Studenci przed naborem 2014/2015

Praktyki studenckie są jednym z elementów procesu dydaktycznego, stanowią więc obligatoryjną formę zajęć dla wszystkich Studentów Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie, a jednocześnie są sposobem zdobywania przez nich konkretnych umiejętności zawodowych oraz wiedzy praktycznej.

Praktyki zawodowe studenci studiów stacjonarnych realizują w okresie wakacyjnym po II lub IV semestrze. W przypadku studiów niestacjonarnych studenci mogą je odbywać w ciągu całego roku akademickiego.

Praktyki studenckie obowiązują wyłącznie na studiach I stopnia. Studia II stopnia nie zawierają w programie studiów praktyk zawodowych. Jedynym wyjątkiem są studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, gdzie obowiązuje 160 godzin praktyki zawodowej.

Wymiar praktyk w zależności od kierunku studiów wynosi:

kierunek studiów                 wymiar praktyki w ciągu całego toku liczba godzin podczas praktyki
Administracja 4 tygodnie 120 godzin
Bezpieczeństwo Wew. 4 tygodnie 120 godzin
Ekonomia 4 tygodnie 120 godzin
Zarządzanie 4 tygodnie 120 godzin
Informatyka 4 tygodnie 120 godzin
Transport 4 tygodnie 120 godzin
Mechanika i budowa maszyn 4 tygodnie 120 godzin
Pedagogika 8 tygodni

PSO - 240 godzin
PTR - 240 godzin
PWiP - 210 godzin

Psychologia 4 tygodnie 100 godzin
Zdrowie Publiczne 6 tygodni 240 godzin
Logistyka 8 tygodni 240 godzin
Pielęgniarstwo

zajęcia praktyczne 1100 godz

praktyki zawodowe 1200 godz


Sposoby realizacji praktyk studenckich:

 1. Praktyka zaaranżowana samodzielnie przez Studenta.
  Student, który zaaranżuje sobie praktykę we własnym zakresie, jest zobowiązany dostarczyć podanie informujące o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie jest zawierana umowa o organizację praktyki pomiędzy Uczelnia a daną Instytucją.
  Podanie dotyczące miejsca praktyk student powinien złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.
 2. Zaliczenie praktyki studenckiej w ramach wykonywanej pracy zawodowej pod warunkiem, że stanowisko zajmowane jest pokrewne do obranego kierunku kształcenia. W tym celu do podania o zaliczenie praktyk należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z zakresem obowiązków.
 3. Praktyka organizowana przez Uczelnię.
  Student zwraca się do Uczelni z prośbą o pomoc w zorganizowaniu miejsca odbywania praktyki.


Miejsce odbywania praktyk powinno być zgodne z programem praktyk, obranym kierunkiem kształcenia oraz zainteresowaniami Studenta.

WZORY PODAŃ DO POBRANIA

1)  podanie dotyczące miejsca praktyk dla studentów, którzy idą na praktykę dla kierunków:

Administracja
Bezpieczeństwo Wew
Eonomia
Zarządzanie
Logistyka
Informatyka
Transport
Mechanika i budowa maszyn
Pedagogika
Zdrowie Publiczne

POBIERZ
Psychologia POBIERZ
Pielęgniarstwo I st. POBIERZ
Pielęgniarstwo pomostowe POBIERZ
Pielęgniarstwo  II st. POBIERZ

 

Warunkiem zaliczenia praktyki studenckiej jest:

 • dostarczenie wypełnionego dzienniczka praktyk wraz z pozytywną opinią opiekuna praktyk
 • umową o organizację praktyk

w ciągu dwóch tygodni od zakończenia praktyki zawodowej.

Warunkiem zaliczenia praktyk studenckich dla kierunku pielęgniarstwo jest:

 • Praktyka grupowa – dostarczenie grupowej listy obecności
 • Praktyka indywidualna – dostarczenie indywidualnej listy obecności wraz z umową lub skierowaniem o organizację praktyk  


2) podanie o zaliczenie praktyk dla studentów, którzy pracują i na tej podstawie chcą zaliczyć praktyki

 • dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, zarządzanie, logistyka, informatyka, transport, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, zdrowie publiczne, psychologia

podanie o zaliczenie praktyk POBIERZ

 

 • dla kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia

POBIERZ

Program praktyk dla kierunku studiów:

 

Program praktyk studenckich w administracji rządowej – informacje dotyczące realizacji

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów praktyki mogą być organizowane w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez te urzędy począwszy od czerwca 2015 r. Informacje o możliwości odbywania praktyki podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych urzędu/jednostki oraz na stronie internetowej www.oferty.praca.gov.pl.
 2. Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia.
 3. Praktykantem może być wyłącznie osoba będąca studentem i posiadająca ważną legitymację studencką.
 4. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie. Zgłoszenia indywidualne studentów, bez pośrednictwa uczelni, w ramach programu nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem, że urzędy mogą rozpatrywać zgłoszenia indywidualne, jeżeli zrealizują zadeklarowaną liczbę miejsc praktyk lub w przypadku braku zainteresowania ofertą praktyki przez okres jednego miesiąca od momentu jej ogłoszenia. Zainteresowani ofertami praktyk studenci powinni skontaktować się z macierzystą uczelnią, która zgłosi zapotrzebowanie na praktykę właściwemu urzędowi lub jednostce
 5. Studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują wynagrodzenia (praktyki wynikające z programu kształcenia są obowiązkowe dla studentów i stanowią niezbędny element umożliwiający potwierdzenie zdobycia wykształcenia wyższego).
 6. Kierując studenta na praktykę uczelnia ma obowiązek zapewnienia, że student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczającym może być zarówno uczelnia, jak i student indywidualnie).
 7. Realizacja praktyk odbywa się na podstawie programu praktyki wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów. Program praktyki przygotowuje uczelnia kierując się ogłoszoną ofertą praktyki.
 8. Praktyka odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką.
 9. Udział studenta w praktykach możliwy będzie po uprzednim przesłaniu skierowania studenta przez uczelnie do urzędu/jednostki na praktykę.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ NA PRAKTYKI

 1. Informacje o możliwości odbywania praktyki podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych urzędu/jednostki oraz na stronie internetowej http://oferty.praca.gov.pl.
 2. Urząd określa profil kandydata na praktyki, wskazując zakres zadań praktykanta oraz opis możliwych do uzyskania w trakcie praktyk umiejętności i kompetencji.
 3. Przy kwalifikowaniu do odbycia praktyki uwzględnianie są następujące kryteria selekcji:
  • spełnianie wymogów dla odbycia praktyki na danym stanowisku pracy tj. w szczególności kierunku studiów adekwatnego do stanowiska pracy,
  • dodatkowe deklarowane umiejętności i doświadczenie, których posiadanie ułatwi realizację zadań na stanowisku pracy przez studenta
  • dodatkowe, konieczne uprawnienia, których posiadanie jest wymagane na danym stanowisku pracy, a które student może spełnić
  • posiadanie przez urząd/jednostkę wieloletnich umów z uczelniami na organizację praktyk studenckich
   Kolejność zgłoszeń uczelni ma jedynie charakter pomocniczy. Do wyłącznej decyzji urzędu/jednostki należy ewentualna dodatkowa selekcja (np. w postaci rozmowy z kandydatem, rozmowy z przedstawicielem uczelni, zwrócenie się o dodatkowe informacje i dokumenty).
 4. Uczelnia chcąca skierować studenta/ów na praktyki w urzędzie/jednostce (organizator praktyk) zobowiązana będzie do przekazania organizatorowi praktyk skierowania do odbycia praktyki – indywidualnie dla każdego studenta.
 5. Załącznikiem do skierowania jest program praktyki – uczelnia ma obowiązek przygotować zwięzły program praktyki indywidualnie dla każdego studenta, w którym na podstawie efektów kształcenia wskazanych w programie kształcenia wyszczególnione będą te kompetencje, których uzyskanie przewidziane jest w ramach praktyk studenckich.
 6. Po zakończeniu praktyk uczelnia zobowiązana jest do oceny ich przebiegu i efektów według wzoru proponowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i zamieszonego na BIP KPRM.


W przypadku pytań dotyczących praktyk w administracji rządowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla uczelni adres e-mail: praktykiwadministracji@mnisw.gov.pl.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 
Kontakt w sprawie praktyk zawodowych:
pokój 02 (parter, obok auli A)
tel. (81) 749 32 19
e-mail: biuro biurokarier@wsei.lublin.pl

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.