Zapraszamy na XI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” na temat: Psycholog w szkole (16-17.05.23).
Celem tegorocznej konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmujących się działaniami na rzecz wspierania dzieci i młodzieży, a w szczególności psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Termin: 16-17 maj 2023r.
Miejsce:
Lubelska Akademia WSEI
20-209 Lublin, ul. Projektowa  4

 

CEL KONFERENCJI

Ostatni rok to gwałtowne zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do specjalistów, w tym zwłaszcza psychologów. Ułatwienie kontaktu jest w pełni uzasadnione narastającymi trudnościami, jakich doświadczają uczniowie polskich szkół (w istotnej mierze związanych z kryzysem w wychowywaniu, czynnikami związanymi z pandemią i reakcjami postpandemicznymi oraz działaniami wojennymi na Ukrainie i zagrożeniem rozszerzenia się konfliktu na Polskę). To ułatwienie dostępu do specjalistów jest jednocześnie szansą, która niestety może być ograniczona (a czasem wręcz zmarnowana) na skutek nieprzemyślanych, wymuszanych administracyjnie czy schematycznej i mało profesjonalnej oferty działań.

W tym kontekście organizowana konferencja ma na celu:

 • podjęcie dyskusji na temat aktualnego miejsca i roli psychologii i psychologów w kontekście funkcjonowania systemu edukacji,
 • dokonanie analizy zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami w związku ze zwiększeniem dostępności pomocy psychologicznej,
 • wymianę doświadczeń z prac badawczych nad skutecznością programów wychowawczych i profilaktycznych realizowanych w szkole,
 • profilowanie specyfiki oddziaływań kierowanych do różnych grup odbiorców (kadra merytoryczna i administracyjna, rodzice, uczniowie, otoczenie społeczne szkoły itd.)
 • prezentację dobrych praktyk w zakresie wsparcia psychologicznego w polskiej szkole,
 • oraz wypracowanie merytorycznych standardów wsparcia psychologicznego w szkole.

Szczegółowej analizie chcemy więc poddać miejsce i rolę wsparcia psychologicznego w sytuacjach edukacyjnych i jego znaczenie w promowaniu rozwoju i kształtowaniu jakości życia jednostki, lokalnej społeczności i całego społeczeństwa (tradycja, teraźniejszość, perspektywy).

Tradycyjnie już konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk o zdrowiu, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, medycyny itd.

W ramach Konferencji zrealizowane zostaną:

 • Sesje plenarne z referatami wprowadzającymi w wiodące obszary zagadnienia
 • Sesje tematyczne z doniesieniami z badań
 • Sesja plakatowa
 • Autorskie sesje warsztatowe
 • Sesja studenckich kół naukowych
 • Panel ekspertów (teoretycy i praktycy)

Pełne teksty wszystkich streszczeń i wybranych wystąpień zamieszczone zostaną na stronie Konferencji Wydziału Nauk o Człowieku Akademii WSEI. Pozytywnie zrecenzowane prace opublikowane zostaną w monografii naukowej.

 

ADRESACI WYDARZENIA

Badacze i praktycy z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk o zdrowiu, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, medycyny.

PROGRAM

W kolejnych komunikatach o konferencji, będą podawane informacje dotyczące programu wydarzenia.

ORGANIZATOR

Akademia WSEI

PATRONAT MEDIALNY

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną:

https://forms.wsei.lublin.pl/index.php/pl/?option=com_chronoforms5&chronoform=psychwszkole2023

lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres:

Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
z dopiskiem na kopercie: Konferencja PSYCHOLOG W SZKOLE

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 28 lutego 2023 roku.

OPŁATY

Opłata konferencyjna w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • udział czynny: wpłata do 28.02.2023 – 350 zł
 • udział czynny: wpłata do 31.03.2023 – 400 zł
 • udział czynny: wpłata do 30.04.2023 – 500 zł
 • udział bierny – 250 zł
 • absolwenci WSEI: udział czynny: 300 zł
 • absolwenci WSEI: udział bierny: 200 zł
 • zgłoszenie artykułu do druku w monografii pokonferencyjnej (bez udziału w konferencji) – 350 zł

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto

Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

Adres: Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

W tytule przelewu należy wpisać: „Psycholog w szkole”, Imię Nazwisko uczestnika konferencji.

DODATKOWE INFORMACJE

Uczestnikom zapewniamy – w ramach opłaty konferencyjnej:

– udział w wykładach i warsztatach;
– otrzymanie: materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej
serwis kawowy, obiad

Osoby kontaktowe

mgr Małgorzata Gonet
(+48) 81 749 32 12

malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl

dr Grzegorz Kata
grzegorz.kata@wsei.lublin.pl