Zadania:

 • weryfikacja budżetu realizowanego projektu
 • kontakty z Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Zarządzającymi i Partnerami projektów
 • przygotowywanie wniosków o płatność  
 • dbanie o terminowość dokonywania płatności oraz przelewów transz dla Partnerów
 • dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków
 • weryfikacja poprawności dokumentów finansowych, dekretowanie i księgowanie kosztów projektu
 • znajomość sprawozdawczości w systemie SL2014
 • sprawozdawczość na potrzeby wewnętrze firmy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawnicze, ekonomiczne)
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakiet biurowy w stopniu zaawansowanym, Excel)
 • umiejętność obsługi systemu SL2014
 • znajomość języka obcego (preferowany angielski), w stopniu umożliwiającym prawidłową realizację i rozliczanie projektów
 • znajomość zasad rachunkowości
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, dynamika w działaniu, dobra organizacja pracy, inicjatywa w myśleniu i działaniu, lojalność, pracowitość

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów i funduszy unijnych w ramach Programów krajowych, Programów Regionalnych i międzynarodowych
 • znajomość aktualnych dokumentów: programów, procedur i wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania i realizacji projektów

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o mocnej i ugruntowanej pozycji na rynku
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

Przetwarzanie danych:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22¹KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez WSEI w Lublinie w okresie rekrutacji, zaś w przypadku przetwarzania na podstawie zgodnie z procedurami WSEI w Lublinie, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyznaczyła osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: iodo@wsei.lublin.pl.