Informujemy, że zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie zapomogi złożone do 11 maja 2020r., w tym wnioski związane z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Zapomogi zostały wypłacone 13 maja 2020r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, „zapomoga przyznawana jest na wniosek Studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności opisane we wniosku”.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, wnioski o stypendia socjalne i zapomogi oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych można składać pocztą tradycyjną oraz mailem w formie skanu wydrukowanego dokumentu na adres: biurokarier@wsei.lublin.pl

Przypominamy, że stypendium socjalne i zapomoga nie przysługują studentowi:

  • posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wzór wniosku oraz pozostałe informacje na stronie https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/

Telefonicznych informacji dotyczących kwot przyznanej zapomogi udzielamy wyłącznie studentom, którzy złożyli wniosek.

Biuro Karier i Spraw Studenckich 81 749 32 71