W zabytkowych murach Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Nasza Uczelnia po raz kolejny otrzymała cenne Certyfikaty i Wyróżnienia.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została uhonorowana Certyfikatem „Uczelnia Liderów”, Wyróżnieniem Nadzwyczajnym „Lider Współpracy Międzynarodowej”, a także Certyfikatem Platynowym.

Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk w słowach do laureatów stwierdziła:

  • wręczone laury są między innymi efektem znakomitej współpracy, którą rozwijacie Państwo na linii uczelnie – gospodarka / gospodarka – uczelnie. Szkoły wyższe wyróżniamy tytułem „Uczelnia Liderów” w ogromnej mierze za wysiłek, jaki podejmują inwestując w rozmaite formy współpracy z pracodawcami, a zatem z sektorem przedsiębiorczości. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to certyfikat przyznawany szkołom wyższym otwartym na potrzeby biznesu, rozumiejącym, że kształcenie studentów to kształcenie dla rynku pracy”.

W recenzji otrzymanej od Organizatorów możemy przeczytać m.in.:

„Komisja ekspercka z dużym zainteresowaniem zapoznała się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w tym, jakości kształcenia, organizacji studiów, bazy infrastrukturalnej czy współpracy z otoczeniem społecznym. Recenzenci są jednomyślni, iż Uczelnia spalenia wszystkie kryteria zawarte w regulaminie Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Jednym z niepodważalnych atutów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie są wdrożone rozwiązania zapewniające kreowanie i rozwijanie u studentów kompetencji liderskich. Działania w tym obszarze prowadzi m.in. Biuro Karier WSEI. Studenci z nowatorskim pomysłem, produktem, usługą, innowacyjnym rozwiązaniem mogą zweryfikować swój pomysł z praktykami biznesowymi lub po prostu znaleźć finansowanie na realizację przedsięwzięcia. Uczelnia prowadzi też stałą współpracę przy realizacji projektów doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw i instytucji finansowanych z EFS. Praktyczny charakter prowadzonych studiów powoduje wykształcenie u studentów wyższego stopnia samodzielności i kreatywności, a ścisła współpraca z praktykami biznesu pozwala rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji oraz komunikatywność. Dominująca ilość zajęć praktycznych, obecność w firmach i korporacjach, liczne praktyki i oferowane staże kształcą wśród studentów kompetencje pracownicze, ale także umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, pewność siebie oraz inne cechy przydatne w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. Te innowacyjne rozwiązania w obszarze kreowania u studentów kompetencji liderskich, zdaniem komisji eksperckiej zasługują na szczególne uznanie.

Oceniana Uczelnia jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim. W obecnym roku wprowadziła kolejne innowacyjne rozwiązania, które przynoszą rezultaty trwałe i długookresowe, podnoszące, jakość kształcenia. Posiada liczne atuty w obszarach odnoszących się do współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym, co ma znaczący wpływ na kreowanie sukcesu zawodowego jej absolwentów, W opinii recenzentów WSEI spełnia niezbędne kryteria, by po raz kolejny uzyskać certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Ocena Uczelni dokonana została w oparciu o analizę danych zawartych w ankiecie certyfikacyjnej, a także Informacji i danych, które eksperci Komisji Certyfikacyjnej pozyskali z innych źródeł, niezależnych od uczelni takich jak m.in. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie wyższym (POLON), Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, Portal wybierzstudia.nauka.gov.pl, Polska Komisja Akredytacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikacji uczelni dokonało niezależnie od siebie dwoje recenzentów.”

Pełna recenzja znajduje się tutaj: Uczelnia Liderów

Oprócz Certyfikatu, WSEI otrzymała nadzwyczajne wyróżnienie „Lider Współpracy Międzynarodowej”, które jest przyznawane Uczelniom, wykazującym najwyższą aktywność w zakresie kształcenia międzynarodowego i współpracy z uczelniami zagranicznymi. Uczelnia otrzymała również „Certyfikat Platynowy” za przyznanie nam już po raz ósmy Znaku Jakości „Uczelnia Liderów”. Certyfikat Platynowy WSEI otrzymała za konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Do przyznania nagrody niewątpliwie przyczyniły się m.in. działania Naszej Uczelni związane z wymianą zagraniczną studentów, współpracy Uczelni z partnerami z zagranicy oraz umiędzynarodowieniem kształcenia- uwzględniającego nowe trendy światowe studiów prowadzonych w języku angielskim. WSEI jest jedyną Uczelnią w Polsce, która prowadzi takie studia aż na 4 kierunkach; Informatyka, Zarządzanie, Ekonomia i (jako jedyne w Polsce prowadzone w języku angielskim) Pielęgniarstwo.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich, oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Gala Finałowa miała miejsce 24 czerwca w Warszawie. Tegoroczna edycja „Uczelni Liderów” odbyła się już po raz dziewiąty.

Linki do spisu laureatów i pełnej relacji z wydarzenia:

http://www.uczelnia-liderow.pl/strona-62

http://www.uczelnia-liderow.pl/strona-61