Psychologia st. licencjackie

Studia na kierunku „Psychologia I stopnia” trwają 6 semestrów. Zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów. Studenci odbywają praktyki zawodowe trwające 50 godz.

Przez pierwszy rok studiów program kształcenia jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania na II roku nauki wyboru specjalności odpowiadającej indywidualnym zainteresowaniom studenta. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej specjalności.

Dla kogo takie studia:

 • Jeśli interesuje cię człowiek, ale jeszcze nie jesteś pewien, czy chcesz być psychologiem (a jeśli się upewnisz, to w ciągu kolejnych dwóch lat ukończysz pełne studia magisterskie);
 • Jeśli przygotowujesz się do pracy w zawodach, w których twoja skuteczność i możliwość kariery zależy w dużej mierze od posiadania kluczowej wiedzy i umiejętności psychologicznych (np. profilaktyka, wychowawcy, kuratora sądowego, trenera sportowego, biznesmena, menedżera, opiekuna osób o specjalnych potrzebach itd.);
 • Jeśli wykonujesz już któryś z powyższych zawodów i czujesz się ograniczony w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań lub realizowaniu własnych ambicji zawodowych;
 • Jeśli prowadzisz badania społeczne i chciałbyś lepiej rozumieć funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie;
 • Jeśli jesteś/chcesz być liderem społecznym lub politycznym;
 • Jeśli chcesz po prostu nauczyć się pełniej żyć i lepiej wykorzystywać swoje możliwości

Kadra naukowa (etatowa):

Profesorowie: Zbigniew B. Gaś; Bożydar Ł. Kaczmarek; Lidia Łysiuk; Marian Stepulak; Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Czesław Walesa;

Doktorzy: Monika Baryła-Matejczuk; Grzegorz Kata; Jacek Łukasiewicz; Marta Pawelec; Wiesław Poleszak; Robert Porzak; Małgorzata Sitarczyk; Marcin Stencel

Pracownicy wspomagający: to pracownicy naukowo-dydaktyczni innych uczelni (m. in KUL JPII w Lublinie, UMCS, Uniwersytet Medyczny, WSPA) oraz praktycy o statusie specjalistów i bogatym doświadczeniu zawodowym (reprezentujący m. in. Centrum Diagnozy i Terapii, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Zakład Poprawczy w Dominowie, Sąd Okręgowy; kluby sportowe, ośrodki rekreacji; firmy reklamowe i marketingowe, media publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne i psychoterapeutyczne itd.)

Przedmioty wspólne dla kierunku (niezależnie od specjalności):

Przedmioty ogólne: Technologia informacyjna; Język angielski z elementami języka specjalistycznego; Wychowanie fizyczne; Moduł humanistyczny: społeczno-socjologiczny;

Przedmioty podstawowe: Moduł humanistyczny: filozoficzno-psychologiczny; Biologiczne podstawy zachowań; Statystyka w psychologii; Metodologia badań psychologicznych; Elementy prawa dla psychologów;

Przedmioty kierunkowe: Procesy poznawcze; Emocje i motywacja; Osobowość; Psychologia różnic indywidualnych; Psychologia rozwoju człowieka; Diagnoza psychologiczna; Pomoc psychologiczna; Psychologia społeczna; Psychopatologia; Psychologia kliniczna; Psychologia pracy; Seminarium dyplomowe;

Opis specjalności

Psychologia w biznesie (PwB)

specjalność: Psychologia w biznesie

Przedmioty specjalnościowe:

 • Moduł A - Optymizm, innowacyjność i komunikacja w biznesie
 • Moduł B – Teambuilding i zarządzanie sobą w czasie
 • Moduł C – Wizerunek menadżera, motywowanie i modelowanie
 • Moduł D – Przywództwo, zmiana i zarządzanie konfliktami
 • Moduł E – Sprzedaż relacyjna i asertywność
 • Moduł F – Rekrutacja i doradztwo karier
 • Moduł G – Psychologia ekonomiczna, neuromarketing i reklama
 • Moduł H – Praktyka zawodowa (w placówkach biznesowych, instytucjach szkoleniowych oraz HR)

Absolwent specjalności zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje, w zakresie kluczowych kompetencji biznesowych oraz planowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pracowników i menadżerów; prowadzenie teambuildingu; rozwijanie umiejętności prezentacji, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych i przywódczych na różnych szczeblach kierowniczych, wspomaganie zarządzania konfliktami, wspomaganie procesów zmian w firmach; rekrutowanie i ocena kompetencji i kwalifikacji personelu, tworzenie raportów i sprawozdań z rekrutacji, pełnienie roli asesora w Assessment Center, planowanie ścieżek karier, prowadzenie doradztwa zawodowego dla dorosłych; prowadzenie szkoleń w zakresie kompetencji miękkich, obsługi klienta, sprzedaży produktów i usług, asertywności; prowadzenie oceny i doskonalenia wizerunku produktu, marki i firmy; korzystanie z mediów w procesie komunikacji biznesowej, przygotowywanie informacji dla mediów.

Potencjalne obszary przyszłej pracy zawodowej to: trener lub konsultant-specjalista w instytucjach szkoleniowych, menadżer personalny wspierający rozwój personelu i zarządzający zasobami ludzkimi w działach personalnych (human resources) dużych firm i korporacji; doradca i specjalista w instytucjach otoczenia biznesu, rynku pracy, urzędach pracy, w administracji państwowej i samorządowej; trener motywacyjny, konsultant wizerunku osobistego i autoprezentacji, asystent do spraw komunikacji publicznej; trener przedsiębiorczości, trener przywództwa; samodzielny przedsiębiorca, prowadzący własną firmę lub działalność gospodarczą. Konsultant w zakresie zarządzania konfliktem i procesami zmiany; doradca karier, specjalista doradztwa zawodowego w firmach doradczych, specjalista w firmach i ośrodkach zajmujących się rekrutacją personelu i poszukiwaniem specjalistów kluczowych, („head hunting”); doradca zawodowy (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień także w szkołach);

Psychologia w reklamie i marketingu (PwRiM)

specjalność: Psychologia w reklamie i marketingu

Przedmioty specjalnościowe:

 • Moduł A – Psychologia komunikacji społecznej
 • Moduł B – Psychologiczne aspekty decyzji rynkowych
 • Moduł C – Psychologiczne aspekty reklamy
 • Moduł D – Psychologiczne aspekty marketingu
 • Moduł E – Psychologiczne aspekty mediów
 • Moduł F – Neuropsychologiczne aspekty marketingu i reklamy
 • Moduł G – Planowanie i analiza efektywności kampanii marketingowej
 • Moduł H – Praktyka zawodowa (w placówkach/instytucjach doradczo konsultingowych, agencjach reklamowych i PR, firmach handlowych i marketingowych, itp.)

Absolwent specjalności zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje budujące kwalifikacje w zakresie: projektowania i tworzenia różnorodnych narzędzi wpływu na konsumenta; planowania efektywnych kampanii reklamowych i marketingowych; realizacji i zarządzania różnorodnymi strategiami marketingowymi; badania efektywności kampanii reklamowych i marketingowych; kreowania wizerunku instytucji (gospodarczych, społecznych, politycznych) oraz osób publicznych; czy też kreatywnego rozwiązywania problemów dotyczących strategii marketingowych.

Potencjalne obszary przyszłej pracy zawodowej to: praca w agencjach reklamowych; mediach; firmach handlowych i marketingowych; firmach doradczo-konsultingowych;

Psychologia w promocji zdrowia (PwPZ)

specjalność: Psychologia w promocji zdrowia

Przedmioty specjalnościowe:

 • Moduł A – Zdrowie i choroba w wiodących psychologicznych koncepcjach człowieka
 • Moduł B – Podstawy psychoprofilaktyki i promocji zdrowia
 • Moduł C – Praca z ciałem jako warunek podniesienia jakości życia
 • Moduł D – Wybrane zagadnienia z psychosomatyki
 • Moduł E – Wybrane problemy profilaktyki i terapii uzależnień
 • Moduł F – Pomoc interdyscyplinarna w sytuacjach kryzysowych
 • Moduł G – Profilaktyka środowiskowa: zasady, strategie, metody
 • Moduł H – Praktyka zawodowa (w placówkach/instytucjach promocji zdrowia i profilaktyki itp.)

Absolwent specjalności zostanie wyposażony w wiedzę (m. in. o istocie zdrowia i choroby, mechanizmach psychologicznych leżących u podstaw zachowań prozdrowotnych, czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka w kontekście różnych zaburzeń zdrowia oraz strategiach i metodach stymulowania postaw i zachowań prozdrowotnych), umiejętności (m. in. identyfikowania i diagnozowania czynników ryzyka i czynników chroniących; wspierania człowieka zmagającego się z doświadczeniem zagrożenia i choroby; stymulowania osobistej odpowiedzialności za jakość życia; a także budowania systemowych rozwiązań profilaktyki zdrowotnej) oraz kompetencje (m. in. odpowiedzialnego wspomagania działań w propagowaniu zachowań prozdrowotnych oraz współdziałania z różnymi specjalistami w tworzeniu polityki społecznej sprzyjającej zdrowiu społecznemu).

Potencjalne obszary przyszłej pracy zawodowej to:  praca np. w charakterze pełnomocnika do spraw profilaktyki lub w dziale zajmującym się profilaktyką w urzędach gminy; w sektorze organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia; w prowadzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych); czy prowadzenie działalności gospodarczej związanej z promocją zdrowia, edukacją zdrowotną i profilaktyką uzależnień.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.