Bądźmy Razem (XIII) – Światowe Dni Autyzmu – Lublin 2023
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – założenia teoretyczne a rzeczywistość przedszkolna i szkolna

Zmiana terminu konferencji – nowa data: 30.05.2023

Termin: 30 maja 2023r.
Miejsce: Lubelska Akademia WSEI
Aula E
godzina 8:30 – 18:30

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest promowanie nowych podejść do rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (dalej jako ASD). Prezentowane będą różne strategie terapeutyczne i modele pracy, mające na celu minimalizowanie natężenia autyzmu. Ponadto na Konferencji analizowane będą nowe rozwiązania w systemie oświaty m.in. edukacja włączająca oraz wyzwania jakie stoją przed placówkami oświatowymi w zakresie przygotowania infrastruktury jak i nauczycieli na obecność uczniów z ASD w szkole ogólnodostępnej.   

Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli, specjalistów, dyrektorów placówek oświatowych, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów oraz rodziców osób z ASD z terenu całej Polski.

PROGRAM KONFERENCJI

PRELEGENCI

Dr nauk hum Grażyna Kwaśniewska – pedagog specjalny, od 1998 – 2014 adiunkt w Zakładzie Psychopedagogik Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS; zainteresowania badawcze i naukowe w obszarze pedagogiki specjalnej w tym: oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i ich rodzin, diagnoza i terapia trudności szkolnych. Autorka ponad 70 prac naukowych, w tym 3 monografii. Uczestnik  projektu „Lubelscy Liderzy edukacji włączającej” w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Współpracownik Akademii WSEI oraz trener w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”.

Dr nauk hum Katarzyna Patyk-Wieczorek  – Fundator i Prezes Fundacji „ASDreamer” w Lublinie, Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”, przewodnicząca zespołów diagnostycznych w ośrodku Terapii i Diagnozy osób z ASD Fundacji „ASDreamer”. Obszar badań i zainteresowań naukowych związany jest zarówno z rozwojem osób z ASD na przestrzeni życia, efektywnymi strategiami edukacyjnymi i rewalidacyjnych jak i z sytuacją rodziców osób z ASD oraz formami  ich efektywnego wsparcia. Autorka koncepcji i koordynator wielu kierunków studiów podyplomowych w Akademii WSEI m.in.:  Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera; Integracja sensoryczna z terapią ręki; Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi; Terapia pedagogiczna  z rewalidacją dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Autorka licznych publikacji na temat edukacji i rewalidacji osób z ASD, współtwórczyni oryginalnej metody SOUK – Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych dla dzieci z ASD (KUL, 2014). Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklicznych, ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Bądźmy razem – światowy dzień autyzmu” (od 2013 do dnia dzisiejszego).  Stworzyła wiele efektywnych pomocy i narzędzi pracy dla specjalistów pracujących z osobami z ASD. Jest to m.in. “Dziennik terapii dziecka z autyzmem” (2018 r.) czy “Wywiad i Dzienniki Obserwacji Dziecka do 3 r. ż. – ryzyko zaburzonego rozwoju” (2020 r.). Dużą popularnością cieszą się współtworzone przez dr Wieczorek poradniki i przewodniki m.in.: „Autyzm w mojej głowie. Jak poradzić sobie z diagnozą dziecka?” (2020 r.),  “Przewodnik po prawach i przywilejach przysługujących dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością” (2020 r.).

Mgr Marta Kaźmierczak – Superwizor behawioralny (nr licencji 25/S/2015) założyciel i dyrektor kliniczny polskiego oddziału Pyramid Educational Consultants, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym, ukończyła także trzyletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, kolejne dwa na Florida Institute of Technology w Melbourne. Zainteresowania zawodowe kieruje na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza w pracy z dziećmi z autyzmem oraz prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny.

Mgr Marta Sierocka-Rogala  logopeda, oligofrenopedagog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA), superwizor behawioralny (PLTB). Współzałożycielka i od 2014 Dyrektor ds. Programów Terapeutycznych w Fundacji Scolar w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi warsztaty z oceny umiejętności językowych i społecznych z zastosowanie m narzędzia VBMAPP.  Uczestniczyła w adaptacji tego narzędzia na język polski.

Mgr Katarzyna Szczerbik –  Mentor, coach, menadżer oświaty, współzałożyciel oraz Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Przystanek Szkoła” i Niepublicznego Przedszkola „Przystanek Przedszkolak” – placówek obejmujących edukacją i terapią dzieci w spektrum autyzmu. Od ponad 25 lat jest związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, w tym w spektrum autyzmu i ich rodzinami. Jest twórcą wielu inicjatyw społecznych i biznesowych wspierających tę grupę osób. W 2016 roku założyła Fundację „Piętrus”, która wspiera rodziny od momentu zauważenia nieprawidłowości rozwojowych u ich dzieci. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych i doradczych w kilku firmach społecznych zajmujących się tworzeniem miejsc pracy i zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Z wykształcenia ekonomistka, z powołania społecznik, który łączy świat terapii i edukacji specjalnej z dobrym zarządzaniem i efektywnością ekonomiczną. Jej misją jest towarzyszenie osobom z niepełnosprawnościami w biegu ich życia i dążenie do ich jak najpełniejszego rozwoju na płaszczyźnie społecznej i zawodowej.

Kadra prowadząca szkolenia

Mgr Anna Kiełbicka-Cierpisz logopeda i terapeuta z 8 letnim stażem pracy, specjalizuje się w terapii  dzieci ze spektrum autyzmu, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychopedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna oraz oligofrenopedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe z logopedii oraz edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnik licznych szkoleń i kursów (m.in. terapia SI, VB-MAPP, HANDLE, Tomatis). Założyciel i Dyrektor Niepublicznego Profilowanego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem „Dobry Początek” działającego od 6 lat w Jarosławiu.

Mgr Anna Skrzypek -Woźniacka – neurologopeda, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej w nurcie MFS, mioterapeuta, certyfikowany instruktor Shantala Specjal Care oraz terapeuta Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ruth, Attention Autism, Emphaty Dolls, trener EEG Biofeedback, certyfikowany terapeuta treningów słuchowych wg Metody prof. A. Tomatisa i certyfikowany, międzynarodowy instruktor Metody Butejko. Od 1997r lat pracuje na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od wczesnej interwencji logopedycznej, poprzez terapię dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, po zajęcia edukacyjne z młodzieżą, a także szkolenia dla dorosłych i jako wykładowca akademicki. Pracowała jako logopeda, nauczyciel i szkoleniowiec, a następnie jako inspektor ds. oświaty. Od roku 2009 jako współwłaściciel i dyrektor ds. pedagogicznych tworzy Przedszkola i Żłobki Niepubliczne „Aniołek”, a od 2018r Ośrodek Terapii „Aniołek” w Łęcznej i Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Słonecznik” w Lublinie. Od roku 2013 prowadzi prywatny gabinet terapeutyczny „LOGOS”, który przeistoczył się obecnie w Instytut Diagnozy i Terapii „LOGOS”.

Mgr Kamila Skrzypczyńska –  pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, absolwentka studiów administracyjnych  raz podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Założyciel i Dyrektor sieci przedszkoli i żłobków „Casper” w Łęcznej, Lubartowie, Woli Skromowskiej, Firleju.  Doświadczony terapeuta i pedagog w zakresie edukacji włączającej dzieci z autyzmem do grup przedszkolnych. Założyciel i Dyrektor Centrum Integracji Dzieci CASPER”

Mgr Beata Koczur  – pedagog specjalny, od 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie oraz jako terapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie. Ukończyła Studium bazowe z autyzmu w Fundacji Synapsis, absolwentka licznych szkoleń specjalistycznych z pomocy osobom z autyzmem. Prowadzi treningi umiejętności społecznych dla osób z autyzmem, indywidualne zajęcia edukacyjne oraz diagnozy nozologiczne i funkcjonalne. Prowadzi szkolenia z zakresu autyzmu oraz pedagogiki specjalnej dla nauczycieli, wolontariuszy, rodziców osób z autyzmem.

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław-Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin
Metropolita Lubelski

PATRONAT MEDIALNY

tvp3
polskie radio lublin

PATRONAT

As spectrum

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

  1. dr hab. Katarzyna Markiewicz, Lubelska Akademia WSEI
  2. dr hab. Wioletta Tuszyńska – Bogucka, Lubelska Akademia WSEI
  3. dr hab. Zbigniew Gaś, prof. Akademii WSEI – Lubelska Akademia WSEI
  4. dr Adam Raczkowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku Akademii WSEI
  5. dr Katarzyna Patyk – Wieczorek – Fundator i Prezes Fundacji „ASDreamer”

KOMITET ORGANIZACYJNY

  1. dr hab. Wioletta Tuszyńska – Bogucka – Przewodnicząca
  2. dr Katarzyna Patyk – Wieczorek – Prezes i założyciel Fundacji „ASDreamer”
  3. mgr Alicja Dudak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie
  4. mgr Ilona Hofman – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii WSEI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Rejestracja internetowa do dnia 30.05.2023 r.

OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł 

Opłatę za konferencję/warsztat należy wpłacać na konto Akademii WSEIw terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty internetowego zarejestrowania się. Brak wpłaty we wskazanym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

nr rach. bankowego: mBank o/Lublin Nr konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

z dopiskiem Konferencja/Warsztat – Autyzm/imię i nazwisko uczestnika

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Kształcenia Podyplomowego
tel. 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl

ORGANIZATORZY

Wydział Nauk o Człowieku  Akademii WSEI
Fundacja „AS Dreamer” w Lublinie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie
Stowarzyszenie “Radość dawania”