Przypominamy, że student o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, tj. nieprzekraczającym 528 zł/netto, który ubiega się o stypendium socjalne, dołącza do wniosku o przyznanie tego stypendium zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu?

Treść zaświadczenia wydanego na wniosek studenta zależy od informacji o sytuacji materialnej studenta i jego rodziny posiadanych przez ośrodek pomocy społecznej. Zaświadczenie to może zawierać informacje m.in. o źródłach i wysokości dochodów, stanie majątkowym studenta i członków jego rodziny, przyznanych rodzinie świadczeniach, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny na podstawie aktualnych (ewentualnie ostatnich posiadanych) informacji o beneficjentach pomocy społecznej.

Co się dzieje, jeżeli student nie dołączy zaświadczenia?

Student, który nie dołączył do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, wskazuje przyczyny powyższego, dołączając do wniosku stosowne oświadczenie oraz przedstawia dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny zgodnie z „Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”.

Na podstawie złożonych przez studenta wyjaśnień i dokumentów komisja stypendialna oceni czy wskazana przez studenta przyczyna braku ww. zaświadczenia jest uzasadniona, a źródła utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny udokumentowane.

Uprawnienia cudzoziemców do ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej. Brak uprawnienia do korzystania z pomocy społecznej przez cudzoziemca stanowi uzasadnioną przyczynę niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej. W tej sytuacji student zobowiązany jest dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie.