Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Transportu i Informatyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.).

Wymagania na stanowisko Adiunkta na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

 1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, (dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna; automatyka lub pokrewna)
 2. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej,
 3. dorobek naukowy, w tym aktywność naukowo – badawcza m.in. publikowanie artykułów w renomowanych czasopismach, wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych lub doświadczenie zawodowe w przedmiotowym zakresie,
 4. predyspozycje, wiedza i kompetencje umożliwiające prowadzenie projektów,
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
 2. CV z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego wraz z opisem doświadczenia zawodowego zdobytego poza Uczelnią,
 3. kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora oraz tytułu zawodowego magistra,
 4. wykaz najważniejszych publikacji naukowych,
 5. zgodę na wskazanie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jako podstawowego miejsca pracy, w przypadku zatrudnienia kandydata,
 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 października 2019 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
lub zostawić w sekretariacie Uczelni (pokój 100, I piętro)
w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego konkursu na stanowisko Adiunkta na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Transportu i Informatyki. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Przetwarzanie danych:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22¹KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez WSEI w Lublinie w okresie rekrutacji, zaś w przypadku przetwarzania na podstawie zgodnie z procedurami WSEI w Lublinie, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyznaczyła osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: iodo@wsei.lublin.pl.