Seminarium naukowe poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa to okazja do dyskusji w gronie pracowników naukowo-dydaktycznych różnych ośrodków akademickich, ekspertów i studentów o bezpieczeństwie państwa i ochronie prywatności obywateli. Będzie to okazja do przedstawienia konkluzji na temat pierwszego roku funkcjonowania RODO, nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

CEL KONFERENCJI

Seminarium ma na celu dalszą pogłębioną dyskusję na temat cyberbezpieczeństwa w ujęciu interdyscyplinarnym. Jednocześnie stanie się okazją do refleksji nad ochroną prywatności jednostek w związku z pierwszą rocznicą obowiązywania nowych uregulowań prawnych ochrony danych osobowych w Polsce (RODO – 25 maja 2019 r., ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Pozwoli na weryfikację konkluzji, jakie pojawiły się po ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni” w 2017 r. m.in. w dwóch recenzowanych monografiach naukowych. Uczestnicy konferencji i autorzy poszczególnych rozdziałów postulowali dalsze pogłębione badania naukowe nad cyberbezpieczeństwem. Wciąż aktualne są pytania dotyczące roli państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jako ochrony swoich kluczowych elementów, m.in. infrastruktury krytycznej oraz sieci umożliwiających przepływ informacji w wymiarze efektywnego zarządzania bezpieczeństwem. Inspiracją do podjęcia tematu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni stało się także sfinalizowanie prac legislacyjnych i wejście w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

BLOKI TEMATYCZNE

Sesja I plenarna (10:00 – 12:00)

  • Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa

12.00-12.30 przerwa obiadowa

Sesja II plenarna (12.30 – 14.30)

  • Cyberbezpieczeństwo jako element ochrony prywatności obywateli