X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Sektor MŚP a konkurencyjność regionu (peryferyjnego)”

Termin: MAJ 24 – 26 2018r.

Miejsce konferencji: Kazimierz Dolny n/Wisłą, Zajazd „Dwa Księżyce”, ul. Sadowa 15

CEL KONFERENCJI

W maju bieżącego roku minie 10 lat od momentu zrealizowania przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie pierwszej konferencji poświęconej rozwojowi Polski Wschodniej. Konferencja ta rozpoczęła realizację inicjatywy badawczej pod nazwą Projekt Lubelski / The Lublin Project/. Główne merytoryczne wsparcie temu przedsięwzięciu dał Profesor dr hab. Antoni Kukliński. Ważne dla realizacji tego projektu było również emocjonalne zaangażowanie Pana Profesora w jego realizację.
Efektem realizacji Lubelskiego Projektu w  latach 2009 – 2017 było opublikowanie przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie 19 monografii i zeszytów naukowych, tj. 5000 stron tekstu poświęconego tematyce określonej przez Profesora Antoniego Kuklińskiego.

Treści zawarte w opracowaniach zostały przygotowane przez naukowców z Polski, Ukrainy, Norwegii i Izraela. Swoje artykuły w języku polskim, angielskim i ukraińskim opublikowali m. in.  pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego  Ukrainy im. Łesi Ukrainki. Znaczny udział w tym przedsięwzięciu mieli również pracownicy samorządów terytorialnych obszaru Polski Wschodniej.

Tematem spotkania jest problematyka zatytułowana „Sektor MŚP a konkurencyjność regionu (peryferyjnego).

BLOKI TEMATYCZNE

BLOKI TEMATYCZNE

Odbędą się 3 sesje plenarne zatytułowane:

 • I sesja – Sektor MŚP a rozwój regionalny i lokalny,
 • II sesja – Instrumenty wsparcia sektora MŚP przez samorząd terytorialny,
 • III sesja – Start – upy i ich udział w dynamizowaniu wzrostu gospodarczego.

BLOKI TEMATYCZNE

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz nadsyłania tekstów referatów/artykułów. Teksty spełniające wymogi redakcyjne, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych WSEI, seria: Ekonomia lub w Monografii WSEI.

PATRONAT

Prezydent Miasta Lublin

KOMITET

KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

 • dr Marian Stefański, prof. WSEI –przewodniczący Konwentu WSEI
 • dr Mariusz Paździor – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
 • dr Monika Wawrzeńczyk – Kulik- Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
 • dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI
 • prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki – Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 • dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – sekretarz konferencji

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

5 maja 2018 r. – zgłoszenie udziału w konferencji na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
20 maja 2018 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
25 maja 2018 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
31 sierpnia 2018 r. przesłanie Autorom informacji o przyjęciu referatów do publikacji.

WYMOGI REDAKCYJNE

Plik do pobrania: Wymogi redakcyjne

OPŁATY

 • Opłata konferencyjna w wysokości 500,00 zł obejmuje udział w konferencji, opublikowanie referatu w Zeszytach Naukowych WSEI, seria: Ekonomia lub w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press), lunch, kolacje, przerwy kawowe, 2 noclegi
 • Opłata konferencyjna w wysokości 300,00 zł obejmuje udział w konferencji bez referatu, materiały konferencyjne, lunch, kolacje, przerwy kawowe.
 • Opublikowanie tekstu w Zeszytach Naukowych lub w Monografii bez udziału w konferencji: 200 zł.

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:
Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
Z dopiskiem: SEKTOR MŚP A KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU (PERYFERYJNEGO)” –
24-26.05.2018 Kazimierz Dolny

DODATKOWE INFORMACJE

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
tel.: 81 749 32 11

e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI

Konferencja

MAJ
24 - 26
2018

Kazimierz Dolny n/Wisłą
Zajazd „Dwa Księżyce”
ul. Sadowa 15

2018-04-03T14:50:31+00:00