Podstawy formalno-prawne

A. ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

 1. Ustawy, rozporządzenia

Podstawy prawne kształcenia pielęgniarek

Podstawy prawne kształcenia nauczycieli

2. Dokumenty bolońskie

3. Oceny i wytyczne PKA-i

 • Ocena programowa PKA (wzory dokumentów obowiązujące od 12.01.2017 r.)

   Profil ogólnoakademicki

  Profil praktyczny

  Pobierz szczegółowe kryteria oceny ze wskazówkami (.pdf)

  Wzór raportu samooceny (.rtf)

  Wzór raportu samooceny (.docx)

  Wzór raportu samooceny (.rtf)

  Wzór raportu samooceny (.docx)

   Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

  Wzór raportu z wizytacji (.docx)

  Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

  Wzór raportu z wizytacji (.docx)

  Wytyczne do przygotowania raportu samooceny (na podstawie Uchwały Nr 1/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 12 stycznia 2017 r.  w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).

  1. Raport samooceny należy przygotować w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej,
  2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
  3. Jeżeli uczelnia prowadzi kształcenie na danym kierunku studiów w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych, raport należy przygotować odrębnie w każdej z nich.
  4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
  5. Raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej należy przygotować w trzech egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej.
  6. Raporty, o których mowa powyżej uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – nie dłuższym niż cztery tygodnie.

  Zasady przeprowadzania wizytacji (na podstawie Uchwały Nr 2/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej) 

  Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

  1. Spotkanie członków zespołu oceniającego, zwanego dalej Zespołem, w celu:
   • wymiany uwag dotyczących raportu samooceny,
   • ustalenia wykazu spraw, które zostaną omówione lub wyjaśnione z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń jakie zostały sformułowane w toku poprzedniej oceny jakości kształcenia na tym kierunku studiów,
   • ustalenia zadań, jakie będą realizowali w trakcie wizytacji poszczególni członkowie Zespołu oraz szczegółowego harmonogramu wizytacji, w tym spotkań z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów, studentami, przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego.
  2. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia harmonogramu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
  3. Ocenę spełnienia kryteriów ogólnych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529), oraz kryteriów szczegółowych określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego lub profilu praktycznego w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  4. Hospitację zajęć dydaktycznych.
  5. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kierunku o profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem bazy naukowej, a w przypadku oceny kierunku o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz bazy instytucji, w których odbywane są praktyki.
  6. Spotkania z:
   • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia oraz działań zmierzających do doskonalenia programu kształcenia, planów rozwoju kierunku, a także wsparcia udzielanego przez uczelnię/jednostkę w rozwoju naukowym i zawodowym nauczycieli akademickich oraz pogłębianiu ich kompetencji dydaktycznych,
   • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
   • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
  7. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy informacji zebranych w czasie realizacji poszczególnych punktów harmonogramu wizytacji oraz ustalenia, czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, sformułowanie wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
  8. Spotkanie końcowe z władzami uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych wniosków i zaleceń.
  9. Wizytacja trwa nie krócej niż dwa dni lub – w przypadku oceny powtórnej, o której mowa w  § 21 Statutu – wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
  10. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

  WZORY WNIOSKÓW

  Wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Polską Komisją Akredytacyjną.

B. WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

1. konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów Uczelni i jednostek w tym zakresie:

 • Zarządzenie nr 01/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 01 października 2016 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała Rady Wydziału Administracji i Ekonomii nr 02/2015/2016 z dnia 6 października 2015r r. w sprawie: zatwierdzenia Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI.
 • Uchwała Rady Wydziału Administracji i Ekonomii nr 4/2015/2016 z dnia 6 października 2015r  w sprawie: zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała Rady Wydziału Transportu i Informatyki nr 2/2/2011/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Transportu i Informatyki WSEI.
 • Uchwała Rady Wydziału Transportu i Informatyki nr 06/2016/2017 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: sprawie aktualizacji składu Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji  ds. Badań i Rozwoju Naukowego
 • Uchwała nr 10/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: aktualizacji Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 • Uchwała nr 09/2014/2015  Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała nr 02/2016/2017 Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 03 października 2016 r. w sprawie: aktualizacji Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Nauk o zdrowiu.
 • Uchwała nr 03/2016/2017  Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 03 października 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

2. dotyczące tworzenia programów kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych i kursach dokształcających:

 • Zarządzenie nr 25a /2014/2015 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: zaleceń i wskazówek dla Rad wydziałów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie projektowania, zatwierdzania, doskonalenia programów kształcenia oraz weryfikacji efektów kształcenia.
 • Uchwała nr 99/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i prowadzenia studiów niestacjonarnych.
 • Uchwała nr 100/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do programów kształcenia w zakresie przydziału punktów ECTS do poszczególnych grup zajęć.
 • Uchwała nr 101/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014r. w sprawie wytycznych dotyczących praktyk zawodowych realizowanych na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym.
 • Zarządzenie nr 13a/2014/2015 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: ogólnych wytycznych dla Wydziałów dotyczących zasad przydzielania godzin i punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć w programach kształcenia.

3. dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia:

 • Uchwała Senatu nr 7/2015/2016 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów i programów kształcenia oraz obowiązujących kierunkowych efektów kształcenia na rok akademicki 2016/2017.
 • Uchwała Senatu nr 13/2015/2016 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 27.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia obowiązujących efektów kształcenia od roku  akademickiego 2016/2017.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 74/2012/2013 w sprawie: modułowego systemu kształcenia i praktycznego profilu kształcenia z dn. 23.09.2013 r.
 • Zarządzenie nr 3b /2011/2012 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 10 października 2011 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz nowego wzoru „Sylabusu przedmiotu”.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 110/2014/2015 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin studiów podyplomowych, patrz na stronę:
  http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/do-pobrania

4. dotyczące zasad rekrutacji:

http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/zasadyoplaty/wymagane-dokumenty
http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/informacje-o-rekrutacji

 • Zarządzenie Kanclerza nr 09/2015/2016  z dn.18.11.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu odpłatności za studia.
 • Zarządzenie Kanclerza nr 21/2015/2016 z dn. 10.02.2016 r. w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia w WSEI.

5. dotyczące toku studiów:

 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 9/2014/2015 w sprawie Regulaminu pracy dyplomowej i trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
 • Zarządzenie Rektora nr 14/2015/2016 z dn. 14.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru suplementu do dyplomu.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 20/2014/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych WSEI.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 22/2015/2016 z dn. 22.02.2016 r. w sprawie warunków zaliczania studentów WSEI praktyk zawodowych.
 • patrz na stronie https://dziekanat.wsei.lublin.pl/.
 • Dokumenty do pobrania-studia podyplomowe http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/do-pobrania.

6. dotyczące oceny nauczycieli akademickich:

 • Statut WSEI.
 • Zarządzenie Rektora nr 15/2014/2015 z dn. 10.03.2015 r. w sprawie: okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

7. dotyczące funkcjonowania Biura Karier:

8. dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia:

 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 1/2014/2015 z dn. 01.10.2014. r. w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 13/2012/2013 z dn. 23.01.2013 r. w sprawie: dostosowania procesu kształcenia dot. potrzeb osób  niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.
 • patrz na stronę http://www.wsei.lublin.pl/student/pomoc-materialna-dla-studentow/stypendia-aktualnosci.
 • Zarządzenie Kanclerza i Rektora nr 6/2015/2016 z dn. 12.11.2015 r. w sprawie organizacji i zasad procesu adaptacji studentów na Uczelni.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 8/2015/2016 z dn. 18.11.2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej.

Informacje ogólne o procesie bolońskim pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.