Kierunki

Specjalności

TRANSPORT – studia I stopnia

 

Organizacja i logistyka transportu

Perspektywy zawodowe
Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze:

 • inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych, jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego i kolejowego,
 • specjalisty technologa w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych i transportowych,
 • kierownika małych, średnich i dużych przedsiębiorstw transportowych, logistycznych i centrów logistycznych,
 • projektanta w jednostkach badawczych transportu kolejowego i szynowego,
 • inżyniera sprzedaży,kierownika serwisu w przedsiębiorstwach handlowych oraz firmach zaplecza technicznego motoryzacji,
 • samodzielnego przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę transportową.

Umiejętności
Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych,
 • prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe,
 • kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych oraz organizowania potoków ruchu,
 • planowania procesów transportowych w systemach logistycznych,
 • doboru technicznych środków transportowych i technologii przewozów do konkretnych zadań,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych,
 • badań i oceny oddziaływania wzajemnego środków transportu z infrastrukturą oraz środowiskiem naturalnym,
 • modelowania i symulacji układu człowiek-środek transportu – otoczenie oraz ergonomii w transporcie,
 • badań oraz oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych i środków transportu.


Kwalifikacje
Absolwent specjalności "Organizacja i logistyka transportu" posiada potwierdzony dyplomem tytuł zawodowy inżyniera transportu oparty na wiedzy z zakresu analizy organizacji, planowania i projektowania systemów transportu drogowego i kolejowego. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakresie organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego i szynowego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kompetencje
Absolwent specjalności "Organizacja i logistyka transportu" zna zasady funkcjonowania systemów transportowych, zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować działalność w zakresie logistyki na każdym szczeblu łańcucha dostaw, od zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu przewozowego aż do dystrybucji do ostatecznego odbiorcy. Posiada także umiejętność zastosowania szerokiego wachlarza metod optymalizacyjnych w logistycznym zarządzaniu dostawami towarów. Potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne systemów logistycznych w przedsiębiorstwach transportowych. Absolwenci dysponują umiejętnością posługiwania się językiem obcym oraz skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

 

Utrzymanie drog i inżynieria ruchu

Perspektywy zawodowe
Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w na stanowiskach związanych z kierowaniem ruchem, projektowaniem środków transportu, organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, planowaniem i modernizacją istniejących sieci komunikacyjnych. Umożliwi to absolwentom pracę w jednostkach eksploatujących środki transportu (zakładach komunikacji miejskiej, bazach transportowych), zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego i szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Umiejętności
Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kierowania i sterowania procesami ruchu,
 • stosowania i projektowania systemów wspomagania komputerowego w zakresie sterowania, zarządzania i eksploatacji w transporcie,
 • budowy i wykorzystania systemów telekomunikacyjnych w transporcie,
 • budowy i stosowania inteligentnych systemów transportu (ITS),
 • budowy i wykorzystania technicznych środków transportu.


Kwalifikacje
Absolwent specjalności "Inżynieria ruchu" posiada potwierdzony dyplomem tytuł zawodowy inżyniera transportu, który uprawnia go do podejmowania pracy zawodowej z zakresu inżynierii środków transportu i inżynierii ruchu. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do:

 • organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem,
 • organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi,
 • pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.


Kompetencje
Absolwent specjalności "Inżynieria ruchu" posiada umiejętność organizowania, planowania, projektowania i badania nowych inteligentnych systemów transportowych oraz urządzeń sterowania i kierowania ruchem. Absolwent potrafi budować i użytkować systemy telekomunikacyjne i informatyczne zorientowane na potrzeby transportu. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu teorii ruchu, konstrukcji pojazdów, diagnostyki, technologii wytwarzania i napraw, bezpieczeństwa pojazdów, technologii transportu i eksploatacji technicznej. Absolwenci dysponują umiejętnością posługiwania się językiem obcym.

 

Rzeczoznawstwo samochodowe

Perspektywy zawodowe
Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia:

 • w sektorze produkującym i sprzedającym pojazdy samochodowe,
 • w stacjach diagnostycznych i naprawczych,
 • w sektorze ratownictwa drogowego,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem środków transportu,
 • w sektorze ubezpieczeniowym, związanym z transportem samochodowym.

Umiejętności
Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • eksploatacji środków transportu,
 • diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wyceny pojazdów i aspektów prawnych wypadków drogowych.


Absolwent posiada dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ubezpieczeń transportowych. W szczególności zna:

 • funkcje i zasady świadczenia usług ubezpieczeniowych,
 • zasady organizacji przedsiębiorstw ubezpieczeniowych,
 • proces zarządzania likwidacją szkód ze szczególnym uwzględnieniem szkód w transporcie,
 • współczesne systemy eksperckie wykorzystywane w likwidacji szkód.


Kwalifikacje
Absolwent specjalności "Rzeczoznawstwo samochodowe" posiada potwierdzony dyplomem tytuł inżyniera transportu; posiada wiedzę potrzebną do opiniowania przebiegu wypadków drogowych, określania wartości rynkowej pojazdów, sporządzania opisów technicznych pojazdów, maszyn i urządzeń. Absolwent tej specjalności posiada teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o certyfikat rzeczoznawcy samochodowego.

Kompetencje
Absolwent specjalności "Rzeczoznawstwo samochodowe" posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i ubezpieczeń transportowych. W szczególności posiada profesjonalną znajomość:

 • procesów zarządzania likwidacją szkód ze szczególnym uwzględnieniem szkód w transporcie,
 • współczesnych systemów eksperckich wykorzystywanych w likwidacji szkód,
 • funkcji i zasad świadczenia usług ubezpieczeniowych,
 • zasad organizacji przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.Organizacja transportu kolejowego

Perspektywy zawodowe
Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze:

 • inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz jednostkach eksploatacyjnych transportu kolejowego
 • specjalisty technologa na stacjach rozrządowych i manewrowych
 • kierownika małych, średnich i dużych jednostek eksploatacyjnych transportu kolejowego
 • dyżurnego ruchu
 • projektanta w jednostkach badawczych transportu kolejowego i szynowego
 • inżyniera sprzedaży, kierownika serwisu w przedsiębiorstwach handlowych oraz firmach zaplecza technicznego kolejnictwa
 • samodzielnego przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę transportową.

Umiejętności
Absolwent posiada podstawową wiedzę iumiejętności w zakresie:

 • prognozowania i planowania rozwoju transportu kolejowego
 • prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi przewozowe koleją
 • planowania i kształtowania infrastruktury kolejowej
 • prowadzenia i sterowania ruchu pociągów
 • planowania organizacji potoków wagonowych na sieci kolejowej
 • doboru taboru kolejowego i technologii przewozów do konkretnych zadań
 • automatyzacji i robotyzacji procesów ruchowych i początkowo-końcowych
 • badań i oceny oddziaływania wzajemnego środków transportu kolejowego z infrastrukturą oraz środowiskiem naturalnym
 • modelowania i symulacji ruchu pociągów oraz ergonomii w transporcie kolejowym
 • badań oraz oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemu transportu kolejowego.


Kwalifikacje
Absolwent specjalności "Organizacja i logistyka transportu kolejowego" posiada potwierdzony dyplomem tytuł zawodowy inżyniera transportu oparty na wiedzy z zakresu analizy organizacji, planowania i projektowania systemów transportu kolejowego. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakresie organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami zachodzącymi na kolei; pełnienia funkcji kierowniczych wjednostkach eksploatacyjnych transportu kolejowego i szynowego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kompetencje
Absolwent specjalności "Organizacja transportu kolejowego" zna zasady funkcjonowania systemów kolejowych i szynowych, zarówno od strony teorii funkcjonowania i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować i organizować pracę jednostek eksploatacyjnych transportu szynowego oraz nadzorować realizację procesu przewozowego. Posiada także umiejętność zastosowania szerokiego wachlarza metod optymalizacyjnych w planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu potokami transportowymi na kolei i w transporcie szynowym. Potrafi wykorzystać dostępne narzędzia informatyczne w analizie i ocenie przedsiębiorstw transportu kolejowego. Absolwenci dysponują umiejętnością posługiwania się językiem obcym oraz skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

 

TRANSPORT – studia II stopnia

 

Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie


Perspektywy zawodowe
Absolwent specjalności "Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie", dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, jest przygotowany do: pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych, w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach, w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg, w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej, w biurach urbanistycznych, w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich, w centrach logistycznych, policji i służbach bezpieczeństwa technicznego.

Umiejętności
Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności ·twórczego rozwiązywania problemów praktycznych w transporcie, kreowania innowacji, umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich i komunikacji, takich jak: sieci komputerowe, bazy danych, Internet, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowego wspomagania prac inżynierskich, umiejętności stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych, matematycznego modelowania i symulacji komputerowej procesów transportowych. Absolwenci są przygotowani do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

Kwalifikacje
Absolwent specjalności "Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie", posiada potwierdzony dyplomem tytuł zawodowy magistra inżyniera transportu, który uprawnia go do wykorzystania zawodu:

 • w zakresie projektowania systemów transportowych,
 • eksploatacji środków technicznych oraz zarządzania i sterowania ruchem,
 • w sektorze transportu drogowego i szynowego.


Wykształceni w ten sposób specjaliści mogą zasilać wszystkie branże gospodarki, w których istnieją problemy przemieszczania ludzi i towarów, są przygotowani do pracy w firmach zajmujących się eksploatacją pojazdów, a także w firmach projektowo-konstrukcyjnych oraz instytutach badawczych i naukowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Kompetencje
Absolwent specjalności "Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie" jest przygotowany do:

 • zarządzania logistyką, spedycją i transportem w organizacjach gospodarczych,
 • organizowania i prowadzenia operacyjnej działalności logistycznej, spedycyjnej i transportowej w organizacji gospodarczej,
 • gospodarowania zasobami ludzkimi i środkami finansowymi,
 • projektowania logistycznych i transportowych przedsięwzięć rozwojowych oraz strategii rynkowych w warunkach gospodarki rynkowej, projektowania usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych,
 • samodzielnego prowadzenie analiz i ocen ekonomicznych,
 • wdrażania innowacji i postępu technicznego w zakresie logistyki, spedycji i transportu,
 • użytkowania systemów informacyjnych w działalności logistycznej, spedycyjnej i transportowej.

Zna zasady panujące w transporcie i spedycji zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem procedur celnych i europejskich standardów, a także zagadnieniami międzynarodowej polityki gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych podmiotach gospodarczych, w tym przede wszystkim związanych z transportem drogowym i kolejowym, spedycją krajową i zagraniczną, komunikacją zbiorową, turystyką a także realizujących transport wewnątrzzakładowy. Ponadto uzyskuje przygotowanie do prowadzenia własnej, szeroko pojętej działalności gospodarczej.

 

Systemy informatyczne w transporcie

Perspektywy zawodowe
Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: projektanta systemów komputerowych w jednostkach transportowych, projektanta oprogramowania w firmach przewozowych i spedycyjnych, kierownika działu informatyki w jednostkach organizacyjnych transportu drogowego i kolejowego, inżyniera sprzedaży urządzeń i sprzętu komputerowego oraz audio/video, specjalisty z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych w firmach przewozowych, administratora sieci komputerowych i systemów informatycznych. Umiejętności Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania sieciami komputerowymi firm transportowych i spedycyjnych oraz systemami informatycznymi zarządzania w środowiskach rozproszonych, projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania systemami baz i hurtowni danych, w tym zwłaszcza w środowiskach sieciowych.

Kwalifikacje
Absolwent specjalności "Systemy informatyczne w transporcie" posiada dyplom magistra inżyniera transportu uprawniający go do podejmowania pracy zawodowej w zakresie teleinformatyki i telekomunikacji. Oprócz podstawowej wiedzy informatycznej absolwent posiada nowoczesną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i zarządzania systemami teleinformatycznymi w transporcie.

Kompetencje
Absolwent specjalności "Systemy informatyczne w transporcie" posiada umiejętność budowy i użytkowania systemów informatycznych oraz telekomunikacyjnych zorientowanych na potrzeby transportu. Podczas studiów otrzymuje wiedzę umożliwiającą zapewnienie efektywnej realizacji usług przekazu informacji w inteligentnych systemach transportowych.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.