Oceny Komisji Akredytacyjnych

//Oceny Komisji Akredytacyjnych
Oceny Komisji Akredytacyjnych 2018-05-25T11:42:55+00:00

OCENY KOMISJI AKREDYTACYJNYCH

Jakość edukacji/kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie aktualnie oceniana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną (tzw. PKA) oraz Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych (tzw. KRASPiP), która działa przy Ministrze Zdrowia.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

PKA przyznaje ocenię za jakość kształcenia na poszczególnych/wszystkich kierunkach studiów (ocena programowa), mając na uwadze:

 1. programy kształcenia oraz misję i strategię rozwoju uczelni
 2. standardy kształcenia
 3. kwalifikacje nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami
 4. współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia
 5. skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 6. funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się
 7. umiędzynarodowienie procesu kształcenia
 8. akredytacje i certyfikaty instytucji krajowych i międzynarodowych
 9. infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji efektów kształcenia
 10. wsparcie studentów w procesie uczenia się

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych  ocenia wyłącznie pielęgniarstwo (na innych uczelniach również położnictwo), biorąc pod uwagę:

 1. czy uczelnia starająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach
 2. wizytuje placówki i sprawdza ich wyniki nauczania, żeby upewnić się czy szkoły spełniają standardy kształcenia
 3. składa wnioski do ministra zdrowia o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie, jeśli placówka nie spełnia standardów kształcenia

Pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnego oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskały następujące kierunki kształcenia:

 1. Administracja I i II stopnia
 2. Psychologia studia 5-letnie
 3. Pedagogika I i II stopnia
 4. Ekonomia I i II stopnia
 5. Zarządzanie I stopnia
 6. Transport I i II stopnia
 7. Informatyka I stopnia
 8. Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia
 9. Pielęgniarstwo I i II stopnia oraz studia pomost. AB, C, D, E
 10. Logistyka I stopnia

oraz dodatkowo Uczelnia uzyskała pozytywną opinię i prowadzi następujące kierunki studiów:

 1. Psychologia I stopnia
 2. Pedagogika specjalna I stopnia
 3. Finanse i RachunkowośćI stopnia
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia