O kierunku

Partnerzy kierunku:

partnerzy pielęgniarstwo

 

PIELĘGNIARSTWO – studia I stopnia

Informacje ogólne

 • Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku "Pielęgniarstwo" trwają 6 semestrów.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym, trybie wieczorowym.
 • Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów, zajęć praktycznych, praktyk, seminariów dyplomowych.
 • Studenci odbywają 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyk zawodowych.
 • Absolwent studiów I st. (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo ma możliwość dalszego kształcenia się na studiach II stopnia (magisterskich).
 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I st. absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa.
 • Absolwenci studiów I st. kierunku „Pielęgniarstwo„ w WSEI są przyjmowani na studia II st. kierunku „Pielęgniarstwo„ w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 • Studia na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia odbywają się  w oparciu i zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia wydanymi przez  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Perspektywy zawodowe
Zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji zawodowych, absolwent studiów I stopnia (licencjackich) kierunku „Pielęgniarstwo” charakteryzuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z obszaru nauk medycznych i nauki o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze:

 • samodzielnego pracownika świadczącego opiekę zdrowotną zgodną z aktualną wiedzą w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach i w domu chorego
 • lidera współpracującego z innymi specjalistami i rodziną/opiekunem pacjenta z zachowaniem zasad etyki zawodowej
 • świadczeniodawcy współuczestniczącego w zespole interdyscyplinarnym w planowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu zaplanowanej opieki
 • edukatora realizującego w poradniach, oddziałach i domu chorego działań z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej
 • pracownika współuczestniczącego w badaniach przyczyniających się do rozwoju naukowych podstaw praktyki pielęgniarskiej i podnoszenia jakości opieki.

 

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

a) szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,

b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,

c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,

Kwalifikacje
Absolwent kierunku „Pielęgniarstwo” posiada potwierdzony dyplomem, tytuł zawodowy licencjata. Wszystkie treści teoretyczne i umiejętności praktyczne są realizowane w ramach zajęć wykładowych, ćwiczeń, konwersatoriów i laboratorióworaz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych . Znaczna część kwalifikacji i kompetencji zawodowych jest nabywana w środowiskach pracy, w kontakcie z doświadczonymi praktykami i trenerami zawodu. Zajęcia są rozszerzone o bloki diagnostyczne i moduły służące przyswojeniu umiejętności analizy danych badawczych i diagnostycznych.


Kompetencje
Absolwent zawodowych studiów I stopnia (licencjackich):
 • zna i rozumie oraz jest zdolny do poszerzania wiedzy teoretycznej z podstawowych nauk medycznych, nauk społecznych, nauk podstaw opieki pielęgniarskiej i  nauki opieki specjalistycznej, zawartych w szczegółowych efektach kształcenia.
 • potrafi wykorzystywać umiejętności w obszarze planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki poprzez wykonywanie czynności zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • działa w oparciu o wartości sprzyjające poszanowaniu zdrowia jednostki, zna i stosuje zasady etyki zawodowej w środowisku pracy, zna i respektuje prawa pacjenta oraz potrafi wdrożyć w działaniu zawodowym i środowisku pracy postępowanie oparte na wartościach
 • jest zdolny do inicjatywy i samodzielności w dążeniu do nieustannego, kreatywnego rozwoju
 • rozumie, zna i uczestniczy aktywnie w rozwoju praktyki pielęgniarskiej poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych i opiekuńczych oraz prawnych regulacji zawodu.

 

PIELĘGNIARSTWO – studia II stopnia

Informacje ogólne

 • Studia II stopnia (magisterskie) kierowane są do absolwentów studiów I st. (licencjackich) kierunku "Pielęgniarstwo".
 • Studia II st. trwają 4 semestry.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Po ukończeniu 2-letnich studiów II st. absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Może się ubiegać o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia III st. (doktoranckie).
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskują absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy:

1) posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;

2) w zakresie umiejętności potrafią:

a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynika­jących ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;

b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki za­wodowej;

c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji;

d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki;

e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pa­cjentów, pracowników i organizacji;

f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych);

g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebo­wania pacjentów na opiekę pielęgniarską;

h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej;

i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwią­zywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa;

j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od spe­cyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć;

k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.


Perspektywy zawodowe
Absolwent przygotowany jest do pracy samodzielnej oraz w zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie. Absolwent jest także przygotowany do ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

A co po studiach?

 praca po studiach pielęgniarstwo

 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.