Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Szanownych Państwa do udziału w IV cyklicznej, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej prawnym, gospodarczym i finansowym aspektom bezpieczeństwa Polski, sytuacji polskiej gospodarki, polskich obywateli i przedsiębiorców w warunkach dynamicznych zmian przepisów prawa.

Termin: MAJ 18-19 2018 r.
Miejsce konferencji: Termy Pałacowe – Spa Nałęczów

CEL KONFERENCJI

Tematyka obrad IV Konferencji Naukowej zainspirowana została intensywnymi pracami legislacyjnymi nad ustawami z pakietu konstytucji biznesu, oraz prognozowanymi implikacjami, tych regulacji w zakresie bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa obrotu prawnego Polski. Wzorem lat ubiegłych proponujemy formułę obrad w wielowymiarowym ujęciu prawa publicznego i prywatnego, oraz w optyce ekonomicznej i finansowej.

Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tą ważną i niezmiernie aktualną dla naszego kraju problematyką. Do dyskusji w szczególności zapraszamy przedstawicieli doktryny, wymiaru sprawiedliwości oraz palestry, organów administracji publicznej i praktyków obrotu gospodarczego. Mamy nadzieję, że proponowana problematyka obrad zachęci Szanownych Państwa do przyjęcia naszego zaproszenia i udziału w Konferencji.   

Rezultatem Konferencji będzie recenzowana monografia (5 pkt.) zawierająca zgłoszone referaty.

BLOKI TEMATYCZNE

BLOKI TEMATYCZNE

 • Spójność przepisów oraz praktyki stosowania prawa jako determinanta bezpieczeństwa prawnego Polski.
 • Spójność systemu prawa i bezpieczeństwo prawne jako wartości generujące rozwój gospodarczy.
 • Polityki, plany i programy oraz ich znaczenie dla kształtowania bezpieczeństwa prawnego kraju.
 • Rola organów administracji rządowej i samorządowej w tworzeniu bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce.
 • Bezpieczeństwo finansów publicznych a sytuacja przedsiębiorców.

BLOKI TEMATYCZNE

 • Bezpieczeństwo obrotu na rynku nieruchomości oraz wierzytelności.
 • Cywilnoprawne oraz karnoprawne instrumenty kształtujące bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 • Zabezpieczenia  kontraktów handlowych a ochrona praw wierzycielskich przedsiębiorców.
 • Bezpieczeństwo obrotu na publicznym i niepublicznym rynku papierów wartościowych.
 • Orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych w  gwarantowaniu bezpieczeństwa obrotu prawnego.

KOMITET

KOMITET ORGANIZACYJNY i NAUKOWY

 • dr Jan Mojak – WSEI
 • dr hab. Leszek Bielecki – Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Finansowego, UJK
 • dr hab. Jacek Widło – Kierownik Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego, KUL
 • dr hab. Tomasz Wołowiec – WSEI
 • dr Agnieszka Żywicka – WSEI
 • dr Piotr Makarzec – WSEI
 • dr Jarosław Czerw – WSEI
 • dr Łukasz Wojciechowski – WSEI
 • dr Justyna Trubalska – WSEI
 • dr Eliza Komierzyńska – Orlińska – UMCS

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji drogą elektroniczną poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Termin zgłoszeń udziału w konferencji upływa 30 kwietnia 2018 r.

Teksty referatów przeznaczonych do publikacji należy przesłać do dnia 15 maja 2018 r.
na adres e-mail: agnieszka.zywicka@wsei.lublin.pl

OPŁATY

Opłata konferencyjna wynosi w zależności od wyboru opcji:

 • Opcja I 600,00 zł : udział w pełnym programie konferencji tj.: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, 1 nocleg (zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym), opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
 • Opcja II 450,00 zł: udział w pełnym programie konferencji tj.: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, bez noclegów. Opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.

Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej to 30 kwietnia 2018 r.

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:
Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
z dopiskiem w tytule: „Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE 18.05.2018” 

W przypadku rezygnacji z konferencji na 7 dni przed jej terminem opłata nie podlega zwrotowi.

Obiekt dysponuje ograniczoną liczbą miejsc noclegowych. Po wyczerpaniu limitu miejsc uczestnicy będą zobowiązani do rezerwacji noclegów w we własnym zakresie (będzie dostępna tylko opcja II) o czym zostaną Państwo poinformowani przez organizatora bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Organizatorzy zastrzegają wybór referatów do wygłoszenia podczas programu konferencji, natomiast wszystkie nadesłane teksty, które otrzymają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w monografii.

Istnieje możliwość opublikowania tekstu w monografii bez udziału w konferencji. Opłata za publikację wynosi – 250 zł. 

ORGANIZATORZY

Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Międynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II    

Konferencja

MAJ
18 - 19
2018

Termy Pałacowe - Spa Nałęczów