Komunikat Kanclerza z dnia 16.03.2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS – CoV – 2

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 ze skutkiem natychmiastowym wstrzymane zostają do odwołania:

  1. wszelkie zagraniczne wyjazdy studentów oraz najemców zakwaterowanych w Domu Studenckim WSEI,
  2. wszelkie nowe przyjazdy studentów i najemców do Domu Studenta WSEI.

W przypadku naruszenia wskazanego zakazu Uczelnia rozwiąże umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.
Dodatkowo zaznaczam, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jako właściciel Domu Studenta zlokalizowanego przy ul. Unickiej 3, nie zezwala na odbywanie kwarantanny domowej na terenie ww. nieruchomości. W przypadku bowiem naruszenia wskazanych ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w okresie od 15 marca do odwołania, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Chancellor’s announcement of March 16th, 2020
on actions to prevent and combat infection

of coronavirus SARS – CoV – 2
In connection with the announcement of the state of public health emergencies of international importance and from the point of view of epidemics of coronavirus SARS CoV-2 with immediate effect are suspended until further notice:

     1. all foreign trips of students and tenants accommodated at the WSEI Student House,

    2. all new arrivals of students and tenants to the WSEI Student House.

In case of violation of the prohibition, the University will terminate the lease agreement with immediate effect.

In addition, I note that the University of Economics and Innovation in Lublin, as the owner of the Student House located at 3 Unicka Street, does not allow to undergo home quarantine in the abovementioned property. In the event of a violation of the indicated restrictions, in accordance with applicable law, in the period from March 15th until further notice, a person crossing the state border in order to go to his place of residence or stay on the territory of the Republic of Poland, is obliged to make, after crossing the state border, a mandatory quarantine lasting 14 days from the day after crossing this border.