Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla studentów zamieszkałych w województwie lubelskim.

Wnioski można składać w terminie od 14 do 31 stycznia 2019 r. 

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba będąca studentem i spełniająca łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkuje w województwie lubelskim;
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
  • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
  • uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
  • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w § 5 Uchwały nr XII/185/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego.

O stypendium nie może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra.

Więcej szczegółów na stronie https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-studenckie/ oraz w siedzibie Biura Karier WSEI, pokój 207.