Lubelska Akademia WSEI to uczelnia z 23 letnim doświadczeniem

OGŁOSZA KONKURS KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Jeżeli praca z ludźmi to Twoja mocna strona, potrafisz dzielić się pasją, zaangażowaniem, zapraszamy do naszego zespołu!

Rektor Lubelskiej Akademii WSEI ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA
na kierunku Ekonomia

na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
(etat dydaktyczny, podstawowe miejsce pracy).

 

Do  konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113
 i 116 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j z późn. zm.).

Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauk ekonomicznych,
 2. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z ekonomii,
 3. udokumentowany, aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 4. znajomość języka angielskiego (min. B2) oraz gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim będą dodatkowym atutem,
 5. kompetencje w zakresie tworzenia kursów e-learningowych i pracy na platformie Moodle będą dodatkowym atutem,
 6. kompetencje w zakresie tworzenia programów nauczania, nowych kierunków
  i specjalności będą dodatkowym atutem.

Warunki zatrudnienia

Planowany termin zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu: 1 października 2023 roku.

Zgłoszenie:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Lubelskiej Akademii WSEI,
 2. CV z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego wraz z opisem doświadczenia zawodowego zdobytego poza Uczelnią, wykaz najważniejszych publikacji naukowych
  i osiągnięć zawodowych,
 3. kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora oraz tytułu zawodowego magistra,
 4. kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres:  

Lubelska Akademia WSEI
Projektowa 4, 20 – 209 Lublin
Kancelaria, pok. 100 (I piętro)

w terminie do dnia 21 września 2023 r.