu mieli również pracownicy samorządów terytorialnych obszaru Polski Wschodniej.

Tematem spotkania jest problematyka zatytułowana „Sektor MŚP a konkurencyjność regionu (peryferyjnego).

BLOKI TEMATYCZNE

BLOKI TEMATYCZNE

Odbędą się 3 sesje plenarne zatytułowane:

  • I sesja – Sektor MŚP a rozwój regionalny i lokalny,
  • II sesja – Instrumenty wsparcia sektora MŚP przez samorząd terytorialny,
  • III sesja – Start – upy i ich udział w dynamizowaniu wzrostu gospodarczego.

BLOKI TEMATYCZNE

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz nadsyłania tekstów referatów/artykułów. Teksty spełniające wymogi redakcyjne, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych WSEI, seria: Ekonomia lub w Monografii WSEI.

PATRONAT

Prezydent Miasta Lublin

KOMITET

KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

  • dr Marian Stefański, prof. WSEI –przewodniczący Konwentu WSEI
  • dr Mariusz Paździor – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
  • dr Monika Wawrzeńczyk – Kulik- Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
  • dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI
  • prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki – Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
  • dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – sekretarz konferencji

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI