Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Rozwój potencjału dydaktycznego WSEI w Lublinie w obszarach: zdrowia publicznego, logistyki i informatyki

"Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w obszarach zdrowia publicznego, logistyki i informatyki"

Informacje ogólne o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.
 2. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.03.00-00-071/12-00 podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 3. Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin.
 4. Projekt realizowany jest w okresie 31.12.2012 r. – 31.12.2015r.

Uczestnictwo w projekcie

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Kierunkach: Informatyka, Zdrowie Publiczne i Logistyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Cel główny Projektu

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WSEI w Lublinie poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej w 3 obszarach poprzez włączenie pracodawców na każdym etapie tworzenia programów kształcenie, realizacji programu i zdobywania umiejętności praktycznych przez studentów do 12.2015.

Cele szczegółowe

 1. Rozwój oferty edukacyjnej WSEI w Lublinie dostosowanej do potrzeb odbiorców w ścisłym powiązaniu z rynkiem pracy poprzez modyfikację 3 programów kształcenia (Zdrowie Publiczne, Informatyka, Logistyka) WSEI w Lublinie do oczekiwań pracodawców do 12.2015.
 2. Wzrost umiejętności praktycznych i znajomości środowiska pracy wśród absolwentów poprzez stworzenie systemu organizacyjnego staży, z coachingiem zapewniającego wysoki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczeń zawodowych absolwentów 3 modyfikowanych kierunków do 12.2015.
 3. Rozwój kompetencji miękkich poszukiwanych przez pracodawców u absolwentów WSEI w Lublinie poprzez wzmocnienie aktywności Biura Karier do 12.2015.

Działania w ramach Projektu
Zadanie 1:  Modyfikacja 3 programów nauczania i pilotażowe wdrożenie w obszarach: (5)Kierunek zdrowie publiczne – specjalność opieka nad osobą starszą, (11)Logistyka, (9)Informatyka – specjalność inżynieria oprogramowania.

 1. opracowanie programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami, pracodawcami
 2. opracowanie sylabusów, opisów kompetencji, podręczniki do biblioteki , oprogramowania
 3. opracowanie blokowych siatek godzin
 4. opracowanie materiałów: wykłady, skrypty
 5. Moduł obowiązkowy przedsiębiorczość i dz. gosp. dla studentów wszystkich kieru. z projektu. z wykorzystaniem gry symulacyjnej „SKOK KU KARIERZE” + podręczników wypracowanych w IIIPOKL. Gra jest internetową aplikacją która pokazuje et. funkcjonowania firmy od momentu założenia, podejmowanie decyzji finans., zatrudniania pracowników, funkcjonowanie działów logistyki, magazynów, zamówień, tworzenia działów badawczych itp.
 6. szkolenia z zakresu ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji (Informatyka, logistyka)
 7. pilotażowe zajęcia dydaktyczne: w oparciu o wypracowane (a-e) współprowadzenie zajęć z przedmiotów specjalistycznych w oparciu o wiedzę, najlepsze praktyki i dośw. ekspertów z firmy i branży.
 8. Projekty i prace dypl. „sience shop”: we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie z firm.

Zadanie 2: Staże z mentoringiem
Zadanie 3:  Innowacyjne Biuro Karier WSEI (System Profilowanego Doradztwa Edukacyjnego i System cyklicznych szkoleń i warsztatów wynikających z potrzeb studentów i rynku pracy)

 1. Opracowanie Systemu Profilowanego Doradztwa Edukacyjnego tj. szczegółowa strategia pracy ze Studentami poprzez: a. Opracowanie Karty Osobistego Rozwoju i Doradztwa Edukacyjnego - określenie ścieżki postępowania w bezpośrednich kontaktach ze Studentem.
 2. Wprowadzenie do oferty cyklicznych szkoleń i warsztatów wynikających m.in. umiejętność uczenia się, komunikacja, rozwiązywanie problemów, autoprezentacja, obsługa pakietów biurowych i narzędzi, zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, praca w grupie, metody rozwiązywania konfliktów, budowanie własnego wizerunku i skuteczne poszukiwanie pracy
 3. Targi pracy, warsztaty studentów, Spotkania z działami HR, rekrutacja do firm
  Zadanie 4 Program stypendialny dla profesorów wizytujących z ośrodków krajowych i zagranicznych.

UWAGA !!! Rekrutacja na bezpłatne szkolenie z zakresu METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - PRINCE2® FOUNDATION – SZKOLENIE AKREDYTOWANE

Konkurs na stypendia dla profesorów wizytujących Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie

Regulamin organizacji i odbywania stazy dla studentów

Regulamin organizacji i odbywania stazy zagranicznych dla studentów

KONTAKT DO BIURA PROJEKTU:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

TARGI PRACY 2014
W dniu 9 kwietnia 2014 r. w godzinach 9.30 – 14.00 w Centrum Targowo–Wystawienniczym Targi Lublin S.A. odbyły się Targi Pracy 2014.
Targi Pracy zostały zorganizowane wspólnie przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie.  
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta oraz Komendant Wojewódzki OHP w Lublinie.
Targi Pracy 2014 otworzyła Pani Katarzyna Kępa Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.  Kolejnym punktem były wystąpienia: Pani Moniki Lipińskiej – Wiceprezydent Miasta Lublin oraz Pana Kazimierza Stockiego – Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. List Wojewody Lubelskiego Pana Wojciecha Wilka, skierowany do wystawców i odwiedzających Targi, odczytał Pan Jarosław Szymczyk – Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
W tegorocznej edycji Targów pracy wzięło udział ponad 120 wystawców – pracodawców i instytucji rynku pracy oferujących szeroką gamę ofert pracy, przede wszystkim z branży informatycznej, usługowej, handlowej, logistycznej oraz budowlanej. Swoją ofertę prezentowali m.in. URSUS S.A., Tezet  S.A., MUSI, Stokrotka Sp. z o.o., Infinite Sp. z o.o., Select Sp. z o.o., Lubelska Spółdzielnia Spożywców „Społem”, RTV EURO AGD, Agencja Pielęgnacyjno-Opiekuńczo „Egida”, WSK „PZL” Świdnik, Software Camp, Career Investment. Oferty skierowane były zarówno do osób długotrwale bezrobotnych, jak również do studentów i absolwentów województwa lubelskiego. Prezentujące się firmy proponowały oprócz różnorodnych ofert pracy także staże, praktyki i szkolenia umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe.
Dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie uczestniczących w Projekcie „Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w obszarach: zdrowia publicznego, logistyki i informatyki” Targi Pracy były okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, osobami odpowiedzialnymi za procesy rekrutacyjne oraz do zdobycia dokładniejszej wiedzy o działalności potencjalnych pracodawców, która zaowocuje realizacją staży finansowanych z Projektu.
Naszej Uczelni, Targi nie tylko umożliwiły nawiązanie kontaktów, których efektem będzie organizacja staży i praktyk dla studentów i absolwentów. Była to również okazja do nawiązania szerszej współpracy mającej na celu włączenie pracodawców do działań edukacyjnych i zwiększenie stopnia ich zaangażowania w system kształcenia na kierunkach związanych z reprezentowaną branżą.
Targi Pracy to wydarzenie wpisujące się w działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy, przyczyniające się do zmniejszenia bezrobocia w regionie. Z roku na rok przyciągają coraz więcej firm i instytucji, a co najważniejsze – coraz więcej osób odwiedzających to wydarzenie. Udział w Targach Pracy był bezpłatny.
Targi Pracy 2014 organizowane były w ramach Projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w obszarach: zdrowia publicznego, logistyki i informatyki”.

targi pracy

Osoby do kontaktu:

Marta Drygała
Tel. (81) 749-32-51
Fax (81) 749-32-13
E-mail: marta.drygala@wsei.lublin.pl
Pokój 102

Marcin Solan
Tel. (81) 749-32-49
Fax (81) 749-32-13
E-mail: marcin.solan@wsei.lublin.pl
Pokój 107

logo EFS

 

Zdjęcia z Targów Pracy

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.