prof. zw. dr hab. Władysław Kucharski

w_kucharski100.jpgWładysław Stanisław Kucharski – prawnik, politolog – odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Na macierzystej uczelni doktoryzował się w 1972 roku z zakresu prawa konstytucyjnego. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (historia administracji) uzyskał w 1984 r., a tytuł naukowy profesora w 1997 r. Mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w 2001 roku.

W latach 1965 – 1967 odbył w sądach lubelskich aplikację sędziowską oraz ukończył aplikację arbitrażową. 

Z zakresu prawa i politologii opublikował 9 książek oraz jest współautorem 7 publikacji zwartych . Do najważniejszych książek autorskich należy zaliczyć : Stowarzyszenia i instytucje polskie w rdzennej Austrii w latach 1867-1918, Lublin 1984,ss.261;Związek Polaków w Austrii „Strzecha”, Lublin – Wiedeń 1996, ss. 283, oraz Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno – polityczne Lublin 1986, ss. 818 (trzytomowe wydawnictwo, współredakcja z A. Koprukowniakiem. Autor ponad 130 artykułów. Jest promotorem 5 rozpraw doktorskich oraz ponad 400 prac magisterskich i licencjackich. 

W latach 1975 – 2004 kierował Zakładem Badań Etnicznych na Wydziale Politologii UMCS. Z chwilą powołania Polonijnego Centrum Kulturalno – Oświatowego(1975 r.) przez Towarzystwo „Polonia” i Rektora UMCS był dyrektorem tej placówki do 1991 roku prowadząc jednocześnie wykłady i seminaria magisterskie i doktoranckie. Wielokrotnie przebywał na stypendiach i stażach naukowych w Austrii, RFN i Holandii. 

W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie jest zatrudniony od 2006 r. na pełnym etacie, wykłada prawo administracyjne oraz prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie. W tej uczelni kieruje Zakładem Prawa Administracyjnego oraz zasiada w Senacie. Prof. zw. dr hab. Władysław S.Kucharski uczestniczy w działalności licznych instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. Jest członkiem Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zasiada w Radzie Naukowo – Programowej Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS oraz w Kolegium Redakcyjnym „Studiów Polonijnych” KUL. 

Za dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne otrzymał nagrody, m.in. Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki (indywidualną III º w 1977 r.); Ministra Edukacji Narodowej w 1994 r. Rektora UMCS (sześciokrotnie), Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 2009 roku. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony Medalami: Senatu RP, Komisji Edukacji Narodowej, Rektora UMCS, Prezydenta miasta Lublina, Honorową Odznaką Zasłużonemu dla Lublina.