Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs”- projekt mobilności LLP / LdV VETPRO
Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834
Okres realizacji projektu: 01.11.2011 – 31.07.2012

Bezpośrednim celem projektu jest zdobycie przez pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie - w trakcie jednotygodniowej wizyty w zagranicznych instytucjach - wiedzy z zakresu promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży, poznania nowych technik organizacji i prowadzenia doradztwa zawodowego, warsztatów rozwijających umiejętności interpersonalne oraz przygotowujących do zakładania własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych

Termin stażu pracowników w zagranicznych instytucjach: 16.04.2012 - 22.04.2012
Instytucja goszcząca: Training Vision Ltd. oraz instytucje współpracujące
Miejsce pobytu: Portsmouth (Wielka Brytania)

Cele wyjazdu to praktyczne poznanie:

 • metod, narzędzi i form promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży,
 • systemu szkolenia/kształcenia zawodowego w Wielkiej Brytanii
 • standardów współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a sektorem biznesu
 • nowoczesnych technologii, w tym systemów informatycznych do tworzenia banku informacji o firmach,
 • mechanizmów ułatwiających zakładanie firm przez absolwentów szkół zawodowych,
 • programów szkoleniowych oraz procedur monitoringu i ewaluacji szkoleń,
 • kompleksowych form wsparcia młodych ludzi w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, przydatnych w kształceniu zawodowym,
 • zintegrowanych form wsparcia młodzieży (także studentów niepełnosprawnych) w poruszaniu się po europejskim rynku pracy na wszystkich szczeblach: ośrodki akademickie, instytucje publiczne, prywatne instytucje szkoleniowe,
 • metod oceny kompetencji zawodowych i potrzeb szkoleniowych, skutecznych technik poszukiwania zatrudnienia

Kto może wziąć udział?
Pracownicy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, którzy realizują działania związane z:

 • przygotowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (w tym trenerzy, mentorzy)
 • rozwojem zasobów ludzkich znający język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym oraz z motywacją do odbycia wymiany i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu zostaną pokryte następujące koszty:

 • przejazdu
 • ubezpieczenia
 • zakwaterowania wyżywienia

Organizacja goszcząca/partner projektu: Training Vision oraz uczelnie i instytucje szkoleniowe współpracujące z partnerem projektu (Wielka Brytania)

Uczestnicy umowy wezmą udział w przygotowaniu językowym i kulturowym, które obejmuje:

 • przygotowanie językowe (60 godz. nauki języka angielskiego)
 • przygotowanie kulturowe (20 godzin).

Uczestnicy wymiany otrzymają certyfikaty Europass Mobility/certyfikat uznawany w Unii Europejskiej, będący potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Zapisy:
Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić i złożyć w terminie do dn. 31.12.2011r w sekretariacie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (osoba do kontaktu: Małgorzata Basak, tel. 81 749 3239, e-mail: malgorzata.basak@wsei.lublin.pl).

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublinie zakończyła realizację projektu „Young Academic Entrepreneurs” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci VETPRO (Mobilność). Przedsięwzięcie było realizowane w partnerstwie z Training Vision Ltd. – instytucją szkoleniową z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowane były także instytucje na co dzień współpracujące z Partnerem projektu, takie jak: Biuro Karier (The Purple Door) Uniwersytetu w Portsmouth, Urząd Miasta Portsmouth (Wydział ds. Edukacji, Wydział ds. Zatrudnienia), Portsmouth City Museum oraz The Mary Rose Museum.

W projekcie wzięło udział 5 pracowników WSEI na co dzień zajmujących się planowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem programów szkolenia i kształcenia zawodowego oraz rozwojem zasobów ludzkich w Uczelni.
W ramach wymiany, która odbyła się w terminie od 16.04.2012 do 20.04.2012 (Portsmouth / Wielka Brytania), uczestnicy odwiedzili zarówno firmy, organizacje/instytucje zajmujące się projektowaniem oraz realizacją szkoleń, wspieraniem aktywności zawodowej młodzieży, jak i instytucje samorządowe odpowiedzialne za kształtowanie polityki edukacyjnej/szkoleniowej w regionach Wielkiej Brytanii.

Tematyka wymiany pracowników WSEI dotyczyła dwóch kluczowych zagadnień: kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej wśród młodzieży. Działania realizowane w ramach projektu miały służyć przede wszystkim upowszechnianiu i promowaniu dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkół zawodowych i wyższych.

Szczegółowy program projektu obejmował następujące działania zespołu:
Przygotowanie uczestników do wymiany
Program szkoleniowy przed wyjazdem i praca własna uczestników:

 • przygotowanie językowe i kulturowe do stażu (60-godz. kurs specjalistyczny j. angielskiego z ukierunkowaniem na słownictwo z dziedziny edukacji, szkoleń, zasobów ludzkich);
 • przygotowanie kulturowe (20 godz.- wprowadzenie do dziedzictwa kulturowego, systemu edukacji i szkolenia/kształcenia zawodowego, sytuacji społeczno -gospodarczej W. Brytanii).

Staż uczestników w zagranicznych instytucjach
Zapoznanie się z działalnością instytucji wizytowanych (pozyskanie materiałów informacyjnych, wymiana doświadczeń z pracownikami z zagranicznych instytucji, zajmujących się podobnymi zagadnieniami).

 • Spotkanie w Biurze Karier (tzw. Fioletowe Drzwi Kariery) Uniwersytetu w Portsmouth mające na celu poznanie form wsparcia studentów i absolwentów uczelni w wejściu na rynek pracy: spotkanie z pracownikami zajmującymi się rekrutacją, doradztwem zawodowym, realizacją programów szkoleniowych i kursów zawodowych (także dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej), organizacją przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość akademicką: np. targi pracy, dni kariery. Pozyskanie materiałów i broszur informacyjnych przeznaczonych dla studentów i absolwentów poszukujących różnych form zatrudnienia;
 • Spotkania z przedstawicielami instytucji samorządu lokalnego (Urząd Miasta w Portsmouth/Wydział ds. Edukacji, Wydział ds. Zatrudnienia) dotyczące roli instytucji państwowych w budowaniu i rozwijaniu przedsiębiorczości w szkołach;
 • Spotkania z pracownikami instytucji kultury (Portsmouth City Museum oraz The Mary Rose Museum) poświęcone idei wolontariatu, jako ciekawej formy aktywizacji zawodowej (rekrutacja, organizacja pracy wolontariuszy, formy wsparcia wolontariuszy);
 • Spotkania i warsztaty z pracownikami Training Vision Ltd. zajmującymi się opracowywaniem i realizacją programów staży i praktyk zawodowych adresowanych dla młodzieży (głównie studentów i absolwentów uczelni oraz szkół średnich o profilu zawodowym). Spotkania ze studentami – obcokrajowcami aktualnie odbywającymi staż/praktykę w brytyjskich firmach/instytucjach.

Uczestnicy wymiany poznali instytucjonalne formy wsparcia przedsiębiorczości akademickiej stosowane przez brytyjskie uczelnie. Biorąc udział w projekcie zapoznali się z zasadami funkcjonowania wolontariatu, będącego alternatywną formą aktywizacji zawodowej młodzieży, która ma długoletnią tradycję w Wielkiej Brytanii, a wciąż jest niedoceniana i mało powszechna w Polsce.
Ponadto, uczestnictwo w projekcie umożliwiło pracownikom Uczelni zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych w procesie organizacji, realizacji i wdrażania programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz metod ich ewaluacji.

Po powrocie uczestnicy stażu zorganizowali spotkania z pracownikami Uczelni, studentami beneficjentami aktualnie prowadzonych szkoleń oraz osobami zainteresowanymi podnoszeniem kwalifikacji w drodze kształcenia nieformalnego

.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.