dr Ewelina Pekalska

Pękalska

Dr Ewelina Pękalska, Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy, stanowisko: adiunkt

 
1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego

 • Psychologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Psychologia,
 • Universitat Bielefeld, Niemcy, w ramach stypendium
 • studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lublelskim – temat doktoratu Operacje wyobrażeniowe osób twórczych (2010). Wpływ operacji wyobrażeniowych zmieniających i zachowujących strukturę obiektu oraz wielkości siatkówkowej obiektu na przebieg operacji w wyobraźni u osób wysoce twórczych.  

 
2. Przebieg pracy zawodowej poza WSEI

 • 2006-2010 praca ze studentami psychologii KUL;
 • 2006-2011 senior recruitment and selection specialist, Jobfinder Sp. zoo,
 • od 2011 – koordynowanie działań HR w firmie chemii medycznej

 
3. Nagrody i wyróżnienia   stypendium Fundacji Rektora KUL w 2006 r. oraz trzykrotne stypendium doktoranckie KUL.

4. Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych – Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (grupa założycielska w Lublinie).  

5. Praktyka psychologiczna - w zakresie m.in: pozyskiwania talentów dla największych firm w Polsce, selekcji i rekrutacji, przygotowania systemów motywacyjnych, tworzenia i wdrażania Systemów Rozmowy Okresowej, tworzenia wdrożeniowych programów pracowniczych, opracowania systemów motywacyjnych dla pracowników różnego szczebla, marketingu personalnego,  prowadzenie treningów dla dzieci wybitnie zdolnych.  
 
6. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ostatnich trzech latach

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Psychologia procesów poznawczych,  Budowanie zespołu – rekrutacja i selekcja, Marketing personalny i zarządzanie talentami, Planowanie kariery, Wspomagania w rozwoju osobistym i zawodowym, Problemy współczesnej psychologii, seminarium magisterskie
 • Katolicki Uniwersytet Katolicki Jana Pawła II, Instytut Psychologii - Psychologia różnic indywidualnych (twórczość, wybitne zdolności, temperament, inteligencja); Dydaktyka (dydaktyka procesu nauczania w szkole oraz dydaktyka procesu szkoleniowego).

 
7. Działania na rzecz rozwoju dydaktyki

 • opracowanie sylabusów dla przedmiotów: Rozwój osobisty i zawodowy, Psychologia procesów poznawczych, Współczesne problemy psychologii, modułu nauczania międzywydziałowego „Wspomaganie w rozwoju osobistym i zawodowym”,
 • funkcja koordynatora wydziałowego ds. e-learningu
 • opiekun laboratorium psychologii poznawczej (System Testów Wiedeńskich)
 • współpraca z kołem warsztatowym, działającym w ramach koła psychologów (pomoc w organizacji szkoleń dla studentów przez praktyków);
 • współpraca z kołem artterapii KUL (prowadzenie warsztatów na prośbę studentów z zakresu technik prowadzenia treningów twórczości).
 • przygotowanie zadań dydaktycznych do prowadzonych ćwiczeń

 
8. Funkcje i działania organizacyjne na rzecz uczelni – m.in.:

 •  sekretarz konferencji Współczesne problemy rodziny, organizowanej przez Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy WSEI
 • przygotowania, organizacja i prowadzenie uroczystości związanych z 50-leciem psychologii w KUL;
 • prowadzenie uczelnianych stron internetowych na KUL i WSEI
 • praca w redakcji Przeglądu Psychologicznego w latach 2006-2010


9. Tematyka własnej pracy badawczej – procesy wyobrażeniowe – psychologia eksperymentalna (m.in. Wpływ wielkości siatkówkowej na przebieg operacji wyobrażeniowych rotacji i syntezy, wpływ zdolności twórczych na przebieg operacji wyobrażeniowych symultanicznych), efektywność procesów zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. Satysfakcja zawodowa a efektywność pracy pokolenia Y)
 
 
10. Wykaz publikacji naukowych
artykuły i rozdziały:

 • Soszyńska, E, Francuz, P. (2007). Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne oraz na odbiór wrażeń płynących z ciała. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Wydawnictwo Scholar
 • Soszyńska, E. (2009). Założenia teoretyczne i skuteczność eksperymentalna treningu dla dzieci zdolnych. W: A. Sękowski, W. Klinkosz (red.), Wybitne zdolności w perspektywie współczesnej psychologii. Lublin: TN KUL.
 • Pękalska, E. (2013). Wpływ wielkości siatkówkowej na operacje wyobrażeniowe: rotacja, synteza, operacja złożenia // The Impact of Retinal Size on Mental Transformations in Imagery: Rotation, Synthesis Combination. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 2.
 • Pękalska, E. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi czy ludźmi – współczesne koncepcje człowieka w HRM. W: M. Stepulak (red.), Koncepcje człowieka w wybranych obszarach psychologii. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI.
 • recenzje:
 • Soszyńska, E. (2007). Robert Weisberg, Creativity. Understanding innovation in problem solving, science, invention and the arts. Recenzja. Przegląd Psychologiczny, tom 50, nr 2

 

postery:

 • Międzynarodowa Konferencja Stypendystów Fullbrighta, Lublin, 2010 Ewelina Soszyńska, Skuteczność programu pracy z dzieckiem wybitnie zdolnym
 • publikacje popularno-naukowe:
 • Soszyńska, E. (2007). Testy psychologiczne w selekcji i rekrutacji pracowników. Dziennik Polska Świat – wydanie specjalne, 2007.
 • Soszyńska, E. (2007). Testy psychologiczne w selekcji i rekrutacji pracowników. Publikacja internetowa – http://jobfinder.pl/artykuly,artykul-testy,psychologiczne,w,selekcji,i,rekrutacji,9,2.html (jako przedruk z Dziennik Polska Świat)
 • Soszyńska, E. (2008). Złudzenia w rekrutacji. Publikacja internetowa - http://jobfinder.pl/artykuly,artykul-zludzenia w rekrutacji,9,3.html


11. Działalność popularyzatorska poza WSEI - artykuły internetowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na stronach www firm doradztw personalnych; wystąpienia na szkoleniach HR.