Psychologia jednolita magisterska

Psychologia –  studia jednolite magisterskie

O kierunku:

 • Studia na kierunku „Psychologia” trwają 10 semestrów. Zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów. Studenci odbywają praktyki zawodowe, trwające 4 tygodnie, po 25 godzin praktyk tygodniowo.
 • Przez pierwsze pięć semestrów program kształcenia jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania na III roku nauki wyboru specjalności odpowiadającej indywidualnym zainteresowaniom studenta. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej specjalności.
 • Na IV i V roku studenci mają możliwość uzupełnić swój program studiów przez wybór interesujących ich przedmiotów fakultatywnych. Wykaz tych przedmiotów ulega modyfikacjom w związku z wyzwaniami, jakie stoją przed współczesną psychologią.

Specjalności:

Psychologia organizacji i zarządzania

specjalność: Psychologia organizacji i zarządzania

Specjalność przygotowuje psychologów pomagających w odnoszeniu sukcesów. Doświadczeni trenerzy i badacze uczą rekrutacji personelu i planowania karier, budowania zespołu, prowadzenia szkoleń, coachingu, unikania stresu i wypalenia, doskonalenia liderów, marketingu personalnego i budowania wizerunku.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent specjalności POiZ jest wyposażony w atrakcyjne kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w charakterze:

 • trenera, coacha lub konsultanta-specjalisty w instytucjach szkoleniowych;
 • specjalisty w firmach i ośrodkach zajmujących się rekrutacją personelu i poszukiwaniem specjalistów kluczowych, („head hunting”);
 • menadżera personalnego wspierającego i zarządzającego zasobami ludzkimi w działach personalnych (human resources) dużych firm i korporacji;
 • psychologa prowadzącego badania i kampanie społeczne, konstruującego wizerunek produktu, marki, firmy, lidera, polityka;
 • doradcy i specjalisty w instytucjach otoczenia biznesu, rynku pracy, urzędach pracy, w administracji państwowej i samorządowej;
 • psychologa – specjalisty doradztwa zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach;
 • samodzielnego przedsiębiorcy, prowadzącego własną firmę lub działalność gospodarczą.


Kompetencje:

 • zna i rozumie mechanizmy wyboru zawodu, nabywania kompetencji zawodowych, organizowania pracy, stymulowania motywacji, interakcji personalnych, zarządzania zespołami, prowadzenia szkoleń, coachingu, ścieżek kariery i systemów marketingu personalnego, decyzji przedsiębiorczych, kryzysów;
 • potrafi stosować mechanizmy psychologiczne do orientacji zawodowej, planowania karier, rekrutacji, kształtowania kompetencji, budowania wizerunku, autoprezentacji, decydowania, zarządzania zespołami, badań i wpływu, motywowania, interwencji w konfliktach i kryzysach, wspierania w zmianie i kończeniu pracy;
 • działa w oparciu o poszanowanie dobra osób i etosu pracy, zna stosuje i popularyzuje etykę, wdraża postępowanie oparte na wartościach;
 • jest zdolny do inicjatywy, samodzielności w dążeniu do nieustannego, kreatywnego rozwojuKwalifikacje:
Absolwent POiZ posiada potwierdzony dyplomem tytuł magistra psychologii. Dyplom jest oparty na efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zdefiniowanych bezpośrednio w oparciu o krajowe i europejskie ramy kwalifikacji. Zapewnia to:

1. kwalifikacje i uprawnienia do udzielania wszelkich świadczeń psychologicznych, w szczególności:
a. diagnozy psychologicznej,
b. opiniowania,
c. orzekania,
d. udzielania pomocy psychologicznej,
e. psychoterapii (po ukończeniu odpowiedniego szkolenia lub studiów podyplomowych w tym zakresie);

2. możliwość rozszerzania i podwyższania kwalifikacji w ramach specjalizacji z psychologii:
a. klinicznej człowieka dorosłego,
b. klinicznej dziecka,
c. sądowej
oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu, szkoleń kwalifikacyjnych i tytułów zawodowych z zakresu diagnostyki, prowadzenia szkoleń, doradztwa i coachingu, marketingu i reklamy.

Umiejętności:
Absolwent ma umiejętności psychologiczne zgodne z polskimi i europejskim ramami kwalifikacji, obejmujące zwłaszcza:

1. Analizę pracy
a. właściwości stanowiska
b. kompetencje
c. dyspozycje psychofizyczne
d. wydajność

2. Rekrutację
a. przygotowanie i organizacja
b. ocena dyspozycji
c.  oceny kompleksowe

3. Rozwijanie zasobów
a. diagnoza i doradztwo
b. centra oceny i rozwoju AC/DC
c. prowadzenie szkoleń
d. training in the job, coaching

4. Doskonalenie potencjałów
a. ocena cech i kompetencji
b. relacje w zespole
c. kompetencje decyzyjne
d. umiejętności kierownicze i potencjał liderski

5. Kształtowanie wizerunku
a. wizerunek lidera, firmy i produktu
b. promocja produktu i marki
c. public relations i kampanie społeczne

6. Rozwijanie organizacji
a. przedsiębiorczość
b. zmiana organizacyjna
c. kultura organizacyjna
d. komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

7. Rozwiązywanie problemów
a. konflikty
b. negocjacje
c. stres zawodowy
d. sytuacje kryzysowe
e. praca osób niepełnosprawnych

8. standardy etyki

 
Wszystkie wiadomości i umiejętności są przekazywane w ramach zajęć wykładowych, ćwiczeń, konwersatoriów i laboratoriów. Znaczna część kwalifikacji i kompetencji jest nabywana w środowiskach pracy, w kontakcie z doświadczonymi praktykami zarządzania i trenerami biznesu. Zajęcia są rozszerzone blokami diagnostycznymi i modułami służącymi przyswojeniu umiejętności analizy danych badawczych.

Dzięki studiom nauczysz się:

 • prowadzenia diagnozy i orientacji zawodowej, planowania karier, rekrutacji, kształtowania kompetencji, budowania wizerunku, autoprezentacji, decydowania, zarządzania zespołami, badań i wpływu, motywowania, interwencji w konfliktach i kryzysach, wspierania w zmianie i trudnościach w pracy;
 • oceny predyspozycji psychofizycznych, właściwości osobowościowych, kompetencji zawodowych, opiniowania i orzekania w kwestiach zawodowych, udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach związanych z pracą;
 • działania w oparciu o standardy etyczne, poszanowania dobra osób i etosu pracy, postępowania opartego na wartościach;
 • współpracy w zespole, inicjatywy, samodzielności, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności i dążeniu do nieustannego, kreatywnego rozwoju.
Psychologia sądowa i penitencjarna

specjalność: Psychologia sądowa i penitencjarna

Autorski program specjalności psychologia sądowo-penitencjarna  ma na celu przekazanie studentom niezbędnej, podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, kryminologii, wiktymologii, metodyki pracy psychologa sądowego oraz  diagnostyki  sądowo-penitencjarnej.
Trafna diagnoza na różnych etapach postępowania sądowego i wykonawczego oraz  wszechstronne wsparcie działań profilaktycznych, prewencyjnych  i resocjalizacyjnych to główne zadania przyszłych absolwentów specjalności.

Perspektywy zawodowe:
Specjalność oferuje przygotowanie do wykonywania zadań powierzanych psychologowi przez wymiar sprawiedliwości.
 Absolwent specjalności psychologia sądowa przygotowany jest do pracy w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych,
 • w zakładach poprawczych,
 • placówkach penitencjarnych,
 • w sądach,
 • w  prokuraturach,
 • w policji,
 • w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
 • w centrach interwencji kryzysowej.


Kompetencje:

 • Absolwent specjalności psychologia sądowa wykazuje się podstawową wiedzą teoretyczną i empiryczną z zakresu subdyscypliny psychologia sądowa i penitencjarna.
 • Ma opanowane podstawy kryminologii, kryminalistyki, resocjalizacji, psychopatologii, opiniodawstwa sądowego, wiktymologii, mediacji oraz prawa karnego i cywilnego.  
 • Zna specyficzne zastosowania tej wiedzy w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym oraz w różnych obszarach praktyki psychologicznej i na kolejnych etapach postępowania: od działań profilaktycznych i prewencyjnych do wykonawczych i penitencjarnych. 
 • Zdobywa przygotowanie metodologiczne do prowadzenia wartościowej poznawczo diagnostyki sądowo-psychologicznej.
 • Poznaje metody, techniki i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w opiniodawstwie sądowym, resocjalizacyjnym  i penitencjarnym


Kwalifikacje:

 • Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze psychologa w zespołach diagnostycznych placówek resocjalizacyjnych.
 • Daje podstawy do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych(po uzupełnieniu kursem kwalifikacyjnym).
 • Umożliwia pracę w charakterze kuratorów zawodowych i społecznych, rodzinnych i nieletnich (po uzupełnieniu kursem kwalifikacyjnym)


Umiejętności:
Absolwent naszej specjalności:

 • Posiada podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych i cywilnych.
 • Nabywa wszechstronnych umiejętności  związanych z udziałem w przesłuchaniu małoletnich, nieletnich i dorosłych: chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
 • Potrafi określić wiarygodność psychologiczną zeznań świadków.
 • Uczy się profilowania sprawców przestępstw, oceny poczytalności sprawcy, diagnozy w zakresie ubezwłasnowolnienia, oceny stopnia uzależnienia od środków psychoaktywnych, analizowania materiałów dowodowych, szacowania ryzyka powrotu do przestępstwa u skazanych zwalnianych warunkowo.
 • Doskonali swoje umiejętności  w  zakresie konceptualizacji, monitoringu i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych, programów pomocy dla ofiar przestępstw oraz programów postpenitencjarnych


Dzięki studiom nauczysz się:

 • Opracowywać opinie psychologiczno-sądowe, w oparciu o poznane metody, techniki i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w opiniodawstwie sądowym, resocjalizacyjnym  i penitencjarnym.
 • Opiniować w sprawach karnych i cywilnych  z udziałem małoletnich, nieletnich i doosłych: chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
 • Określać  wiarygodność psychologiczną zeznań świadków.
 • Profilować sylwetki psychologiczne  sprawców przestępstw.
 • Dokonywać  oceny poczytalności sprawcy, diagnozy w zakresie ubezwłasnowolnienia, oceny stopnia uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 • Analizować materiały dowodowe na etapie dochodzeniowo-śledczym.
 • Szacować ryzyko powrotu do przestępstwa u skazanych zwalnianych warunkowo.
 • Prowadzić działania w zakresie  konceptualizacji, monitoringu i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych.
 • Opracowywać programy pomocy dla ofiar przestępstw oraz programy pomocy postpenitencjarnej.
Psychologia społeczna

specjalność: Psychologia społeczna

Absolwenci specjalności "Psychologia społeczna" opanują nie tylko podstawowy kanon wiedzy psychologicznej, dotyczącej prawidłowości funkcjonowania człowieka w środowisku społecznym, ale także zdobędą kompetencje z zakresu komunikacji społecznej, zachowań konsumenckich, marketingu i reklamy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent specjalności "Psychologia społeczna" jest przygotowany do pracy w:

 • w firmach doradczych, konsultingowych i szkoleniowych,
 • w instytucjach społecznych i rządowych,
 • w mediach i życiu publicznym (zwłaszcza w zakresie wykorzystania technik medialnych i kreowania wizerunku),
 • w przedsiębiorstwach, firmach i organizacjach społecznych (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi)
 • w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego,
 • w firmach reklamowych,
 • w działach PR różnego rodzaju instytucji,
 • w zakresie tworzenia kampanii reklamowych i promocyjnych instytucji oraz osób publicznych.


Kompetencje:
Absolwent specjalności "Psychologia społeczna" posiada ogólne kompetencje psychologiczne oraz szeroki wachlarz następujących kompetencji specjalistycznych:

 • posiada wiedzę w zakresie badań społecznych, wpływu społecznego, procesów grupowych, kulturowych kontekstów funkcjonowania człowieka, komunikacji interpersonalnej,
 • potrafi wykorzystywać mechanizmy psychologiczne dotyczące kreowania wizerunku społecznego i politycznego, a także zachowań społecznych w organizacji i adaptacji do kultury organizacyjnej,
 • działa w oparciu o znajomość zasad etyki psychologicznej oraz potrafi wdrożyć w działaniu zawodowym i środowisku pracy postępowanie oparte na tych wartościach,
 • jest zdolny do inicjatywy i samodzielności w dążeniu do nieustannego, kreatywnego rozwoju.


Kwalifikacje:
Absolwent specjalności posiada potwierdzony dyplomem tytuł magistra psychologii. Dyplom jest oparty na efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zdefiniowanych bezpośrednio w oparciu o krajowe i europejskie ramy kwalifikacji zawodowych.

Absolwent posiada kwalifikacje do:

 • rozpoznawania i analizowania różnorodnych zjawisk społecznych,
 • rozumienia złożonych mechanizmów funkcjonowania ludzi we współczesnym świecie, co umożliwia późniejsze realizowanie zadań mających na celu podnoszenie jakości życia współczesnego człowieka,
 • planowania swojego rozwoju zawodowego oraz dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy (na przykład na studiach podyplomowych).


Umiejętności:
Umiejętności absolwenta specjalności "Psychologia społeczna" obejmują:

 • prawidłowe nawiązywanie kontaktów i porozumiewanie się,
 • kształtowanie postaw i zachowań innych ludzi,
 • organizowanie warunków pracy zawodowej oraz działalności społecznej,
 • skuteczne rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie,
 • organizowanie szkoleń rozwijających kompetencje społeczne,
 • diagnozowanie i rozumienie tego, jak ludzie opisują i oceniają siebie w różnych sytuacjach społecznych,
 • tworzenie kampanii promocyjnych i reklamowych,
 • kreowanie wizerunku podmiotów gospodarczych i politycznych.

 
Dzięki studiom nauczysz się:

Absolwent specjalności "Psychologia społeczna" jest przygotowany do:

 • pełnienia funkcji specjalisty marketingu i reklamy,
 • podjęcia samodzielnej aktywności ekonomicznej,
 • pełnienia funkcji doradcy i trenera.


Absolwent charakteryzuje się również umiejętnościami i kompetencjami z zakresu:

 • komunikacji społecznej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
 • działań promocyjnych (PR, marketing, reklama),
 • kształtowania wizerunku.


Dodatkowo absolwenci w trakcie zajęć specjalnościowych zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu przydatnych na rynku pracy kompetencji społecznych.

 

Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna

specjalność: Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna

Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że wiele osób przeżywa dyskomfort wynikający z faktu, iż nie radzą sobie ze stojącymi przed nimi zadaniami, nie potrafią realizować swoich planów i marzeń, wikłają się w uzależnienia, nie potrafią się obronić przed zagrożeniami. Potrzebują wtedy specjalisty, który wysłucha, zrozumie i pomoże zmienić jakość życia.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent tej specjalności jest wyposażony w atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze:

 • specjalisty w instytucjach pomocowych, psychoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, zajmujących się wspieraniem dzieci, młodzieży i dorosłych w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami i wyzwaniami życia;
 • trenera, konsultanta i edukatora wspierającego osoby i instytucje zajmujące się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych;
 • psychologa i specjalisty ds. psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnych i wychowawczych;
 • psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach specjalizującego się w działaniach rozwojowych, wspierających i diagnostycznych;
 • samodzielnego przedsiębiorcy, prowadzącego własną firmę lub działalność gospodarczą w zakresie pomagania osobom z trudnościami psychologicznymi,
 • lidera i animatora działań pomocowych i samopomocowych prowadzonych w ramach organizacji pozarządowych.


Kompetencje:
Absolwent posiada ogólne kompetencje psychologiczne oraz kompetencje specjalistyczne, a więc:

 • zna i poszerza wiedzę w zakresie mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw prawidłowego i dysfunkcjonalnego rozwoju i prowadzonego stylu życia; procesu prowadzenia działań wspierających rozwój, pomocowych i korekcyjnych;
 • potrafi wykorzystywać mechanizmy psychologiczne dla procesów wspierania w rozwoju, kształtowania konstruktywnych postaw i zachowań społecznych, doskonalenia kompetencji życiowych, budowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,  interweniowania w sytuacjach konfliktów i kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych;
 • działa oparciu o wartości sprzyjające poszanowaniu dobra indywidualnego i społecznego; zna, stosuje i popularyzuje zasady etyki psychologicznej; zna, ceni i respektuje oraz potrafi wdrożyć w działaniu zawodowym i funkcjonowaniu społecznym postępowanie oparte na wartościach;
 • jest zdolny do inicjatywy i samodzielności w dążeniu do nieustannego, kreatywnego rozwoju


Kwalifikacje:
Absolwent specjalności z zakresu psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej posiada potwierdzony dyplomem tytuł magistra psychologii. Dyplom jest oparty na efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zdefiniowanych bezpośrednio w oparciu o krajowe i europejskie ramy kwalifikacji zawodowych. Zapewnia to:

 • kwalifikacje i uprawnienia do udzielania wszelkich świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej; opiniowaniu; orzekaniu; udzielaniu pomocy psychologicznej; psychoterapii (po ukończeniu odpowiedniego szkolenia lub studiów podyplomowych w tym zakresie);
 • możliwość rozszerzania i podwyższania kwalifikacji zawodowych na kolejnych poziomach stopni specjalizacji zawodowej w ramach: psychoterapii, psychologii klinicznej człowieka dorosłego; psychologii klinicznej dziecka; psychologii sądowej


Umiejętności:
Zgodnie z polskimi i europejskim ramami kwalifikacji zawodowych absolwent studiów wyższych z zakresu psychologii o specjalności z zakresu psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej charakteryzuje się umiejętnościami dotyczącymi ogólnych zagadnień psychologicznych oraz umiejętności specjalistycznych, obejmujących:

 • Analizę procesu rozwoju i dojrzewania;
 • Analizę procesu powstawania dysfunkcji i zaburzeń w procesie rozwoju i dojrzewania;
 • Rozwijanie zasobów osobowych i kompetencyjnych człowieka w różnym wieku;
 • Zapewnianie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie lub doświadczających trudności osobowych i życiowych;
 • Interweniowanie w sytuacjach konfliktów i zagrożeń indywidualnych i grupowych (interwencja, mediacje, negocjacje);
 • Prowadzenie systemowych działań profilaktycznych w naturalnych i instytucjonalnych środowiskach życia i rozwoju;
 • Doskonalenie potencjałów osobistych i zawodowych osób działających w obszarze wspomagania w rozwoju, pomocy psychologicznej i interwencji środowiskowej
powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.