Współpraca obejmować będzie m.in. wymianę doświadczeń w zakresie programów, organizacji procesu kształcenia i szkolenia podyplomowego, opracowywanie programów nowych specjalności, organizacji wspólnych seminariów, konferencji naukowych i edukacyjnych, wymiany oraz współpracy nauczycieli akademickich w ramach uzgodnionych programów naukowych, opracowywania projektów wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych, a także wymianę informacji i wdrażanie do praktyki wyników prac badawczo- rozwojowych. Dodatkowo, Akademia WSB w ramach odrębnego porozumienia o współpracy naukowo- dydaktycznej obejmuje patronatem prowadzone przez WSEI jednolite studia magisterskie przygotowujące do zawodu nauczyciela tj. prowadzone w ramach kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” i również w tym obszarze będzie współpracować z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W imieniu obydwu Uczelni umowę podpisali; Kanclerz WSEI Teresa Bogacka, Rektor dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI i prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Akademii WSB. W oficjalnym spotkaniu i podpisaniu porozumienia wzięli również udział Prorektor ds. Nauki i Kształcenia dr Michał Jarmuł prof. WSEI, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych WSB prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku dr Zbigniew Orzeł, Prodziekan Wydziału Nauk o Człowieku ks. dr Adam Raczkowski, prof.  Zbigniew Gaś i prof. Weiner Agnieszka. Mamy nadzieję, że podpisanie umowy przyczyni się do jak najefektywniejszego rozwoju obydwu Uczelni, doskonaleniu standardów kształcenia, podnoszenia poziomu edukacji studentów i zapowiada długą i owocną współpracę na wielu płaszczyznach.