Rządowy program praktyk studenckich

Program praktyk studenckich w administracji rządowej – informacje dotyczące realizacji  http://www.wsei.lublin.pl/praca-i-kariera/praktyki-i-staze/rzadowy-program-praktyk-studenckich

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów praktyki mogą być organizowane w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez te urzędy począwszy od czerwca 2015 r. Informacje o możliwości odbywania praktyki podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych urzędu/jednostki oraz na stronie internetowej http://oferty.praca.gov.pl
 2. Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia.
 3. Praktykantem może być wyłącznie osoba będąca studentem i posiadająca ważną legitymację studencką.
 4. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie. Zgłoszenia indywidualne studentów, bez pośrednictwa uczelni, w ramach programu nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem, że urzędy mogą rozpatrywać zgłoszenia indywidualne, jeżeli zrealizują zadeklarowaną liczbę miejsc praktyk lub w przypadku braku zainteresowania ofertą praktyki przez okres jednego miesiąca od momentu jej ogłoszenia. Zainteresowani ofertami praktyk studenci powinni skontaktować się z macierzystą uczelnią, która zgłosi zapotrzebowanie na praktykę właściwemu urzędowi lub jednostce
 5. Studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują wynagrodzenia (praktyki wynikające z programu kształcenia są obowiązkowe dla studentów i stanowią niezbędny element umożliwiający potwierdzenie zdobycia wykształcenia wyższego).
 6. Kierując studenta na praktykę uczelnia ma obowiązek zapewnienia, że student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczającym może być zarówno uczelnia, jak i student indywidualnie).
 7. Realizacja praktyk odbywa się na podstawie programu praktyki wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów. Program praktyki przygotowuje uczelnia kierując się ogłoszoną ofertą praktyki.
 8. Praktyka odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką.
 9. Udział studenta w praktykach możliwy będzie po uprzednim przesłaniu skierowania studenta przez uczelnie do urzędu/jednostki na praktykę.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ NA PRAKTYKI

 1. Informacje o możliwości odbywania praktyki podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych urzędu/jednostki oraz na stronie internetowej http://oferty.praca.gov.pl.
 2. Urząd określa profil kandydata na praktyki, wskazując zakres zadań praktykanta oraz opis możliwych do uzyskania w trakcie praktyk umiejętności i kompetencji.
 3. Przy kwalifikowaniu do odbycia praktyki uwzględnianie są następujące kryteria selekcji:
  • spełnianie wymogów dla odbycia praktyki na danym stanowisku pracy tj. w szczególności kierunku studiów adekwatnego do stanowiska pracy,
  • dodatkowe deklarowane umiejętności i doświadczenie, których posiadanie ułatwi realizację zadań na stanowisku pracy przez studenta
  • dodatkowe, konieczne uprawnienia, których posiadanie jest wymagane na danym stanowisku pracy, a które student może spełnić
  • posiadanie przez urząd/jednostkę wieloletnich umów z uczelniami na organizację praktyk studenckich
   Kolejność zgłoszeń uczelni ma jedynie charakter pomocniczy. Do wyłącznej decyzji urzędu/jednostki należy ewentualna dodatkowa selekcja (np. w postaci rozmowy z kandydatem, rozmowy z przedstawicielem uczelni, zwrócenie się o dodatkowe informacje i dokumenty).
 4. Uczelnia chcąca skierować studenta/ów na praktyki w urzędzie/jednostce (organizator praktyk) zobowiązana będzie do przekazania organizatorowi praktyk skierowania do odbycia praktyki – indywidualnie dla każdego studenta.
 5. Załącznikiem do skierowania jest program praktyki – uczelnia ma obowiązek przygotować zwięzły program praktyki indywidualnie dla każdego studenta, w którym na podstawie efektów kształcenia wskazanych w programie kształcenia wyszczególnione będą te kompetencje, których uzyskanie przewidziane jest w ramach praktyk studenckich.
 6. Po zakończeniu praktyk uczelnia zobowiązana jest do oceny ich przebiegu i efektów według wzoru proponowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i zamieszonego na BIP KPRM.

W przypadku pytań dotyczących praktyk w administracji rządowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla uczelni adres e-mail: praktykiwadministracji@mnisw.gov.pl.

Przydatne linki:

http://oferty.praca.gov.
http://kssip.gov.pl

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.