Bądźmy Razem (XIII) – Światowe Dni Autyzmu – Lublin 2023
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – założenia teoretyczne a rzeczywistość przedszkolna i szkolna

Termin: 22 marca 2023r.
Miejsce: Lubelska Akademia WSEI
Aula E
godzina 8:30 – 18:30

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest promowanie nowych podejść do rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (dalej jako ASD). Prezentowane będą różne strategie terapeutyczne i modele pracy, mające na celu minimalizowanie natężenia autyzmu. Ponadto na Konferencji analizowane będą nowe rozwiązania w systemie oświaty m.in. edukacja włączająca oraz wyzwania jakie stoją przed placówkami oświatowymi w zakresie przygotowania infrastruktury jak i nauczycieli na obecność uczniów z ASD w szkole ogólnodostępnej.   

Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli, specjalistów, dyrektorów placówek oświatowych, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów oraz rodziców osób z ASD z terenu całej Polski.

PROGRAM KONFERENCJI

PRELEGENCI

Dr nauk hum Grażyna Kwaśniewska – pedagog specjalny, od 1998 – 2014 adiunkt w Zakładzie Psychopedagogik Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS; zainteresowania badawcze i naukowe w obszarze pedagogiki specjalnej w tym: oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i ich rodzin, diagnoza i terapia trudności szkolnych. Autorka ponad 70 prac naukowych, w tym 3 monografii. Uczestnik  projektu „Lubelscy Liderzy edukacji włączającej” w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Współpracownik Akademii WSEI oraz trener w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”.

Dr nauk hum Katarzyna Patyk-Wieczorek  – Fundator i Prezes Fundacji „ASDreamer” w Lublinie, Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”, przewodnicząca zespołów diagnostycznych w ośrodku Terapii i Diagnozy osób z ASD Fundacji „ASDreamer”. Obszar badań i zainteresowań naukowych związany jest zarówno z rozwojem osób z ASD na przestrzeni życia, efektywnymi strategiami edukacyjnymi i rewalidacyjnych jak i z sytuacją rodziców osób z ASD oraz formami  ich efektywnego wsparcia. Autorka koncepcji i koordynator wielu kierunków studiów podyplomowych w Akademii WSEI m.in.:  Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera; Integracja sensoryczna z terapią ręki; Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi; Terapia pedagogiczna  z rewalidacją dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Autorka licznych publikacji na temat edukacji i rewalidacji osób z ASD, współtwórczyni oryginalnej metody SOUK – Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych dla dzieci z ASD (KUL, 2014). Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklicznych, ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Bądźmy razem – światowy dzień autyzmu” (od 2013 do dnia dzisiejszego).  Stworzyła wiele efektywnych pomocy i narzędzi pracy dla specjalistów pracujących z osobami z ASD. Jest to m.in. “Dziennik terapii dziecka z autyzmem” (2018 r.) czy “Wywiad i Dzienniki Obserwacji Dziecka do 3 r. ż. – ryzyko zaburzonego rozwoju” (2020 r.). Dużą popularnością cieszą się współtworzone przez dr Wieczorek poradniki i przewodniki m.in.: „Autyzm w mojej głowie. Jak poradzić sobie z diagnozą dziecka?” (2020 r.),  “Przewodnik po prawach i przywilejach przysługujących dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością” (2020 r.).

Mgr Marta Kaźmierczak – Superwizor behawioralny (nr licencji 25/S/2015) założyciel i dyrektor kliniczny polskiego oddziału Pyramid Educational Consultants, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym, ukończyła także trzyletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, kolejne dwa na Florida Institute of Technology w Melbourne. Zainteresowania zawodowe kieruje na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza w pracy z dziećmi z autyzmem oraz prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny.

Mgr Marta Sierocka-Rogala  logopeda, oligofrenopedagog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA), superwizor behawioralny (PLTB). Współzałożycielka i od 2014 Dyrektor ds. Programów Terapeutycznych w Fundacji Scolar w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi warsztaty z oceny umiejętności językowych i społecznych z zastosowanie m narzędzia VBMAPP.  Uczestniczyła w adaptacji tego narzędzia na język polski.

Mgr Katarzyna Szczerbik –  Mentor, coach, menadżer oświaty, współzałożyciel oraz Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Przystanek Szkoła” i Niepublicznego Przedszkola „Przystanek Przedszkolak” – placówek obejmujących edukacją i terapią dzieci w spektrum autyzmu. Od ponad 25 lat jest związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, w tym w spektrum autyzmu i ich rodzinami. Jest twórcą wielu inicjatyw społecznych i biznesowych wspierających tę grupę osób. W 2016 roku założyła Fundację „Piętrus”, która wspiera rodziny od momentu zauważenia nieprawidłowości rozwojowych u ich dzieci. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych i doradczych w kilku firmach społecznych zajmujących się tworzeniem miejsc pracy i zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Z wykształcenia ekonomistka, z powołania społecznik, który łączy świat terapii i edukacji specjalnej z dobrym zarządzaniem i efektywnością ekonomiczną. Jej misją jest towarzyszenie osobom z niepełnosprawnościami w biegu ich życia i dążenie do ich jak najpełniejszego rozwoju na płaszczyźnie społecznej i zawodowej.

Kadra prowadząca szkolenia

Mgr Anna Kiełbicka-Cierpisz logopeda i terapeuta z 8 letnim stażem pracy, specjalizuje się w terapii  dzieci ze spektrum autyzmu, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychopedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna oraz oligofrenopedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe z logopedii oraz edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnik licznych szkoleń i kursów (m.in. terapia SI, VB-MAPP, HANDLE, Tomatis). Założyciel i Dyrektor Niepublicznego Profilowanego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem „Dobry Początek” działającego od 6 lat w Jarosławiu.

Mgr Anna Skrzypek -Woźniacka – neurologopeda, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej w nurcie MFS, mioterapeuta, certyfikowany instruktor Shantala Specjal Care oraz terapeuta Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ruth, Attention Autism, Emphaty Dolls, trener EEG Biofeedback, certyfikowany terapeuta treningów słuchowych wg Metody prof. A. Tomatisa i certyfikowany, międzynarodowy instruktor Metody Butejko. Od 1997r lat pracuje na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od wczesnej interwencji logopedycznej, poprzez terapię dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, po zajęcia edukacyjne z młodzieżą, a także szkolenia dla dorosłych i jako wykładowca akademicki. Pracowała jako logopeda, nauczyciel i szkoleniowiec, a następnie jako inspektor ds. oświaty. Od roku 2009 jako współwłaściciel i dyrektor ds. pedagogicznych tworzy Przedszkola i Żłobki Niepubliczne „Aniołek”, a od 2018r Ośrodek Terapii „Aniołek” w Łęcznej i Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Słonecznik” w Lublinie. Od roku 2013 prowadzi prywatny gabinet terapeutyczny „LOGOS”, który przeistoczył się obecnie w Instytut Diagnozy i Terapii „LOGOS”.

Mgr Kamila Skrzypczyńska –  pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, absolwentka studiów administracyjnych  raz podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Założyciel i Dyrektor sieci przedszkoli i żłobków „Casper” w Łęcznej, Lubartowie, Woli Skromowskiej, Firleju.  Doświadczony terapeuta i pedagog w zakresie edukacji włączającej dzieci z autyzmem do grup przedszkolnych. Założyciel i Dyrektor Centrum Integracji Dzieci CASPER”

Mgr Beata Koczur  – pedagog specjalny, od 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie oraz jako terapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie. Ukończyła Studium bazowe z autyzmu w Fundacji Synapsis, absolwentka licznych szkoleń specjalistycznych z pomocy osobom z autyzmem. Prowadzi treningi umiejętności społecznych dla osób z autyzmem, indywidualne zajęcia edukacyjne oraz diagnozy nozologiczne i funkcjonalne. Prowadzi szkolenia z zakresu autyzmu oraz pedagogiki specjalnej dla nauczycieli, wolontariuszy, rodziców osób z autyzmem.

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT

Fundacja „AS-SPECTRUM”

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

  1. dr hab. Katarzyna Markiewicz, Lubelska Akademia WSEI
  2. dr hab. Wioletta Tuszyńska – Bogucka, Lubelska Akademia WSEI
  3. dr hab. Zbigniew Gaś, prof. Akademii WSEI – Lubelska Akademia WSEI
  4. dr Adam Raczkowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku Akademii WSEI
  5. dr Katarzyna Patyk – Wieczorek – Fundator i Prezes Fundacji „ASDreamer”

KOMITET ORGANIZACYJNY

  1. dr hab. Wioletta Tuszyńska – Bogucka – Przewodnicząca
  2. dr Katarzyna Patyk – Wieczorek – Prezes i założyciel Fundacji „ASDreamer”
  3. mgr Alicja Dudak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie
  4. mgr Ilona Hofman – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii WSEI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Rejestracja internetowa do dnia 15.03.2022 r.

OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł 

Opłatę za konferencję/warsztat należy wpłacać na konto Akademii WSEIw terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty internetowego zarejestrowania się. Brak wpłaty we wskazanym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

nr rach. bankowego: mBank o/Lublin Nr konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

z dopiskiem Konferencja/Warsztat – Autyzm/imię i nazwisko uczestnika

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Kształcenia Podyplomowego
tel. 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl

ORGANIZATORZY

Wydział Nauk o Człowieku  Akademii WSEI
Fundacja „AS Dreamer” w Lublinie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie