Podstawy formalno-prawne

A. ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

 1. Ustawy, rozporządzenia

Podstawy prawne kształcenia pielęgniarek

Podstawy prawne kształcenia nauczycieli

2. Dokumenty bolońskie

3. Uchwały PKA

 Wytyczne do przygotowania raportu samooceny (wyciąg z Uchwały Nr 126/2015)

 1. Raport samooceny należy przygotować według w/w wzorów:
  • w przypadku oceny programowej – profil ogólnoakademicki (w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej),
  • w przypadku oceny programowej – profil praktyczny (w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej).
 2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
 3. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z nich.
 4. Raporty uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.

Zasady przeprowadzania wizytacji programowej (wyciąg na podstawie Uchwały Nr 127/2015):

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia planu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
 2. Ocenę spełnienia kryteriów podstawowych określonych w § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356), oraz kryteriów szczegółowych stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceną objęte są również dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych kryteriów.
 3. Hospitację zajęć dydaktycznych.
 4. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kształcenia o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym w warunkach zbliżonych do środowiska pracy, oraz instytucji, w których odbywane są praktyki.
 5. Spotkania z:
 • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia dokonywanej na koniec roku akademickiego, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
 • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
 • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
 1. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy zebranych informacji, ustalenia czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, oraz sformułowania uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
 2. Spotkanie końcowe z władzami uczelni / ocenianej jednostki w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych uwag.
 3. Wizytacja, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa nie krócej niż dwa dni. W przypadku powtórnej oceny, o której mowa w  § 21 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie  i może trwać jeden dzień.
 4. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

B. WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

1. konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów Uczelni i jednostek w tym zakresie:

 • Zarządzenie nr 01/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 01 października 2016 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała Rady Wydziału Administracji i Ekonomii nr 02/2015/2016 z dnia 6 października 2015r r. w sprawie: zatwierdzenia Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI.
 • Uchwała Rady Wydziału Administracji i Ekonomii nr 4/2015/2016 z dnia 6 października 2015r  w sprawie: zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała Rady Wydziału Transportu i Informatyki nr 2/2/2011/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Transportu i Informatyki WSEI.
 • Uchwała Rady Wydziału Transportu i Informatyki nr 06/2016/2017 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: sprawie aktualizacji składu Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji  ds. Badań i Rozwoju Naukowego
 • Uchwała nr 10/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: aktualizacji Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 • Uchwała nr 09/2014/2015  Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała nr 02/2016/2017 Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 03 października 2016 r. w sprawie: aktualizacji Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Nauk o zdrowiu.
 • Uchwała nr 03/2016/2017  Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 03 października 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

2. dotyczące tworzenia programów kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych i kursach dokształcających:

 • Zarządzenie nr 25a /2014/2015 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: zaleceń i wskazówek dla Rad wydziałów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie projektowania, zatwierdzania, doskonalenia programów kształcenia oraz weryfikacji efektów kształcenia.
 • Uchwała nr 99/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i prowadzenia studiów niestacjonarnych.
 • Uchwała nr 100/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do programów kształcenia w zakresie przydziału punktów ECTS do poszczególnych grup zajęć.
 • Uchwała nr 101/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014r. w sprawie wytycznych dotyczących praktyk zawodowych realizowanych na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym.
 • Zarządzenie nr 13a/2014/2015 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: ogólnych wytycznych dla Wydziałów dotyczących zasad przydzielania godzin i punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć w programach kształcenia.

3. dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia:

 • Uchwała Senatu nr 7/2015/2016 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów i programów kształcenia oraz obowiązujących kierunkowych efektów kształcenia na rok akademicki 2016/2017.
 • Uchwała Senatu nr 13/2015/2016 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 27.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia obowiązujących efektów kształcenia od roku  akademickiego 2016/2017.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 74/2012/2013 w sprawie: modułowego systemu kształcenia i praktycznego profilu kształcenia z dn. 23.09.2013 r.
 • Zarządzenie nr 3b /2011/2012 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 10 października 2011 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz nowego wzoru „Sylabusu przedmiotu”.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 110/2014/2015 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin studiów podyplomowych, patrz na stronę:
  http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/do-pobrania

4. dotyczące zasad rekrutacji:

http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/zasadyoplaty/wymagane-dokumenty
http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/informacje-o-rekrutacji

 • Zarządzenie Kanclerza nr 09/2015/2016  z dn.18.11.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu odpłatności za studia.
 • Zarządzenie Kanclerza nr 21/2015/2016 z dn. 10.02.2016 r. w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia w WSEI.

5. dotyczące toku studiów:

 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 9/2014/2015 w sprawie Regulaminu pracy dyplomowej i trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
 • Zarządzenie Rektora nr 14/2015/2016 z dn. 14.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru suplementu do dyplomu.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 20/2014/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych WSEI.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 22/2015/2016 z dn. 22.02.2016 r. w sprawie warunków zaliczania studentów WSEI praktyk zawodowych.
 • patrz na stronie https://dziekanat.wsei.lublin.pl/.
 • Dokumenty do pobrania-studia podyplomowe http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/do-pobrania.

6. dotyczące oceny nauczycieli akademickich:

 • Statut WSEI.
 • Zarządzenie Rektora nr 15/2014/2015 z dn. 10.03.2015 r. w sprawie: okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

7. dotyczące funkcjonowania Biura Karier:

8. dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia:

 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 1/2014/2015 z dn. 01.10.2014. r. w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 13/2012/2013 z dn. 23.01.2013 r. w sprawie: dostosowania procesu kształcenia dot. potrzeb osób  niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.
 • patrz na stronę http://www.wsei.lublin.pl/student/pomoc-materialna-dla-studentow/stypendia-aktualnosci.
 • Zarządzenie Kanclerza i Rektora nr 6/2015/2016 z dn. 12.11.2015 r. w sprawie organizacji i zasad procesu adaptacji studentów na Uczelni.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 8/2015/2016 z dn. 18.11.2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej.

Informacje ogólne o procesie bolońskim pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.