Kierunki

Promocje

Regulamin promocji "PROMOCJA OPŁATY REKRUTACYJNEJ" dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Warunki uczestnictwa w promocji:

 • Promocja opłaty rekrutacyjnej dotyczy ulgi w opłacie rekrutacyjnej dla kandydatów na studia (z wyłączeniem studiów pomostowych na Kierunku Pielęgniarstwo) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2016/2017. Podstawowa opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł.
 • W promocji opłaty rekrutacyjnej biorą udział wszyscy kandydaci na studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2016/2017, którzy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.
 • Opłata rekrutacyjna w określonych terminach jest objęta ulgą i wynosi odpowiednio: do 30 lipca 2016 r. – 0 zł
 • Na wszystkich studiach stacjonarnych przez cały okres rekrutacji opłata rekrutacyjna wynosi 0zł. Promocja nie dotyczy studiów podyplomowych oraz studiów prowadzonych w językach obcych

Postanowienia końcowe:

 • Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.
 • Promocja opłaty rekrutacyjnej może sumować się z innymi promocjami dla kandydatów na studia w WSEI.

 

Regulamin promocji "ZWOLNIENIE Z CZESNEGO DLA NAJLEPSZYCH" dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017 

Warunki uczestnictwa w promocji:
1. W promocji czesnego biorą udział wszyscy kandydaci na studia niestacjonarne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2016/2017 spełniający następujące kryteria:

 • złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 31.08.2016
 • zostali zakwalifikowani przez WSEI na studia w roku akademickim 2016/2017
 • uzyskali średnią ocen z egzaminu dojrzałości nie mniejszą niż 4,0 lub 65%
 • zaliczyli semestr 1 w pierwszym terminie
 • złożyli podanie o objecie promocją

2. Weryfikacja kandydatów do udziału w promocji jest prowadzona przez Dziekanaty WSEI.

Zasady przyznania bonifikaty:
Spośród kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów w WSEI, po dwie osoby na każdym kierunku z najlepszymi wynikami egzaminu maturalnego poświadczonymi świadectwem dojrzałości uzyskają 100% zwolnienie z czesnego w II semestrze roku akademickiego 2016/2017 po pozytywnym zaliczeniu I semestru studiów.

Postanowienia końcowe:

 • Nazwiska kandydatów uzyskujących zwolnienie zostaną ogłoszone na stronie www Uczelni.
 • Dane osobowe kandydata na studia, zostaną wykorzystane jednorazowo w celu identyfikacji przy przyznaniu bonifikaty. (Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 833.).
 • W przypadku rezygnacji ze studiów studenta objętego ulgą ze studiów przed ukończeniem II semestru, student traci prawo do ulgi.
 • Promocja „Zwolnienie z czesnego" nie sumuje się z innymi promocjami dla kandydatów na studia w WSEI.

 

Regulamin promocji dla studentów WSEI  "3 X Z – ZAINTERESUJ, ZAPISZ, ZYSKAJ"  w roku akademickim 2016/2017 

Aby uczestniczyć w promocji należy zainteresować znajomych ofertą Uczelni, pomóc w wyborze i zapisie na dowolny kierunek studiów, a w nagrodę zyskać bonifikatę w opłatach za studia.

Warunki promocji:

 • Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla studentów WSEI studiujących w roku akademickim 2016/2017 i posiadających status studenta WSEI.
 • Promocja trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 r.

Bonifikaty:

1. za zachęcenie do studiów w WSEI jednej osoby przysługuje bonifikata w wysokości 10 % czesnego za II semestr studiów w roku akademickim 2016/2017
2. za zachęcenie do studiów w WSEI dwóch i więcej osób przysługuje bonifikata w wysokości 15 % czesnego za II semestr studiów w roku akademickim 2016/2017
3. osoby które zachęcą do studiów w WSEI trzech i więcej nowych studentów wezmą udział w losowaniu 3 nagród w postaci zwolnienia z pełnej opłaty czesnego za II semestr studiów w roku akademickim 2016/2017

Zasady przyznania bonifikaty:

 • Aby bonifikata została przyznana studentowi, przyprowadzeni kandydaci na studia muszą kontynuować naukę na studiach w roku akademickim 2016/2017 co najmniej przez 1 semestr i nie zalegać w opłatach czesnego.
 • Bonifikata w czesnym będzie przyznana studentowi w II semestrze roku akademickiego 2016/2017.
 • Kandydat na studia i student razem osobiście zgłaszają się do Biura Obsługi Studenta lub Punktu Informacyjno-Rekrutacyjnego w dniu składania dokumentów z wypełnionym oświadczeniem o promocji dostępnym w ww. punktach.
 • Promocja "3 x Z - Zainteresuj, Zapisz, Zyskaj" nie sumuje się z innymi promocjami dla kandydatów na studia w WSEI.

Postanowienia końcowe:

 • Dane osobowe, podawane przez studenta i kandydata na studia, zostaną wykorzystane jednorazowo w celu identyfikacji przy przyznaniu bonifikaty. (Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 833.)
 • Wypełniając oświadczenie o promocji student i kandydat na studia automatycznie akceptują regulamin promocji „3 x Z - Zainteresuj, Zapisz, Zyskaj".
 • W promocji „3 x Z - Zainteresuj, Zapisz, Zyskaj" nie mogą brać udziału pracownicy WSEI oraz Fundacji "OIC Poland" i ich rodziny.

 

Regulamin promocji "DRUGI KIERUNEK"  dla kandydatów na studia  w WSEI w roku akademickim 2016/2017 

Warunki uczestnictwa w promocji:
W promocji biorą udział studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2015/2016 spełniający następujące kryteria:

 • są studentami WSEI;
 • zostali zakwalifikowani przez WSEI na studia w roku akademickim 2015/2016 na drugi kierunek studiów w WSEI.

Zasady przyznania bonifikaty:
Kandydaci przyjęci na studia w WSEI na drugi kierunek studiów uzyskają 50% zwolnienia z czesnego w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem.

Postanowienia końcowe:
1. Bonifikata jest przyznawana na okres jednego semestru i przedłużana automatycznie po przedstawieniu przez studenta dokumentu poświadczającego kontynuację nauki na pierwszym kierunku studiów (indeks z wpisem o zaliczeniu semestru). 2. W przypadku rezygnacji przez studenta objętego ulgą ze studiów na pierwszym kierunku lub ukończeniu go, ulga przestaje obowiązywać. Promocja „Drugi kierunek" nie sumuje się z innymi promocjami obowiązującymi w WSEI w roku akademickim 2016/2017.

 

BONIFIKATY

1. "BONIFIKATA RODZINNA"  dla studentów na studia w roku akademickim 2016/2017 

Postanowienia ogólne:
Studentom WSEI przyznawane są bonifikaty w opłatach czesnego z tytułu studiowania w WSEI osób związanych pokrewieństwem (dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców).

Zasady przyznawania bonifikat rodzinnych:
1. Druga osoba z rodziny studiująca w WSEI otrzymuje bonifikatę w wysokości 20% czesnego za dany semestr.
2. Trzecia osoba z rodziny studiująca w WSEI otrzymuje bonifikatę w wysokości 25% czesnego za dany semestr.

Postanowienia końcowe:
1. Bonifikata rodzinna przyznawana jest na podstawie podania o udzielenie bonifikaty, składanego przed każdym kolejnym semestrem nauki (do dnia rozpoczęcia nauki w danym semestrze).
2. Promocja „Bonifikata rodzinna" nie sumuje się z innymi promocjami obowiązującymi w WSEI w roku akademickim 2015/2016.
3. Pierwsza osoba opłaca czesne w pełnej wysokości.

 

2. "BONIFIKATA DLA ZAKŁADÓW PRACY" w roku akademickim 2016/2017 

"Bonifikata dla zakładów pracy" – jest to bonifikata dla pracowników jednego zakładu pracy przyznawana na wniosek pracodawcy w przypadku studiowania w WSEI 5 i więcej osób z tego zakładu pracy w danym roku akademickim na studiach I i II stopnia. Każda z osób otrzymuje bonifikatę w wysokości 20% czesnego za dany rok akademicki.

„Bonifikata dla zakładów pracy" nie sumuje się z innymi promocjami obowiązującymi w WSEI w roku akademickim 2015/2016.

 

3. "BONIFIKATA W CZESNYM" dla studentów na studia w roku akademickim 2016/2017 

Studenci, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok (2 semestry) z góry otrzymują 5% bonifikaty od ustalonej kwoty czesnego.

„Bonifikata w czesnym" nie sumuje się z innymi promocjami obowiązującymi w WSEI w roku akademickim 2015/2016.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.