Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikaty i wyróżnienia2018-09-21T08:10:48+00:00

Wysoki poziom kształcenia w WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie
dla Uczelni, jako przestrzegającą wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą  swoich studentów
i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

RANKINGI

Perspektywy 2018

W ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy”  WSEI zajęła 22 miejsce w Polsce (wśród 254 uczelni niepublicznych),
a 1 miejsce w regionie.

Perspektywy 2017

W prestiżowym Rankingu Niepublicznych Uczelni magisterskich „Perspektyw”  WSEI zajęła 18 miejsce w Polsce (wśród 231 uczelni niepublicznych),
a 1 miejsce w regionie.

Nasze największe atuty wśród uczelni w Polsce:

 • 2 miejsce w kategorii: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania
 • 2 miejsce w kategorii: pozyskiwanie środków z programów UE 
 • 8 miejsce  w kategorii: publikacje naukowe
 • 10 miejsce w kategorii: warunki kształcenia – akredytacje
 • 12 miejsce w kategorii: programy studiów prowadzone w j. obcych
 • 13 miejsce w kategorii: preferencje pracodawców
 • 14 miejsce w kategorii: publikacje naukowe h-index 
 • 15 miejsce w kategorii: ekonomiczne losy absolwentów
 • 15 miejsce w kategorii: publikacje naukowe – cytowania
 • 16 miejsce w kategorii: prowadzone kierunki magisterskie
 • 18 miejsce w kategorii: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach
 • 18 miejsce w kategorii: nauczyciele akademiccy z zagranicy

NAGRODY

Polska Nagroda Innowacyjności 2018

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została doceniona przez Kapitułę Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości i otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018 w kategorii: Innowacyjna Uczelnia za innowacyjność oferty dydaktycznej, efektowną działalność naukowo-badawczą oraz rozwój regionu poprzez przygotowywanie studentów do aktywnego życia zawodowego.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za budowanie synergii nauki z biznesem oraz wytyczanie innowacyjnych kierunków kształcenia. Nagrody zostały wręczone podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się 23-24 października 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa.

AKREDYTACJE I WYRÓŻNIENIA

„Uczelnia Liderów 2017” ze Specjalnym Wyróżnieniem

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz szósty została laureatem ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych i otrzymała tytuł „Uczelnia Liderów 2017” ze Specjalnym Wyróżnieniem Zarządu Fundacji Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego. Recenzenci Programu “Uczelni Liderów” zwrócili uwagę na wdrażany w uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wielkoobszarową współpracą z otoczeniem społecznym. Wdrażane w Uczelni rozwiązania dydaktyczne, które uzyskują najwyższe, wręcz entuzjastyczne oceny recenzentów, mają charakter trwały i systemowy oraz są stale rozbudowywane i uzupełniane o nowe elementy, atrakcyjne i wartościowe z punktu widzenia potrzeb studentów. Doceniono również działalność uczelnianego Biura Karier, m.in. usługi w zakresie pośrednictwa pracy, określania optymalnej ścieżki zawodowej, a także współpracę ze środowiskiem społeczno – gospodarczym mającą ułatwić poszukiwanie i znalezienie pracy.

Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2018

Wyróżnienie potwierdzające pozycję uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.  WSEI zgromadziła największą liczbę punktów we wszystkich badanych obszarach. Wysokie oceny w szczególności zostały przyznane za konsekwencję we wdrażaniu programu umiędzynarodowienia Uczelni, umacnianie praktycznych elementów nauczania, permanentne działania zmierzające do zapewnienia zgodnego z profilami kształcenia zaplecza laboratoryjno-badawczego, bogatą współprace ze środowiskiem pracodawców czy poszerzanie oferty kierunków studiów i wprowadzanie perspektywicznych specjalności.

Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2017

Wyróżnienie potwierdzające pozycję uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.

CERTYFIKATY

Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2018 i Wiarygodna Szkoła 2018

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji po raz kolejny otrzymała nagrodę podczas XIV edycji ogólnopolskiego programu certyfikacji uczelni „Wiarygodna Szkoła” oraz VII edycji programu certyfikacji znakiem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Program ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY KADRY AKADEMICKIEJ

 • Srebrny Krzyż Zasługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla  Ks. dr hab. Mariana Stepulaka, Prof. WSEI – październik 2017
 • Złoty  Medal za długoletnią służbę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Pani dr nauk. med. Beaty Biernackiej – październik 2016
 • Srebrny Krzyż Zasługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Pana dr hab. Zbigniewa B. Gasia, Prof. WSEI – październik 2016
 • Odznaczenie „LUMEN MUNDI” za docenienie roli świadectwa autentycznej wiary w kształtowaniu nowej kultury, bliskiej ideałom Ewangelii, TERESA BOGACKA – październik 2010
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015 r.) od Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowska dla:
  • dr hab. Mirosław J. Jarosz prof. nadzw. WSEI,
  • dr hab. Czesław Walesa prof. nadzw. WSEI
  • dr Maria Pyć,
  • dr Małgorzata Dubis
 • Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za podejmowaną z pożytkiem dla Polski pracę zawodową i społeczną dla Teresy Bogackiej – Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i prof. Marka Żmigrodzkiego – Rektora WSEI – 2012 r.