Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy związanej z realizacją projektów finansowanych z EFS w poniższych zakresach: 
  • rozliczaniu projektów w ramach środków publicznych i/lub funduszy strukturalnych;
  • weryfikacji i analizowania dokumentacji finansowo-księgowej;
  • weryfikacji i analizowania dokumentacji z przebiegu realizacji projektu;
  • stosowania zasady konkurencyjności;
  • rekrutacji uczestników,
 • dobrej znajomości MS Office;
 • komunikatywności;
 • rozwiniętych umiejętności analitycznych;
 • sumienności i skrupulatności;
 • dobrej organizacji pracy własnej;
 • nienagannej postawy etycznej.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. projektów będzie odpowiedzialna za realizację projektów realizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w tym:

 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej projektów;
 • przygotowywanie wniosków o płatność, raportów składanych przez Uczelnię w ramach realizowanych projektów
 • rekrutacja uczestników, układanie planowi i harmonogramów, przygotowywanie i prowadzenie postępowań w ramach zasady konkurencyjności,
 • monitorowanie postępu rzeczowego realizowanych projektów;
 • weryfikacja dokumentacji merytorycznej dostarczanej przez wykładowców, trenerów, ekspertów.
 • współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym,
 • rozliczanie i zamykanie obsługiwanych projektów

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 weryfikowana na etapie rozmowy kwalifikacyjnej

Oferujemy:

 • umowę o pracę 1/1 etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • realny dostęp do pakietu profesjonalnych szkoleń
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, dodatkowego ubezpieczenia grupowego;
 • stabilne miejsce zatrudnienia
 • wynagrodzenie zależne od doświadczenia  i dorobku zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego z opisem doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie oraz listu motywacyjnego w terminie do 15.02.2019 na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Projektowa 4, 20 – 209 Lublin
Sekretariat, pok. 100 lub marta.drygala@wsei.lublin.pl

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Administratorem danych jest  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie 20-209, Projektowa 4 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.”

Przetwarzanie danych:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22¹KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez WSEI w Lublinie w okresie rekrutacji, zaś w przypadku przetwarzania na podstawie zgodnie z procedurami WSEI w Lublinie, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyznaczyła osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: iodo@wsei.lublin.pl.