CEL KONFERENCJI

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do podstawowych zadań państwa. W celu efektywnego realizowania zadań państwo przekazało pewną samodzielność w tym zakresie gminom i powiatom. Działanie to jest uzasadnione przede wszystkim ze względu na fakt, iż jako jednostki będące najbliżej problemów lokalnych są w stanie zlokalizować i rozpoznać wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyka  dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.  W praktyce oznacza to konieczność współpracy organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego. Zasadna jest zatem analiza relacji występujących między instytucjami a organami, także wskazanie na mechanizm zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz podjęcia próby oceny jej efektywności.

Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest ściśle związana z uwarunkowaniami występującymi na danym terenie, warunkując zakres i formy współpracy między podmiotami mającymi kompetencje w tym zakresie.

Celem konferencji jest wskazanie na rolę jaką pełnią jednostki samorządu terytorialnego  w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, z uwzględnieniem szczególnej roli zarządzania bezpieczeństwem publicznym w tym procesie. 

BLOKI TEMATYCZNE

BLOKI TEMATYCZNE

 • Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w samorządzie terytorialnym.
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnej i bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym.
 • Uwarunkowania bezpieczeństwa w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (na różnych szczeblach – gmina, powiat, województwo).
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji samorządowej.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w samorządzie terytorialnym.

BLOKI TEMATYCZNE

 • Zadania samorządu terytorialnego związane z RODO.
 • Straże gminne (miejskie) w systemie bezpieczeństwa lokalnego.
 • Współpraca instytucji samorządowych ze służbami mundurowymi i innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa.
 • Prawo miejscowe w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Przestępczość w miastach, gminach, powiatach.

PATRONAT

Prezydent Miasta Lublin
Policja
Związek Miast Polskich
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
TV Student
Polskie Towarzystwo Geopolityczne

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel
 • Prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Fehler
 • Prof. dr hab. Bogdan Michailiuk
 • Prof. dr hab. Andrzej Pieczywok
 • Prof. dr hab. Katarzyna Popik
 • Dr hab. Kinga  Machowicz
 • Dr Krzysztof Gawkowski
 • Dr Mariusz Paździor
 • Dr Justyna Trubalska
 • Dr Łukasz Wojciechowski

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr Krzysztof Gawkowski – UTH
 • Dr Mariusz Paździor – WSEI
 • Dr Justyna Trubalska – WSEI
 • Dr Łukasz Wojciechowski – WSEI
 • Dr Jarosław Czerw – WSEI
 • Dr Piotr Makarzec – WSEI
 • Dr Agnieszka Żywicka –  WSEI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Warunki udziału w konferencji:

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) na adres e-mail konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl i uiszczenie opłaty konferencyjnej.
 2. Przesłanie oświadczenia dla autorów (druki oświadczeń i wymogi redakcyjne zostaną przesłane autorom drogą mailową).
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji upływa 31 marca 2018 r.

OPŁATY

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch, wygłoszenie i opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji i wynosi:

 • 250 zł – w przypadku wpłaty do 31.03.2018 r.
 • 300 zł – wpłaty w kwietniu
 • 150 zł  dla doktorantów w przypadku wpłaty do 31.03.2018 r.
 • 200 zł –  dla doktorantów w przypadku wpłaty w kwietniu
 • 100 zł – udział bierny w konferencji (bez wygłoszenia i publikowania referatu)

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:
Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026.
Z dopiskiem w tytule: „Konferencja Bezpieczeństwo Samorząd 19.04.2018, imię i nazwisko uczestnika.

Termin  dokonania opłaty konferencyjnej  upływa 7 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy planują również panel przeznaczony dla studentów. Warunkiem wzięcia udziału w panelu jest przesłanie i otrzymanie akceptacji treści wystąpienia do 15 kwietnia 2018 r. Opłata dla studentów wynosi 50 zł i obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch, wygłoszenie referatu. Autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do opublikowania swoich tekstów w recenzowanej publikacji. Termin  nadsyłania na adres e-mail: konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl tekstów referatów przeznaczonych do publikacji, upływa 15 kwietnia 2018 r.

Ponadto:

 1. Organizatorzy zastrzegają wybór referatów do wygłoszenia podczas programu konferencji, natomiast wszystkie nadesłane teksty, które otrzymają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w monografii.
 2. Istnieje możliwość opublikowania tekstu w monografii bez udziału w konferencji. Opłata za publikację wynosi – 150 zł. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna recenzja.

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – Katedra Prawa i Administracji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej  – Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Polski Instytut Cyberbezpieczeństwa